Hotărârea nr. 301/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată îh suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/168/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Luând act de Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și k) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. k) și m), alin. (14) și art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

(.


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp. de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justa despăgubire pentru suprafața de 2.000 mp. teren, identificată în anexele prezentei hotărâri, a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la suma de 1.548.234,00 lei, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General alJMunicipiului București transmiterea imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp,MeJta;ad?esazȘoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, așa cum este acesta ^dențficat în ancele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior fihălizării^po'eeduiîlobde transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrații ferit(^iale-lînVedefea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcați.

Art 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 301/11.12.2019

320800


320700Măsurat

Desenat

VerificatZ4 ofa. Soi I n- uwoft*-< n. =» m h ’s a A .e

§ & ca a b cf <n .2

JL O

Co320800


’5

I O

O w


LEGENDA

Limita proprietate masurata

Limita proprietate
S.C. GEO TOPO S.R.L.

București - Ștf. Sold. Sa vi/ M$rîn,-qr. 4, S^utd^>\ să e^ecw Tei. +40 21 255 39 49, e-Bțan: sigeotapd^' Fax. +40 21’255 39^j^eb: w

ing.'

ing ........;

Mun. BlȘuresti,
Primăria Municipiului București


Planșa

Nr. 1/1


PLAN DE SITUAȚIE

Imobil din Sos. Giurgiului Nr.l64C


ANEXA2

ti.

„Raport de evaluare pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 2.000 mp.

de Ia adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări”cura euro 6 decembrie 2019~

ANEXA 2 redata mal sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica

Raportul ^e:eyă1uare^estgef^ctuâfe1n~lpc>fezere stwciăl^'stficte^deiscfis^.niăl

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind Intravilan curți construcții conform extrase CE nr. 27038/23.04.2019.

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (extras de Carte Funciara, contract de vanzare cumpărare nr. 305 din 18.04.2007, real em entare u rba nis tic a Nr, P.17.1/1723W/2019).

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor Întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL

  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.

E. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca ta data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecare! proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilități). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale flecarei proprietăți.