Hotărârea nr. 300/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București – Bulevardul Metalurgiei”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București - Bulevardul Metalurgiei”

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/169/10.12.2019, întocmit de către Direcția de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Luând act de Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și k) și alin. (21), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. k) și m), alin. (14) și art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București -Bulevardul Metalurgiei”, conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Justa despăgubire pentru imobilele proprietate privată identificate în anexele prezentei hotărâri a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la suma de 8.708.326 lei, conform listei din Anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor expropriate, așa cum sunt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer at^^gț^Se%proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării ludrăriî de utilitare publică „Edificare parc în zona de sud a Mun. București - Bulevardul Metalurgiei”, ff               * \\

u/w) )

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 300/11.12.2019

319100


319000


i

i

i

I


1318900

ILimita proprietate masurata

Limita proprietate


319100


S.C. GEO TOPO S.R.L.

București - Str. Sold. Savu Marin, nr.4, Sector 1 Tel. +40 21255 39 49, aMnail:segeatopo^yahop Fax. +40 21 2553949' web: wmzMotoppj^ff -------------- L-rtClC^--ilT^T
Primăria Municipiului București


Planșa

Nr. 1/1


ANEXA2

1 <tâ. ‘SOo/H W.AQiq

„Edificare parc în zona de sud a Municipiuiui București-

Bulevardul Metalurgiei”

ANEXA2


Edificare parc în zona de sud a Municipiului București- Bulevardul Metalurgiei

. Tabel tu imobilele afectate de coridorul de expropriere

■ decembrie 2019

Nr.Crt

hr

Num» Proprietar

■■ ’ ' /l ■ /. . I’

Adresa

-                 ■.               .■ '■ .'Ir

Nr. CadaMral

ir.

Suprafața .

TEREN propuse pentru expropriere (mp.}

Valoere teren grita notariate' lOtlconfonn «erectil grila, evro/mp

Valoare Teren ’[Eure] ?'

■: E

Valoare teren

■fi

Vatoare totali teren 4 eonrtnicUI IUBI

■' ' '

’ FORMA . PROPRIETĂȚII

fc

1

SC ALROM COMIMPEXSRL

Bulevardul Metatargtelnr» 100*115

2D1627

15114

64,8 e

979.387 €

4.600.002 Id

4.660.002,00 M

PRIVATA

2

SC ALROM COMIMPEX SRL

Bulevardul Metakir^et nr.124-130

204628

64,8 €

547.935 €

3.006.150 lei

3.0W. 1M,00 lei

PRIVATA

Bulevardul Metalurgiei nr-124

201606

2125

91,8 €

195.075 €

G32»1toltl

032.166,00 lei

PRIVATA

priftte tetele TERENI (nip) -

1.822397 €

' 8,708.326 fol

, 8.708.328,00 foi

Suprafața totala TEREN proptiși spre expropriere/PROPRIETATE PRIVATĂ (mpX Valoare TEREN * . 1               proprietate Priite .                                '       .    .' - •

..   272»...

t.7M32t,0Clal

' Total valoare teren [Euro]                    ;

‘ 1,822.397 €

.                     Total valoare teren [Lei]

8.708.326 lei

Am vedea Ipotezelespeclalecf» rnal jos:/                      .

curs euro 6 decembrie 20W

ț\-’  , —'

4,7755111

L         ' j';

ANEXA 2 redata mat sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica

Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

  • 1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curti construcții conform extrase CF,

  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

  • 3. Evaluatorul se raportează Ia grila Notarilor publici asa cum prevede Legea 255Z2G10. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2016, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

  • 4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2010 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL

  • 5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL, Suprafețele sunt diferite fata de cele din Cartea Funciara.

B.Corecttile au fost aplicate in urma celor constate la inspecție (stâlp de înalta tensiune, acces limita la drum public modernizat).

7. Deoarece evaluarea prezenta este una ctlobala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de ea racle riști le fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilrtati si arie te). Aceste valori pot fl diminuate cu cca. -15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, juridice ale fiecare! proprietăți.