Hotărârea nr. 30/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/135/13.02.2019, întocmit de către Direcția Investiții, Serviciul Investiții, Direcția Gospodărire Locală și Direcția Autorizări Comerciale, Biroul Patrimoniu și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și de prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2), lit. f) și alin. (4), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, cu nr. cadastral 220074, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4, în vederea derulării unor proiecte publice de interes local.

(2) Imobilul menționat la art. 1 se identifică conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze și să își însușească raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, ce va fi aprobat ulterior prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

Art.3 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilului teren în suprafrață de 3672 mp teren, cu nr. cadastral 220074, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale.

Art.4 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să efectueze toate operațiunile în vederpg—cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București.                g           ~

wîb

° c

Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. 30 /18.02.2019