Hotărârea nr. 3/2019

Hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexelor nr.l și nr.2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de

Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 nr. 6408 din 27.12.2018;

Luând în considerare:

  • - prevederile art. 2 și nr. crt.3 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 340/13.12.2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București;

  • - prevederile anexelor nr.l și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/2002;

în temeiul art. 45 alin. (1), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa nr.l (Organigrama) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se înlocuiește cu Anexa nr.l la prezenta.

Art.IL Anexa nr.2 (Statul de funcții) la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se înlocuiește cu Anexa nr.2 la prezenta.

ArtlII. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și intră în vigoare în termen de 45 de zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. IV. La data intrării în vigoare a Anexelor nr. 1 și nr. 2 de la prezenta hotărâre^e^^afir^ă^. Anexele nr.l și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 216/30.08;2fi®'privirit4 aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Eppcționațerale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4.                         II    (-SțglĂ

Art. V. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fî efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 08.01.2019


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 3/08.01.2019

Anexa nr. 1 Ia H.C.L. Sector 4 nr .5. din.f^/..€Zi/$0^

ORGANIGRAMA

DIRECȚIEI PIEȚE SI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

DIRECTOR

1

DIRECTOR ADJUNCT

1


DIRECTOR ADJUNCT (administrativ) 1BIROUL JURIDIC, RESURSE

UMANE, 1 + 5

BIROUL CORP CONTROL, SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE 1 + 5

SERVICIUL

COMPARTIMENTUL

SERVICIUL

COMPARTIMENTUL

FINANCIAR -

ACHIZIȚII,

ADMINISTRATIV

EVIDENȚĂ

CONTABILITATE

LICITAȚII

PATRIMONIU ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

1 + 7

3

1 + 21

3

TOTAL 51 DE POSTURINr. posturi conducere 7

Nr. posturi execuție 44

Anexa nr. 2 Ia H.C.L. Sector 4 nr din..Gf„J2Lf£P^

STATUL DE FUNCȚII

9

AL DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4


Nr. crt.

Nr. pers.

STRUCTURA

FUNCȚIA

COD COR

STUDII

Coeficient de ierarhizare

conducere

execuție

Gradul 1/ minim

Gradul 11/ maxim

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.

1.

Director

112019

S

2,91

3,30

2.

2.

Director adjunct

112019

s

2,81

3-23

3.

3.

. Director adjunct (administrativ)

112019

s

2,81

3’23

BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE •

4.

1.

Șef birou

121904

s

2,40

2’60

5.

2.

Consilier juridic

261103

s

1,58

2,41

6.

3.

Consilier juridic

261103

s

1,58

2;41

7.

4.

f (i

u

-------

Inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

242303

s

1,58

2,41

8.

5.

Inspector de specialitate forță de muncă și șomaj

242303

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

9.

6.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

BIROUL CORP CONTROL, SECRETARIAT ȘI RELAȚII PUBLICE

10.

1.

Șef birou

121310

s

2,40

2,60

11.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

12.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

13.

4.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

14.

5.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s

1,58

2,41

15.

6.

/<F

t

A

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

16.

1.

Șef serviciu

121124

S

2,49

3,02

17.

2.

Referent de specialitate financiar-contabilitate

241104

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

18.

3.

Referent de specialitate financiar-contabilitate

241104

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

19.

4.

Referent de specialitate financiar-contabilitate

241104

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

20.

5.

Economist în gestiune economică

263106

s/

1,58

2,41

SSSD

1,54

2,06

21.

6.

Economist în gestiune economică

263106

S/

1,58

2,41

SSSD

1,54

2,06

22.

7.

Economist în gestiune economică

263106

s/

1,58

2,41

SSSD

1,54

2,06

23.

8.

Xp*Afț

1/

Referent casier

421114

M

1,40

1,98

1

.11

. J

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII, LICITAȚII

24.

1.

Expert achiziții publice

214946

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

25.

2.

Expert achiziții publice

214946

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

26.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

SERVICIUL ADMINISTRATIV

27.

1.

Șef serviciu

121906

s

2,49

3,02

28.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

29.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

s/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

30.

4,

Vi.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

31.

5.

w

Referent în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe

214953

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

32.

6.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

33.

7.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

34.

8.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

35.

9.

Administrator piețe și târguri

515105

M

1,40

1,98

36.

10.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

37.

11.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

38.

12.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

39.

13.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

40.

14.

Casier încasator

962302

G

1,00

1,90

41.

15.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

42.

16.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

43.

17.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

44.

18.

Lucrător pentru salubrizare

961303

G

1,00

1,90

45.

19.

A

Șofer de autoturisme și camionete

832201

M

1,40

1,98

46.

20.

U-’/J

sW//

Fochist la cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune

818207

M

1,40

_

1,98

47.

21.

Lăcătuș mecanic

721410

M

1,40

1,98

48.

22.

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

712609

M

1,40

1,98

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI URMĂRIRE CONTRACTE

49.

1.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

50.

2.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

51.

3.

Inspector de specialitate în administrația publică

242203

S/

SSSD

1,58

1,54

2,41

2,06

NOTĂ:

1.


2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.


6.


Numărul maxim de posturi alocat Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, potrivit nr. crt.3 al tabelului din anexa la HCL S4 nr. 165/14.06.2018=56 modificata prin HCL S4 nr.340/13.12.2018=51.

Numărul total de posturi potrivit statului de organizare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 = 51.

Numărul posturilor de conducere = 7

Numărul posturilor de execuție = 44.

Pentru încadrarea pe posturile de șef de serviciu, studiile universitare trebuie absolvite în următoarele domenii fundamentale prevăzute în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2016-2017 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 376/2016, cu modificările și completările ulterioare: șef Serviciu financiar-contabilitate - științe sociale^^i^^î^biu administrativ - științe inginerești.

Ramura de știință, domeniul de studii universitare și domeniul de licență pentru posturile din statul de organizare al Direcției Piețe și Gesftonare^A^twități^^ Comerciale Sector 4 se stabilesc de conducerea instituției prin fișele de post și trebuie corelate cu competențele și atribuțiile prevăzute de l^ge^^amde specificul activităților desfășurate.                                                                                                              || f         J

  • 7.  Salarizarea personalului din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se realizează potrivit Anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate, potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din aceeași lege.

  • 8.  Personalul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale beneficiază și de drepturile prevăzute la art. 11 din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • 9.  In perioada de aplicare etapizată a prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, până Ia stabilirea salariilor de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa VII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, salariile de bază și celelalte drepturi de natură salarială pentru personalul din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se stabilesc prin decizie a directorului instituției, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu.7