Hotărârea nr. 299/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/161/09.12.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare spațiu verde și parcare adiacentă Șoseaua Giurgiului nr. 164C, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 299/11.12.2019

Proiectant,


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L


-A|d<s%A

Wi.. £99/


Faza de proiectare; S.F.


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

AMENAJARE SPAȚIU VERDE SI PARCARE ADIACENTA SOSEAUA GIURGIULUI NR. 164C

Sector 4, Municipiul București

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de interventi

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Valoare (FARATVA)

lei

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1,548,224.00

294,162.56

1,842,386.56

323,997.91

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

1,548,224.00

294,162,56

1,842,386.56

323,997.91

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.001

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

o.ooi

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

37,620.00

7,147.80

44,767.80

7,872.76

3.1.1

Studii de teren

26,350.00

5,006.50

31,356.50

5,514.28

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

11,270.00

2,141.30

13,411.30

2,358.48

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,045.75

0.00

5,045.75

1,055.93

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audîtul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

13,639.00

2,591.41

16,230.41

2,854.24

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

3,5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

13,639.00

2,591.41

16,230.41

2,854.24

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

• 0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audîtul financiar

0.00

0.00

0.00

0,00

3.7.3

Consultanta cerere de finanțare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,272.10

1,951.70

12,223.80

2,149.65

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

10,272.10

1,951.70

12,223.80

2,149.65

TOTAL CAPITOLUL 3           ^=—=2^

66,576.85

11,690.91

78,267.76

13,932.58

capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza                           // v*          **

4.1

Construcții si instalații                                         # *     /''TpT'x

\\ 989,149.50

187,938.41

1,177,087.91

207,000.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale           //        /           \

W 0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

.0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

329,716.50

62.646.14

392,362.64

69,000.00

4.6

Active necorporaie

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,318,866.00

250,584.55

1,569,450.55

276,000,00

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

- -38,441.21

7,231.51

45,672.72

8,044.62

5,1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

38,060.60

7.231.51

45,292.11

7,964.97

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

380.61

0.00

380.61

79.65

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

11,565.52

0.00

11,565.52

2,420.32

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+l

4,945.75

0.00

4,945.75

1,035.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

989.15

0.00

989.15

207.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5,136.05

0.00

5.136.05

1,074.82

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.5.1

Timbru Arhitect 0,05% din valoarea investiției

494.57

0.00

494.57

103.50

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

134,277.71

25,512.76

159,790.47

28,100.39

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

184,284.44

32,744.27

217,028,71

38,565.33

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0,00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

3,117,951.29

589,182.29

3,707,133,58

652,495.82

din care : C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,027,210.10

195,169.92

1,222,380.02

214,964,97

Data:

DECEMBRIE 2019

Beneficiar/ln vestitor:

PRIMĂRIA SECTOR 4


*2) In preturi la data de 6/12/2019 1 euro= 4,7785/ lei

/


/                           f

CQ3/y/A/~