Hotărârea nr. 298/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.185/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar – Arseni”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.185/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții

Re configurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar - Arseni”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/159/06.12.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k) și art.196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.185/22.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Reconfigurare, reamenajare unitatea de primiri urgențe ”Bagdasar - Arscni", conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019


Nr. 298/11.12.2019

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

RECONFIGURARE, REAMENAJARE UNITATE DE PRIMIRI URGENȚE "BAGDASAR-ARSENI"

Curs euro (06.12.2019) = 4,7785        TVA = 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mi! Euro

Mii lei

Miile! .

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

  • 1.1.        Obținerea terenului

  • 1.2.       Amenajări exterioare

  • 1.3.       Amenajări pentru protecția mediului

  • 1.4.        Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

2.1

Rețele sanitare, electrice si gaze naturale                   -       ■         ...

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3; Cheltuieli pentru proiectare șî asistență tehnică

3.1.

Studii

-

-

-

3.1.1.

Studii de teren

-

-

-

-

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

3.1.3.

Alte studii specifice

-

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,75

3.3.

Expertizare tehnică

-

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

3.5.

Proiectare

402,40

84,21

76,46

478,85

100,21

3.5.1.

Temă de proiectare

-

-

-

3.5.2.

Studiu de prefezabSitate

-

-

-

-

3.5.3.

DALl

-

-

-

-

3.5.4.

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

-

-

3.5.5.

Proiect tehnic și detalii de execuție

402.40

84.21

76,46

478,85

100,21

3.5.6.

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

3.7.1,

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2.

Auditul financiar

-

3.8.

Asistență tehnică

88,93

18,61

16,90

105,83

22,15

3.8.1.

Asistență tehnică din partea proiectantului

49,49

10,36

9,40

58,90

12,33

3.8.1.1.

Asistență tehnicăpe perioada de execuție

40.24

8.42

7.65

47,89

10.02

3.8.1.2.

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de exea

9,26

1,94

1.76

11.01

2,30

3.8.2.

Dirigenție de șantier

39,43

8,25

7,49

46,93

9,82

Total capitolul 3:

494,33

103,45

93,92

588,25

123,10

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții si instalații

9.621,12

2.013,42

1.828,01

11,449,13

2.395,97

4.1.1.

Demolări și desfaceri

-

-

-

4.1.2.

Lucrări de rezistență

2.738,25

573.04

520.27

3,258,52

681,91.

4.1.2.1.

Lucrări de consolidare corp B

2.396,54

501,53

455.34

2.851,88-

^,^59'6,61

4.1.2.2.

Lucrări de rezistență UPU

341.71

71.51

64.93

406,-6^-

''85.10


4.1.3.

Lucrări de arhitectura

1.442,32

301,84

274,04

1.716,36

359,18

4.1.4.

Lucrări de instalați sanitare

141.43

29.60

26.87

168,30

35.22

4.1.5.

Lucrări de instalați HVAC

139.93

29,28

26,59

166,52

34.85

4.1.6.

Lucrări de instalații electrice

657.58

137,61

124,94

782,52

163.76

4.1.7.

Lucrări de instalații curenți slabi

206.36

43,19

39,21

245,57

51,39

4.1.8.

Lucrări de instalați gaze și fluide medicale

79,44

16.62

15,09 ”

*   94.53

19,78

4.1.9.

Lucrări de montaj, instalații, amenajări și dotări construcție modulară în curtea spitalului pentru asigurarea continuității serviciilor UPU

4.215,80

882,24

801,00

5.016,80

1.049.87

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

562,78

117,77

106,93

669,71

140,15

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

1.313,16

274,81

249,50

1,562,66

327,02

4.3.1.

Utilaje de instalații sanitare

155,30

32.50

29.51

184.81

38,68

4.3.2.

Utilaje de instala ții HVAC

553.06

115.74

105.08

658,14

137,73

4.3.3.

Utilaje de instala țf electrice

314.78

65.87

59.81

374.59

78.39

4.3.4.

Utlaje de instalațiicurențislabi

31.15

6.52

5,92

37,07

7.76

4.3.5.

Utilaje de instalații gaze și fluide medicale

258.87

54.17

49,18

308.05

64,47

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

-

4.5.

Dotări

-

-

-

-

4.6.

Active necorporaie

-

Total capitolul 4:

2.406,00

2.184,44

13.681,50

2.863,14


CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

546,71

114,41

103,88

650,59

136,15

5.1.1.

Lucrari de construcță și instalații aferente organizării de șantier

546,71

114,41

103,88

650,59

136,15

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

175,98

36,83

33,44

209,42

43,83

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului bănd finanțatoare

-

-

-

-

-

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

-

-

-

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în autorizarea construcțiib

64,38

13,47

12,23

76,62

16,03

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

53,65

11,23

10,19

63,85

13,36

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

57,95

12,13

11,01

68,95

14.43

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%)

1.149,71

240,60

218,44

1.368,15

286,31

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

-

-

Total capitolul 5:

1.872,40

391,84

355,76

2.228,16

466,29

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și teste

2,00

11,00

0,42

2,30

0,38

2,09

2,38

13,09

0,50

2,74

Total capitolul 6:

13,00

2,72

2,47

15,47

3,24

TOTAL GENERAL:

#######

2.904,01

2.636,59

16.513,38

3.455,77

Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1):

Irlr/rJrlrtni

2,245,60

2.038,82

12.769,43

2.672,27

’i           .               v țs. X, —

z<e mAWv-^67^7^!