Hotărârea nr. 295/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării imprumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate comun al Direcției Investiții si al Direcției Economice, nr. P 9.1/171/10.12.2019

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe;

Art.20, alin.(l), lit.”f” si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea

împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Art.29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterio^^Ăi^ Art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții?

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 297/2017 privind aprobar finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in ved^eg^h restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328/30.06.2011);


Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011);

Adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 transmisa de Sectorul 4 al Municipiului București către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 cu privire la cofinantarea proiectului de investiții de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamlul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”;

Adresa nr. 2177/12.07.2019, reprezentând răspunsul Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 la adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 cu privire la cofinantarea proiectului de investiții de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamlul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 268/2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor de interes public local, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art.196 alin.(l) lit.a) si art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare, cu Anexa la prezenta.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 2 modificările si completările ulterioare, raman valabile si nemodificate.

cuArt.III. Secretarul General al Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, Direcția Economica, Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019

Nr. 295/11.12.2019

Anexa la HCL S4 nr. 295/11.12.2019

Lei

Nr. Crt.

Obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, din care:

Contribuție Sector 4 al Municipiului București

Contribuție Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4

1

„Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului?' conform HCL aprobare indicatori tehnico-economici nr.294/11.12.2019, obiectiv de investiție comun realizat de Sectorul 4 al Municipiului București si de Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4

79.262.531,91

44.262.531,91

35.000.000


Cosmin-Constantin^B^