Hotărârea nr. 294/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea interventiilor si a indicatorilor tehnico - economici – faza Proiect Tehnic – pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni-Sudului”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor si a indicatorilor tehnico - economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni-Sudului”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/153/05.12.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor si a indicatorilor tehnico - economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni-Sudului”

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k) și art. 196 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 319/20.11.2017 privind aprobarea intervențiilor si a indicatorilor tehnico - economici - faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni-Sudului”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 11.12.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 294/11.12.2019


Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

BAU STARK S.R.L.

YARDMAN S.R.L.

B1D Dl VISION CONSULTING S.R.L

Faza de proiectare:       P.Th.

DEVIZ GENERAL VARINATAi al obiectivului de Investiții Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

LUCRĂRI DE MODERNIZARE, EXTINDERE, DESFIINȚARE PARȚIALA A CONSTRUCȚIILOR DIN ANSAMBLUL PtATA AGROALIMENTARA BERCENI-SUDULU1 SECTOR 4, BUCUREȘTI

si teste

CAPITOLUL 6. Cheltuieli penb

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5,950.00

6.2.

Probe tehnologice d teste

0.00

0.00

0.06

TOTAL CAPITOLUL 6

A      5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL GENERAL:

// 66,692,841.50

12,569,690.41

79,262,531.91

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 ♦ 5.1.1)

// 48,316,015.89

9,180,043.02

57,496,058.91

ii!4.7785t- -le


Întocmit,
*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

iei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

5,233,243.25

994,316.22

6,227.559.47

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0.00

0.00

0.06

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utiStatilor

690.000.00

131,100.00

821,100.00

TOTAL CAPITOLUL1

5,923,243.25

1.125,41612

7,043.659.47

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului de Investiții

230,000.06

43,700.00

273,700.00

TOTAL CAPITOLUL 2

230,000.00

43,700.00

273,700.00

CAPITOLUL 3, Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1.1

Studii de teren

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suportai cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

5,100.00

0.00

5,100.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si audltut energetic ai clădirilor

O.OD

0.00

0.00

3.5

Proiectare

1,180,025.00

224,204.75

1,404,229.75

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiîtate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

477,375.00

90,701.25

568,676.25

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avize Jor/acordurilw/autorizatiiter

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor da execuție

70,265.00

13,350.35

83,615.35

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

632,385.00

120,153.15

752,538.15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.7

Consultanta

1,511,064.31

287,10222

1,798,166.53

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

1,511,064.31

287,102.22

1,798,166.53

3.7.2

Auditu! financiar

0.00

0.00

0.00

3.S

Asistenta tehnica

619,351.12

117,676.71

737,027.83

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

96,650.00

18,363,50

115,013.50

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.06

3.6.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele Induse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de catrec Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

522.701.12

99,313.21

622.014.33

TOTAL CAPITOLUL 3

3,347,540.43

635,063,68

3,982,604.11

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

41.289,823.38

7,845,066.44

49,134,889.82

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

423,108.59

60,390.63

503,499.22

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3,071,995.50

583,679.15

3,655,674.65

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

5,588,235.29

1,061,764.71

6,650,000,00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

50.373,162.76

9,570,900.93

59,944,063.69

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

449,840.67

85,469.73

535,310.39

5.1.1

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

449,840.67

- 85.469.73

535,310.39

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

O.OC

O.OC

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote teqale, costul creditului

531,476.11

o.oc

531,476.17

5.2.1

Comisioanele st dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

O.OC

O.OC

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul cattatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M fcf Leqe 10/1995)

241,580. Of

0.01

241,580.08

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de con stmctii

48,316.0

0.0

48,316.02

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

241,580.0

O.CH

241,580.08

5.2.5

Taxa pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.0

0.0

3             0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

5,832,578.2

1,108,189.8

6,940.768.07

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

O.»

0.0'

D             0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

6,813,895.0

1,193,659.5

9    8,007,554.64

’2) In preturi la data de 6/12/2019