Hotărârea nr. 292/2019

Hotărâre privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr. 2-12, Sector 4, București - solicitantei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd, Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării unității locative nr. 36, situată în blocul F2, Aleea Nehoiu nr.

2-12, Sector 4, București - solicitante

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate Nr.P. 10.2/1859/21.11.2019, al Direcției Relații Publice - Biroul Spațiu Locativ;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ținând seama de prevederile:

Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L.S4 nr.36/2016 privind aprobarea „Regulamentului de repartizare, închiriere și administrare a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat din Sectorul 4 al Municipiului București”, a „Criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale”, precum și pentru desemnarea „Comisiei de analiză a cererilor și de repartizare a locuințelor”;

H.C.L.S4 nr.348/27.12.2018 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de LOCUINȚE SOCIALE” persoanelor care au fost sau urmează a fi EVACUATE din casele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(3), art.166 alin.(2) lit. p), art.196 alin (1) lita) și art.197 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.                                                                    - 7 .. .


Art. 2 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze contractul de închiriere, care se va încheia cu beneficiarul de la articolul 1.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice — Biroul Spațiu Locativ, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 292/02.12.2019