Hotărârea nr. 291/2019

Hotărâre pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere :

Adresa nr. 5524/21.11.2019 a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. Nr.P.7.1/2134/26.11.2019

Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Procesul-Verbal nr. 5500/21.11.2019 încheiat cu reprezentanții salariaților Direcției Mobilitate

Urbană Sector 4 în vederea consultărilor asupra modificărilor propuse;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea coeficienților de salarizare, precum și salariile de bază prevăzute la pozițiile nr. 14 și nr. 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Nr. crt

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treaptă profesională

Coeficient de salarizare

Salariul de baza

14

Șofer

M/G

I

2.45

5.096

15

Muncitor calificat

M/G

I

2.45

5.096

Art. II. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor, iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

<—

Nr. 291/02.12.2019