Hotărârea nr. 29/2019

Hotărâre privind aprobarea suplimentarii Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operatiuni necesare derularii de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a obiectivelor de investitii aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operatiunilor suplimentare precum și aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentarii Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, aprobarea tarifelor aferente operațiunilor suplimentare precum și aprobarea modelului actului adițional nr. 8 la contract

Consiliul Local al Sectorului 4t

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

  • - Raportul de Specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P18/836/14.02.2019;

Luând în considerare prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat nr. 12.669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat;

Tînand seama de Procesul verbal de negociere nr. 302/12.02.2019 a tarifelor aferente operațiunilor suplimentare necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019;

în conformitate cu:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului nr. 12.669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

locurilor d^^taS^șLa


Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 48/29.02.2016 privind aprobarea tarifelor/prețurilor negociate cu Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul:

Art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă suplimentarea Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, cu noi operațiuni necesare derulării de către Sectorul 4 al Municipiului București a obiectivelor de investiții aferente anului 2019, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba tarifele aferente operațiunilor suplimentare, astfel cum au fost negociate prin Procesul verbal de negociere nr. 302/12.02.2019, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.3 Se aprobă modelul actului adițional nr. 8 la contractul nr.12.669/15.03.2016 de delegare a

gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru actr întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, t locurilor de agrement și a locurilor de joacă situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiul București, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.


Art.4 Se mandatează Primarul Sectorului 4, să semneze actul adițional nr. 8 la contractul nr. 12.669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică, Direcția Investiții și Direcția Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor legale iar comunicarea acesteia va fi efectuată prin grija Serviciului Tehnic al Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr. 29/18.02.2019

Ia H.C.L. S.4nr^


TARIFE l PRETURI / SERVICII / OPERAȚIUNI SUPLIMENTARE AFERENTE CONTRACTULUI PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN SECTORUL 4 NR. 12669 DIN 15.03.2016


CATEGORIA DE ACTIVITATI A


Servicii/ operațiuni de salubrizare si întreținere a spatiilor verzi, locurilor de joaca, parcurilor, zonelor verzi amenajate

Nr. Crt.

OPERAȚII

Unitate Măsură (U.M.)

Hret unitar Ofertat

(P ti.)

Material, utilaj, transport

Manopera, coef.aslg. munca

Indirecte 12,0%, Profit 5%

1

Cu ratarea manuala a suprafețelor elementelor de construcții si de mobilier urban din sticla / material plastic / compozit/ metai

mp

20.12

15.2

1.91

3.01

2

Cu ratarea manuala a suprafețelor elementelor de construcții si de mobilier urban din beton / granit / compozit/ marmura

mp

25.64

19.26

2.54

3.84

3

Curatare (desfundare) jgheaburi, tubulaturi, rigole de resturi lemnoase, frunze, pietre

ml

0.25

0.11

0.1

0.04CATEGORIA DE ACTIVITATI B


Servicii / operațiuni privind mobilierul urban si operațiuni conexe, inclusiv cele ce necesita utilaje specializate/forța de munca

Nr. Crt.

OPERAȚII

Unitate Măsură (U.M.)

Preț Unitar Ofertat

(P.U.)

Material, utilaj, transport

Manopera, coef.asig.

munca

Indirecte 12,0%, Profit 5%

4

Banca stradala si pentru parcuri, cu structura metalica, cu ornamente din platbanda, cu șezutul si spătarul din lemn de rasinoase

buc

864.36

735.00

0.00

129.36

5

Bancă plană din WPC sau lemn fără spătar L=1.2m

buc

1,290.24

1,097.14

0.00

193.10

6

Bancă din beton prefabricat armat amprentat cu h=45 cm

mp

1,292.24

1,098.84

0.00

193.40

7

Bancă plană din WPC sau lemn fără spătar L=1.5m

buc

1,528.18

1,299.47

0.00

228.71

8

Bancă cu structură metalică zîncată și cu șezut din WPC sau lemn fără spătar L=1.2m

buc

1,702.40

1,447.62

0.00

254.78

9

Bancă plană din WPC sau lemn fără spătar L=2.0 m

buc

1,939.34

1,649.10

0.00

290.24

10

Bancă cu structură metalică zincată și cu șezut din WPC sau lemn fără spătar L=1.5m

buc

1,941.33

1,650.79

0.00

290.54

11

Banca metalica pentru pergole metalice

buc

1,985.38

1,688.25

0.00

297.13

12

Banca plana formata din 4 gradene din lemn exotic, pe suporți din otel zincat si vopsit

buc

2,185.04

1,858.03

0.00

327.01

13

Bancă plană cu șezut și spătar din WPC sau lemn L=1,2m

buc

2,215.11

1,883.60

0.00

331.51

14

Banca plana formata din 3 gradene la șezut si 2 gradene la spatar din lemn exotic, pe suporți din otel zincat si vopsit

buc

2,313.58

1,967.33

0.00

346.25

15

Bancă cu structură metalică zincată cu șezut din WPC sau lemn, fără spătar L=2.0m

buc

2,351.51

1,999.58

0.00

351.93

16

Bancă cu structură metalică zincată cu șezut și spătar din WPC sau lemn L=1.2m

buc

2,628.27

2,234.92

0.00

393.35

17

Bancă plană cu șezut și spătar din WPC sau lemn L-1,5m

buc

2,660.12

2,262.01

0.00

398.11

18

Bancă cu structură metalică zincată cu șezut și spătar din WPC sau lemn L=1.5m

buc

3,071.29

2,611.64

19

Bancă metalică din oțel zincat la cald și vopsită L=1.8-2.5 m

buc

3,279.36

2,788.57

490.79 ’
20

Bancă plană cu șezut și spătar din WPC sau lemn L=2.0m

buc

3,310.22

2,814.81

0.00

495.41

21

3ancă cu structură metalică zincată cu șezut și spătar din WPC sau lemn L=2.0 m

buc

3,723.38

3,166.14

0.00

557.24

22

Banca plana cu șezut din lemn exotic, spatar si picioare din otel zincat si vopsit.

buc

4,749.26

4,038.49

0.00

710.77

23

Bancă din granit cu laturile sablate simplă

buc

7,245.97

6,161.54

0.00

1,084.43

24

Prefabricat din granit reconstituit tip banca decorativa L=2000;l=1550; h=515mm

buc

9,806.22

8,338.62

0.00

1,467.60

25

Suport-picior din otel vopsit pentru banca

buc

950.35

808.12

0.00

142.23

26

Placa din granit de forma curbata pentru banca

buc

4,303.45

3,659.40

0.00

644.05

27

Șezut fara spatar de forma curbata din lemn exotic pentru banca

buc

5,298.63

4,505.64

0.00

792.99

28

Element din lemn exotic cu gradene radiale din lemn exotic pentru banca circulara

buc

6,012.89

5,113.00

0.00

899.89

29

Șezut cu spatar de forma curbata din lemn exotic pentru banca

buc

6,275.88

5,336.63

0.00

939.25

30

Sistem de reglare a nivelmentului din granit L= 1,8 m

buc

1,971.87

1,676.76

0.00

295.11

31

Kit pentru șezut de banca din lemn de pin L=1,8 m

buc

2,446.30

2,080.19

0.00

366.11

32

Kit pentru șezut de banca din lemn exotic L=1,8 m

buc

2,817.88

2,396.16

0.00

421.72

33

Kit pentru șezut si spatar de banca din lemn de pin L=1,8 m

buc

3,851.31

3,274.92

0.00

576.39

34

Element de șezut din granit L= 1,8 m

buc

4,806.43

4,087.10

0.00

719.33

35

Kit pentru șezut si spatar de banca din lemn exotic L=1,8 m

buc

4,761.92

4,049.25

0.00

712.67

36

Elemente din beton prefabricat armat fără ornamente cu grosimea de 10 cm

mp

296.68

252.28

0.00

44.40

37

Elemente din beton prefabricat armat amprentat cu grosimea de 10 cm

mp

330.53

281.06

0.00

49.47

38

Elemente din beton prefabricat armat fără ornamente cu grosimea de 15 cm

mp

438.05

372.49

0.00

65.56

39

Elemente din beton prefabricat armat amprentat cu grosimea de 15 cm

mp

487.82

414.81

0.00

73.01

40

Elemente din beton prefabricat armat fără ornamente cu grosimea de 20 cm

mp

567.47

482.54

0.00

84.93

41

Elemente din beton prefabricat armat amprentat cu grosimea de 20 cm

mp

632.18

537.57

0.00

94.61

42

Elemente din beton prefabricat armat fără ornamente cu grosimea de 25 cm

mp

716.80

609.52

0.00

107.28

43

Elemente din beton prefabricat armat amprentat cu grosimea de 25 cm

mp

801.42

681.48

0.00

119.94

44

Elemente din beton prefabricat armat fără ornamente cu grosimea de 30 cm

mp

860.16

731.43

0.00

128.73

45

Elemente din beton prefabricat armat amprentat cu grosimea de 30 cm

mp

959.42

815.83

0.00

143.59

46

Cos de gunoi antitero si scrumiera incorporata H=958mm

buc

786.49

668.78

0.00

117.71

47

Coș din beton prefabricat h=1.0 m

buc

1,033.39

878.73

0.00

154.66

48

Element circular (inel) din granit 0 2400

buc

19,830.48

16,862.65

0.00

2,967.83

49

Modul-sezut din granit 0 4000

buc

6,445.21

5,480.62

0.00

964.59

50

Jardinieră din granit circulară cu șezut din granit 0 2.5 m

buc

26,926.67

22,896.83

0.00

4,029.84

51

Jardinieră din granit circulară cu șezut din granit placat cu lemn exotic 0 2.05 m

buc

21,852.21

18,581.81

0.00

3,270.40

52

Jardinieră din granit circulară cu șezut din granit placat cu lemn de pin 0 2.05 m

buc

21,029.32

17,882.07

0.00

3,147.25

53

Element curb tip șezut din granit R600

buc

6,790.65

5,774.36

o.oo^

SăBE

54

Spatar din otel zincat si vopsit R600

buc

919.73

782.08

OTP1

<1* ■■ 1

137.6555

Cotiera din otel zincat si vopsit R600

buc

490.52

417.11

0.00

73.41

56

Element curb tip șezut din granit R2100

buc

5,475.43

4,655.98

0.00

819.45

57

Spatar din otel zincat si vopsit R2100

buc

613.15

521.39

0.00

91.76

58

Element drept tip șezut din granit R2100

buc

5,475.43

4,655.98

0.00

819.45

59

Parapet din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic

ml

706.85

601.06

0.00

105.79

60

Panou informativ general 45x45 - 60x60 cm

buc

288.71

245.50

0.00

43.21

61

Gard din confecție metalică vopsit având 1-1=1067 mm

ml

493.24

419.42

0.00

73.82

62

Gard din confecție metalică zincat la cald si vopsit având H=800 -1000 mm

ml

617.25

524.87

0.00

92.38

63

Bolard din granit reconstituit cu H =250-450 mm

buc

784.50

667.09

0.00

117.41

64

Gard din confecție metalică având H=800 mm

ml

371.15

315.60

0.00

55.55

65

Dale din piatra compozita H=13,50 cm

buc

15.63

13.29

0.00

2.34

66

Dale din piatra compozita H=8 cm

buc

15.63

13.29

0.00

2.34

67

Totem panou informativ / prezentare doua fete cu H = 1,70 - 2,00 m

buc

1,282.28

1,090.37

0.00

191.91

68

Totem informativ / prezentare cu jardiniera

buc

5,438.22

4,624.34

0.00

813.88

69

Paviment/ Cubeti din granit reconstituit

mp

156.30

132.91

0.00

23.39

70

Element decorativ / arhitectonic din granit/marmura reconstituit H=760mm

buc

5,080.32

4,320.00

0.00

760.32

71

Element decorativ / arhitectonic din granit/marmura reconstituit H=620mm

buc

3,593.95

3,056.08

0.00

537.87

72

Element decorativ / arhitectonic din granit/marmura reconstituit H=480mm, D=1000mm

buc

1,267.34

1,077.67

0.00

189.67

73

Element decorativ / arhitectonic din granit/marmura reconstituit H=300mm, D=900mm

buc

1,267.34

1,077.67

0.00

189.67

74

Element prefabricat din granit reconstituit tip bordura 10/15x25x1 OOcm

ml

78.65

66.88

0.00

11.77

75

Element prefabricat din granit reconstituit tip bordura cu laturi paralele inegale 33x40x30cm

buc

67.70

57.57

0.00

10.13

76

Element prefabricat din granit reconstituit tip bordura 10/15x25x30cm

ml

78.65

66.88

0.00

11.77

77

Fantana tip FELSSYSTEME cu bila si bazin RONDA

buc

40,843.67

34,731.01

0.00

6,112.66

78

Tăblițe metalice cu logo imprimat, inclusiv suport fixare

buc

1,439.77

1,214.98

9.31

215.48

79

Tăblițe metalice cu logo imprimat, fara suport fixare

buc

376.94

311.53

9.00

56.41

80

Panou informativ si de avertizare cu prindere in dibluri cu șurub

mp

331.05

236.19

45.32

49.54

81

Panou gard metalic pentru delimitare si protecție trotuare, a vând lungime 2,00 m si H= 1,00 m, cu panou personalizat, realizat in construcție sudata din țeava rectangulara vopsita

buc

596.43

419.05

88.12

89.26

82

Panou gard metalic pentru delimitare si protecție trotuare, avand lungime 1,00 m si H= 1,00 m,, realizat in construcție sudata din țeava rectangulara zincata si vopsita in câmp electrostatic

buc

951.54

765.07

44.06

142.41

83

Panou gard metalic pentru delimitare si protecție trotuare, avand lungime 2,00 m si H= 1,00 m,, realizat in construcție sudata din țeava rectangulara zincata si vopsita in câmp electrostatic

buc

1,260.41

983.66

88.12

188.63

84

Element vertical din aluminiu cu ranforsare interioara, pentru pergola metalica

buc

3,398.06

2,889.51

0.00

508.55

85

Element orizontal din aluminiu cu ranforsare interioara, pentru pergole metalice

buc

1,415.86

1,203.96

0.00

211.90

86

Tiranti din otel inox si element de joncțiune din inox, pentru pergole metalice

buc

1,856.35

1,578.53

0.00

277.82

87

Panou vitrat spate, pentru pegole metalice

buc

1,132.69

963.17

%

jSSa*

88

Element de acoperire pentru pergole metalice

buc

1,636.11

1,391.25

n°° .

89

Panou gard metalic din tabla profilata montat pe structura metalica din otel zincat la cald H=2850 mm

ml

1,073.15

818.98

93.56

160.61

90

nlocuire gard tip panou, avand H= 1700 1980 mm -demontare -montare - inclusiv procurare gard

ml

547.89

364.66

101.23

82.00

91

înlocuire gard tip panou, avand H= 1700 1980 mm - demontare -montare - fara procurare gard

ml

125.00

0.00

106.29

18.71

92

Vidanjare apa si depuneri grosiere

mc

29.40

17.00

8.00

4.40

93

Vidanjare separator de grăsimi

buc

1,058.40

650.00

250.00

158.40

94

Vidanjare separator de grăsimi cu apa

mc

67.03

42.00

15.00

10.03

95

Vidanjare hidrocarburi cu apa

mc

74.09

48.00

15.00

11.09

96

Curatare si spalare canalizare

ml

21.17

15.00

3.00

3.17

97

Desfundare manuala cu ajutorul șarpelui special pentru desfundat canalizare sau cu ajutorul sârmelor otelite

buc

588.00

225.00

275.00

88.00

98

uesrunaarea, aecoimararea si spaiarea mecanizata cu Turiun ae

buc

529.20

300.00

150.00

79.20

99

Curatare cămin de vizitare

buc

52.92

17.00

28.00

7.92

100

Curatare gura de scurgere (geiger)

buc

29.40

10.00

15.00

4.40

101

Spalare / curatare / vidanjare fosa septica

mc

73.21

47.25

15.00

10.96

102

Reparare pardoseli antitrauma - turnare

mp

355.85

293.30

9.29

53.26

103

Pardoseli antitrauma - turnare

mp

329.32

273.03

7.00

49.29

104

Demontare suport steag (catarg), fixat in fundație beton

buc

504.75

172.24

256.97

75.54

105

Suport de steag (catarg), cu drapel imprimat, cu fundație beton

buc

3,546.47

2,756.25

259.46

530.76

106

Manopera-muncitor specializat pentru înlocuire / montare grupuri de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora, avand complexitate ridicata

ora

70.56

0.00

60.00

10.56

107

Manopera-muncitor specializat pentru reparații aparate/ grupuri de joaca/ echipamente fitness/ sportive si elemente componente ale acestora

ora

88.20

0.00

75.00

13.20

108

Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate-pompa de beton , capacitate 40 mc/h, dist.de pompare 60 ml, (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

ora

501.76

426.67

0.00

75.09

109

Prestarea de serviciitoperatiuni ce necesita utilaje specializate-pompa de beton , capacitate 15-20 mc/h, dist.de pompare 60 ml, (altele decât cele incluse in operațiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini)

ora

217.43

184.89

0.00

32.54

110

Confecționare si montare structura metalica autoportanta, inclusiv protecție anticoroziva

kg

26.05

12.65

9.50

3.90

111

Sticla cu fixare punctuala in sistem spyder

mp

617.40

450.00

75.00

92.40

112

Forme ornamentale din beton prefabricat 59*59cm

buc

217.56

120.00

65.00

32.56

113

Profile liniare ornamentale din beton prefabricat cu latimea mai mica de 30 cm

ml

153.47

85.00

45.50

22.97

114

Profile liniare ornamentale din beton prefabricat cu latimea mai mare de 30 cm

ml

188.63

110.00

50.40

28.23

115

Profile liniare ornamentale din polistiren aplicat

m

103.49

60.00

28.00

15.49

116

Element ornamentale din polistiren aplicat tip blazon

buc

110.60

66.55

27.50

16.55

117

Poarta pietonala cu elemente ornamentale din fier forjat

mp

2,043.59

1,470.00

267.75

305.84

118

Elemente liniare - terminație gard, executate din fier forjat, inclusiv sistem de prindere

ml

629.16

350.00

185.00

94.16

119

Arcada ornamentala acces auto din fier forjat

buc

17,128.44

14,250.00

315.00

2,563.44

120

Tabla de sah 3,5m x 3,5 m cu piese de sah din lemn

set

35,402.30

25,000.00

5,104.00

5,298.30

121

Container 20' cu usa si geamuri termoizolante

buc

55,500.27

45,756.61

1,437.50

8,306.16

122

Container 30' cu usa si geamuri termoizolante

buc

71,981.31

59,483.60

1,725.00

10,772.71

123

Executat reparații la elemente de construcții

dim.10-100 mp , servicii de reparații si rM^ditiSere*”^Â?^

mp

713.69

346.68

260.20

106.81

125

ff

Autocolantgrafitti                      ti

V^mp fc\\

183.16

148.00

7.75

27.41
126

Diverse accesorii pentru tamplarie- broasca tip yale

buc

84.00

63.00

8.43

12.57

127

Diverse accesorii pentru tamplarie- cilindru tip yale

buc

58.07

46.00

3.38

8.69

128

Diverse accesorii pentru tamplarie- mânere usi

set

72.18

58.00

3.38

10.80

129

Execuție fantana arteziana (fara echipamente), cu bazin beton armat, hidroizolatie PAFS si cu finisaj granit

mp

3,175.20

1,450.00

1,250.00

475.20

130

Hidroizolatie PAFS IN 2 STRATURI (curatat suprafața, amorsa, 2 straturi PAFS, glant)

mp

199.92

125.00

45.00

29.92

131

VOPSIRE CU CLOR-CAUCIUC (manopera, spalare, grund, vopsea in 2 straturi)

mp

99.96

65.00

20.00

14.96

132

Elemente componente ale fântânilor, accesorii echipamente fântâni

conform Anexa E1

CATEGORIA DE ACT1VITATI D

Servicii / operațiuni privind instalațiile de iluminat si / sau componente ale acestora

Nr. Crt.

OPERAȚII

Unitate Măsură (U.M.)

Preț Unitar Ofertat

(P.U.)

Material, utilaj, transport

Manopera, coef.asig.

munca

Indirecte 12,0%, Profit 5%

133

Mansonare cablu JT , manșon termoretractabil pentru cablu 4 x 1,5 - 6,0 mmp

buc

49.36

19.50

22.47

7.39

134

Mansonare cablu JT , manșon termoretractabil pentru cablu 5 x 2,5 mmp

buc

98.02

60.88

22.47

14.67

135

Mansonare cablu JT , manșon termoretractabil pentru cablu 5 x 6,0 mmp

buc

111.27

72.15

22.47

16.65

136

Mansonare cablu JT , manșon termoretractabil pentru cablu 5 x 10,0 mmp

buc

133.16

90.76

22.47

19.93

137

Mansonare cu manșon cu rasina la cable max. 4 x 10,0 mmp

buc

93.13

56.72

22.47

13.94

138

Tub termocontractibil 1,5 mmp

buc

5.00

0.25

4.00

0.75

139

Tub termocontractibil 2,5 mmp

buc

5.23

0.45

4.00

0.78

140

Tub termocontractibil 4,0 mmp

buc

5.64

0.80

4.00

0.84

141

Tub termocontractibil 6,0 mmp

buc

5.82

0.95

4.00

0.87

142

Tub termocontractibil 10,0-12,0 mmp

buc

6.17

1.25

4.00

0.92

143

Tub termocontractibil 16,0 mmp

buc

7.00

1.95

4.00

1.05

144

Montare cablu energie tip CYABYF 4x6,0mmp

ml

54.68

15.00

31.50

8.18

145

Montare cablu energie tip CYABYF 5x6,0mmp

ml

59.12

18.77

31.50

8.85

146

Montare cablu multifilar tip MYYM 2x1,5mmp

ml

4.23

1.50

2.10

0.63

147

Tablou electric, complet echipat, cu contrapanou, IP65, montat in exterior pe suport metalic

buc

3,845.52

2,950.00

320.00

575.52

148

Stâlp ornamental tip bolard cu LED 9W

buc

1,089.32

904.18

22.11

163.03

149

Stâlp ornamental tip bolard cu LED 12W

buc

1,223.69

1,018.44

22.11

183.14

150

Stâlp ornamental tip bolard cu LED 15W

1,398.96

1,167.48

22.11

209.37

151

Proiector LED, 35 W, IP66, cu autoprotectie termica si diferențiala, montat pe suport cu unghi reglabil

buc

1,401.30

1,169.47

22.11

209.72

CATEGORIA DE ACTIVITATI E

Servicii/ operațiuni de reparare, amenajare/ reamenajare a drumurilor, aleilor de acces, pavajelor(betoanelor) si a altor elemente de design arhitectural

Nr. Crt.

OPERAȚII

Unitate Măsură (U.M.)

nret unitar Ofertat

Material, utilaj, transport

Manopera, coef.asig. munca

Indirecte 12,0%, Profit 5%

152

Taiere cu mașina cu disc diamant beton si asfalt

ml

99.96

65.00

20.00

14.96

153

Turnare beton C30/37

mc

602.72

405.72

106.80

90.20

154

Amorsare suprafețe cu emulsie cationica

mp

3.82

2.95

0.30

0.57

155

Turnare la cald beton asfaltic BA8 la tortuare si alei cu grosime de 4 cm

mp

67.36

54.60

2.68

10.08

156

Execuție platforma din beton amprentat

mp

194.78

140.63

25.00

29.15

Anexa nr. E1 - LISTA REPERE (BUNURI) SUPLIMENTARE

Nr. Crt.

POMPE DE SUPRAFAȚA

U.M.

Preț unitar LEI fara TVA

1

POMPA SUPRAFAȚA 40 125C 1,5 2,0 230/400V -650 l/min

buc

6,153.72

2

POMPA SUPRAFAȚA 40 125B M 2,2 3,0 230 V -700 l/min

buc

2,305.21

3

POMPA SUPRAFAȚA 40 125A M 3,0 4,0 230 V

buc

8,440.90

4

POMPA SUPRAFAȚA 40 125A 3,0 4,0 230/400V

buc

6,994.82

5

POMPA SUPRAFAȚA 40 250B 11,0 15,0 400/690V - 800 l/min

buc

15,487.61

6

POMPA SUPRAFAȚA 40 250A 15,0 20,0 400/690V - 800 l/min

buc

23,809.40

7

POMPA SUPRAFAȚA 50 125C 2,2 3,0 230/400V

buc

7,332.89

8

POMPA SUPRAFAȚA 50 250A 22,0 30,0 400/690V

buc

28,255.42

9

POMPA SUPRAFAȚA 65 160A 15,0 20,0 400/690V

buc

22,530.39

10

POMPA SUPRAFAȚA 80 160B 18,5 25,0 400/690V

buc

25,931.61

POMPE SUBMERSIBILE

1

POMPA SUBMERSIBILA 9XM - 300l/min; 1,6 bar

buc

3,498.77

2

POMPA SUBMERSIBILA 11XM - 600 l/min ; 1,6 bar

buc

5,138.64

3

POMPA SUBMERSIBILA 80R - 300 l/min; 1,3 bar

buc

1,696.03

4

POMPA SUBMERSIBILA 100R-300 l/min; 1,5 bar

buc

2,235.17

5

POMPA SUBMERSIBILA 150R - 400 l/min ; 1,7 bar

buc

2,313.79

6

POMPA SUBMERSIBILA 200R - 500 l/min; 2,0 bar

buc

2,970.86

7

CONDENSATOR POMPA

buc

449.28

8

CABLU COMANDA SI CONTROL

ml

22.46

9

Pompa orizontala 10.8mc2/h

buc

1,797.12

10

Valva sens

buc

196.56

11

Pompa orizontala 24mc2/h

buc

2,246.40

12

Tablou pompa submersibila

buc

550.37

13

Pompa System 2.2 kW 550 L/min verticala

buc

6,739.20

14

Masca pompa

buc

842.40

15

POMPA varionaut 150 24 V

buc

6,172.38

DUZE FÂNTÂNI ARTEZIENE

1

Duze sfera 1 m 65 brațe

buc

14,040.00

2

Duza sfera 2 m 90 brațe

buc

17,971.20

3

Duza rotativa superioara

buc

14,040.00

SPRAY RINGS

1

Robinet 1 1/2" inox

buc

617.       1
DIVERSE

1

Tablou electric fantana statica

buc

2,246.40

2

Sursa LED

buc

673.92

3

Proiector LED RGB IP68

buc

673.92

4

Proiector halogen IP68 cu filtre de culoare

buc

494.21

5

Elemente design otel inoxidabil h 2 m

buc

22,464.00

6

Suport PAFS diam 4 m

buc

14,040.00

7

Suport PAFS diam 3 m

buc

11,232.00

8

Suport PAFS diam 2 m

buc

8,424.00

9

suport PAFS H=3M

buc

18,532.80

10

Suport PAFS H=2.5m

buc

16,286.40

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin Constantin BÂRBĂLĂU

Anexa nr. 2 la

HCLS4 NR^/$lto19

ACT ADIȚIONAL Nr, 8

La Contractul nr. 12.669/15.03.2016 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările ulterioare.

Părțile:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, tel. 021/3.35.92.30, fax 021/3.37.07.90, CIF 4316422, cont IBAN R068TREZ70424670220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului 4, reprezentată legal prin Daniel Băluță - Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte

Și

AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (ADP 4) S.A. cu sediul în București, Șos. Berceni nr. 38 A sector 4, CUI nr. 1466550, atribut fiscal R, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4463/2002, având cont nr. R086TREZ7005069XXX001915 deschis la ATCP Municipiul București, reprezentată legal prin Director General Goleai calitate de delegat, pe de altă parte,                                                                *


Părțile au convenit de comun acord asupra următoarelor modificări față de contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016:

Art, 1 Se modifica si se completează Anexa operațiunilor si tarifelor aferente Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat nr. 12.669/15.03.2016 cu modificările ulterioare, in sensul stabilirii unor operațiuni si a unor tarife suplimentare conform procesului verbal de negociere nr. 302/12.02.2019.

Art 2 Celelalte clauze ale Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016, astfel cum a fost modificat, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Delegatar,

Delegat,


Sectorul 4 al Municipiului București


Primar,


S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A

Director General,

c.