Hotărârea nr. 289/2019

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Directorului Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector4nr. 2968 din21.11.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Luând în considerare:

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.272/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local.

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 191/22.08.2019 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin.(3), art.166 alin. (2) lit.f), art.196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, conform Anexelor nr.l, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Directorul general al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, să transforme/modifice funcțiile din Statul de Funcții, cu avizul ordonatorului principal de credite, fără a afecta fondul de salarii.

Art.3 Directorul general al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, prin compartimentele de specialitate, va aplica procedurile legale pentru respectarea drepturilor prevăzute în legislația muncii și contractele de muncă.

Art.4 Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 are obligația aplicare prevederile prezentei hotărâri, în termen de 45 de zile lucrătoare de la intrare^a^vlgoai'u^ acesteia.                                                                                     /


Art.5 Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.216/30.08.2018 cnț completările ulterioare și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea. II

Art.6 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019


m-ConsWin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 289/02.12.2019

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 4 nf^? din..?^?..A?..7^?^Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 4

STATUL DE FUNCȚII

?

AL DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4


Nr. crt.

Nr. pers.

STRUCTURA

FUNCȚIA

Grad profesional

STUDII

conducere

execuție

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1.

1.

Director general

(Cod COR 111210)

II

S

2.

2.

Director general adjunct

(Cod COR 111238)

II

s

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

3.

1.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

s

4.

2.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

/• /S'SERVICIUL ADMINISTRARE PIEȚE

5.

1.

Șef serviciu (Cod COR 121901)

II

S

6.

2.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

7.

3.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

8.

4.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

9.

5.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

10.

6.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

11.

7.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

12.

8.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

a

13.

9.

Administrator piață

(Cod COR 515105)     |

I

fi *

14.

10.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

15

11.

Administrator piață

(Cod COR 515105)

I

M

COMPARTIMENT CORP CONTROL PIEȚE

16.

1.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

S

17.

2.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

S

18.

3.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

s

BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE

19.

1.

Șef birou

(Cod COR 121128)

II

s

20.

2.

Consilier

(Cod COR 263106)

IA

ff u n-   f


21.

3.

Consilier

(Cod COR 263106)

IA

S

22.

4.

Consilier

(Cod COR 263106)

IA

S

23.

5.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

S

24.

6..

Casier

(Cod COR 421114)

IA

M

COMPARTIMENTACHIZITH SI EVIDENȚĂ PATRIMONIU

25.

1.

Expert achiziții

(Cod COR 214946)

IA

S

26.

2.

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

S

COMPARTIMENT TEHNIC

27.

1.

Muncitor calificat

(Cod COR 7)

IV28.

2.

Muncitor calificat

(Cod COR 7)

IV

M

29.

3.

Muncitor calificat

(Cod COR 8)

IV

M

30.

4.

Muncitor calificat

(Cod COR 8)

IV

M

SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

31.

1

Inspector de specialitate

(Cod COR 242203)

IA

S

NOTĂ:

 • 1. Numărul maxim de posturi alocat Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 este de 31 de posturi conform HCL S4 nr. 191/22.08.2019.

 • 2. Numărul total de posturi potrivit statului de organizare al Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 = 31.

 • 3. Numărul posturilor de conducere = 5

 • 4. Numărul posturilor de execuție = 26.

 • 5. Salarizarea personalului din cadrul Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 se stabilește prin Hotărâre a Consiliului Local, potrivit Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 4 nr.^4^..

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A DIRECȚIEI PIEȚE ȘI GESTIONARE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SECTOR 4

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1 - în sectorul 4 administrarea și exploatarea piețelor, așa cum sunt acestea definite prin art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a terenurilor aferente piețelor se face prin gestiune directă, în conformitate cu prevederile art. 11, alin. (2), lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare.

ART. 2. - (l)Direcția Piețe Și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, denumită în continuare Direcția, funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4, ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică și finanțare din venituri proprii, specializat în domeniul administrării piețelor.

 • (2) Sediul Direcției este situat în municipiul București, str. Giurgiului, nr. 109 A, Sectorul 4.

 • (3) Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc. emise de Direcție vor conține denumirea completă a instituției, alături de indicarea sediului, codul de identificare fiscal, precum și denumirea municipiului București și a Consiliului Local al Sectorului 4 în a cărui subordine funcționează.

 • (4) Finanțarea Direcției se asigură din venituri proprii.

ART. 3. - Sunt date în administrarea Direcției, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 255/29.10.2019, zonele aferente tarabelor, platourilor, țarcurilor și altele asemenea din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 precum și Complexul "Progresul” și Piața Berceni - Olteniței și sunt evidențiate distinct în documentele contabile.

CAP. II - PATRIMONIUL DIRECȚIEI

ART. 4. - (1) Patrimoniul Direcției este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în domeniul privat al statului, după caz, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea sa.

 • (2) Patrimoniul Direcției poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări,

precum și prin preluarea în custodie sau transfer, cu acordul părților, de obiecte, materiale și alte bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept privat ori persoane fizice din țară sau străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


CAP. III - ATRIBUȚIILE DIRECȚIEI

ART. 5. - (1) Direcția administrează piețele dispuse pe teritoriul Sectorului 4, precum și terenurile aferente acestora, în mod direct și/sau indirect prin asocierile în participațiune existente.

 • (2) Piețele se organizează și funcționează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în funcție de tipul acestora, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4. Direcția este împuternicită să coordoneze procesul de elaborare a regulamentelor și să le înainteze, spre aprobare, Consiliului Local al Sectorului 4.

 • (3) Veniturile realizate din administrarea spațiilor definite conform art. 3 se constituie în venituri extrabugetare, conform legii, și se utilizează exclusiv de către Direcție, potrivit legislației în vigoare.

 • (4)  Direcția se împuternicește expres să emită și să încaseze, în numele Consiliului Local al Sectorului 4, facturi fiscale cuprinzând contravaloarea chiriei și a utilităților etc datorate de locatarii spațiilor comerciale aflate în incinta piețelor care au încheiate contracte de închiriere. în acest sens Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale sector 4 va avea obligația de a calcula contravaloarea chiriei și a utilităților etc conform prevederilor contractuale și va transmite zilnic către Direcția Economică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 o situație centralizată cuprinzând sumele datorate și încasate în derularea contractelor de închiriere a spațiilor comerciale

ART. 6. Pentru piețele aflate în administrarea directă, Direcția obține autorizația de funcționare, după obținerea avizelor legale.

ART. 7. în vederea modernizării piețelor existente, Direcția are obligația obținerii planului urbanistic zonal și a planului urbanistic de detalie, a autorizațiilor de construire, precum și a avizelor necesare prevăzute de lege.

ART. 8. - (1) Direcția întocmește anual, pentru anul următor, în termenele stabilite de legislația în vigoare, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și îl înaintează, spre aprobare, Consiliului Local Sector 4.

 • (2) Direcția fundamentează proiectul de buget de venituri de realizat și cheltuieli totale de efectuat, corelat cu activitatea programată.

 • (3) Operațiunile de încasări și plăți ale Direcției se efectuează prin conturi deschise la unități de trezorerie din raza teritorială unde se află sediul instituției, precum și la bănci comerciale, cu sediul în România, pentru operațiunile derulate în lei sau în valută.

 • (4) Direcția poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă și a normativelor de disciplină fînanciar-valutară stabilite prin actele normative în vigoare.

 • (5) Anual, Direcția prezintă Consiliului Local Sector 4, spre aprobare, execuția bugetară pentru anul precedent.

ART. 9. Direcția întocmește anual programul de investiții și cel de întreținere al clădirilor, al instalațiilor tehnice existente în piețe și le înaintează, spre aprobare, Consiliului Loi avizul prealabil al Primarului Sectorului 4.


ART. 10. în scopul comercializării produselor agroalimentare și a celorlalte pro complementare, Direcția este împuternicită să încheie contracte, pe termen limitat, taxe forfetare pentru ocuparea tarabelor, platourilor, țarcurilor și altele asemenea ș respectarea strictă a obiectului de activitate pentru care s-a acordat dreptul de folosință al spațiului respectiv.

ART. 11. Direcția are drept de control asupra activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, pentru a asigura următoarele:

 • a) respectarea principiilor concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului;

 • b) respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează activitățile specifice desfășurate în piețe, inclusiv cele ale hotărârilor emise de Consiliului General al Municipiului București sau de Consiliul Local al Sectorului 4, precum și ale dispozițiilor Primarului General și Primarului Sector 4 cu incidență în acest domeniu;

 • c) respectarea normelor de organizare și funcționare a piețelor stabilite prin regulamentele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4, indiferent de statutul juridic al piețelor;

 • d) menținerea într-o starea fizică corespunzătoare a dotărilor existente în piețe;

 • e) derularea corespunzătoare a contractelor de prestări servicii;

j) respectarea regulilor igienico-sanitare și de protecția mediului;

 • g) executarea lucrărilor de întreținere și amenajare a patrimoniului deținut, în conformitate cu clauzele contractelor încheiate;

 • h) punerea la dispoziția comercianților, asociațiilor de producători și producătorilor agricoli individuali a spațiilor, tarabelor, cântarelor, precum și a altor servicii specifice activităților desfășurate în piețe, cu respectarea prevederilor legale referitoare la taxe ori tarife;

 • i)  buna funcționare a cântarelor;

 • j)  depunerea zilnică a sumelor încasate precum și întocmirea la timp a borderourilor de încasări și depunerea lor;

 • k) repartizarea spațiilor la tarabe pentru producătorii agricoli și comercianții produselor de uz gospodăresc, în ordinea solicitărilor și în limita locurilor de vânzare existente în sectorul din piață destinat desfacerii acestor produse, potrivit regulamentelor pentru funcționarea piețelor;

 • l)  folosirea integrală a platourilor din piețe și respectarea sectorizărilor stabilite prin regulamentele pentru funcționarea piețelor;

 • m) informarea și îndrumarea spre alte piețe a vânzătorilor fără loc de vânzare;

  w)

  o)

  P)

  q)

  r)

  s)

  t)


desfășurarea unui comerț civilizat în piețe și menținerea unor raporturi corecte între producători-vânzători-clienți;

menținerea unor măsuri adecvate de protecția muncii, de prevenire și apărare împotriva incendiilor, pentru evitarea sau limitarea unor pagube care s-ar produce asupra patrimoniului piețelor, în situația producerii unor evenimente;

păstrarea liberă a căilor de acces în/din piețe și de pe platoul acestora;

păstrarea curățeniei în piețe, precum și buna funcționare a instalațiilor de apă, canal, electricitate, gaze, după caz;

interzicerea vânzării în piețe a substanțelor toxice, inflamabile sau explozive, precum și a

armelor de foc și a muniției;

depistarea personalului din cadrul Direcției care nu își îndeplinește în mod  atribuțiile de serviciu, precum și a comercianților, asociațiilor de producători și j^cficătorilor^ agricoli individuali care se sustrag de la plata taxelor si tarifelor legal stabilite;


sprijinirea organelor de control autorizate în activitatea desfășurată de acestea

u) punerea în aplicare, în limitele competențelor, a măsurilor dispuse de organele de control autorizate.

CAP. IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI

ART. 12. - (1) Organigrama și Statul de funcții al Direcției se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4,

 • (2) Numărul maxim de posturi alocat Direcției se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

 • (3) Se împuternicește directorul Direcției Piețe și Gestionarea Activității Comerciale Sector 4, să transforme/modifice funcțiile din Statul de Funcții aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Sector 4, cu avizul ordonatorului principal de credite.

 • (4) Numărul minim de posturi de execuție pentru constituirea entităților organizaționale este stabilit conform art. III alin. (1) lit. a) și b) din O.U.G. nr. 229/2008, aprobată prin Legea nr. 144/2009.

 • (5) Definirea posturilor este stabilită conform Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • (6) Salarizarea personalului se face potrivit prevederilor Anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (7) Structura organizatorică a Direcției este următoarea: 1 (un) post de director general, 1 (un) post de director general adjunct, 1 (unu) serviciu, 1 (unu) birou și 5 (cinci) compartimente.

 • (8) Organigrama și Statul de funcții al Direcției pot fi modificate prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4.

CAP. V - CONDUCEREA DIRECȚIEI

ART. 13. - (1) Direcția este condusă de un director general numit prin dispoziție a Primarului Sectorului 4 cu respectarea prevederilor art. 155 alin. 8 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • (2) Directorul asigură organizarea, gestionarea și conducerea activității Direcției.

ART. 14. - (1) Directorul general este direct răspunzător de îndeplinirea indicatorilor de performanță și calitate și își exercită atribuțiile de serviciu în baza prezentului regulament, a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, ale Consiliului Local al Sectorului 4, precum și în baza dispozițiilor Primarului General și Primarului Sectorului 4, cu respectarea legislației în vigoare.

 • (2) Directorul general răspunde în fața Consiliului Local al Sectorului 4 de execuția bugetului anual aprobat.


 • (3) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite decizii cu excepția cazurilor în care prin reglementări legale speciale se prevede emiterea administrativ.

ART. 15. - (1) Directorul general este ajutat în activitatea sa de 1 (unu) directe

(2) în absența directorului general, Direcția este condusă de către directorul general adjunct, în condițiile legii, pe baza unei decizii scrise în care sunt stabilite limitele de competență ale supleantului.

ART. 16. - (1) Directorul general are următoarele atribuții principale:

 • a) conduce, coordonează și răspunde de buna desfășurare a activității Direcției, pe care o reprezintă și o angajează juridic, financiar și patrimonial în relațiile și raporturile cu terții, autorități publice, instituții și organizații, persoane fizice sau juridice, române sau străine;

 • b) coordonează direct activitatea:

 • (i) Compartimentului Resurse Umane;

 • (ii) Compartimentului Corp Control Piețe;

 • (iii) Serviciul Administrare Piețe

 • (iv) Compartiment Tehnic.

 • c) coordonează și răspunde de bunul mers al activității curente și de perspectivă a Direcției;

 • d) asigură realizarea unei politici coerente de gestionare a fondurilor, inclusiv a inventarierii;

 • e) este ordonator terțiar de credite, acționând pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli, răspunzând de utilizarea eficientă, potrivit dispozițiilor legale, a resurselor financiare; aprobă toate documentele financiar-contabile potrivit legii;

 • f)  aprobă, în limitele planului anual și ale normelor legale în vigoare, devizele de cheltuieli;

 • g) aprobă statele de funcții modificatoare ale Direcției;

 • h) avizează Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Direcției, pe care le transmite în vederea aprobării de către Consiliul Local Sector 4;

 • i)  încheie, potrivit legii, contractele individuale de muncă;

 • j)  aprobă criteriile de evaluare a posturilor și fișele de post ale personalului Direcției și dispune efectuarea evaluărilor anuale, în condițiile legii;

 • k) aprobă Regulamentul intern al Direcției;

 • l)  angajează, promovează, sancționează și concediază, în condițiile legii, personalul Direcției;

 • m) asigură și răspunde de aplicarea legislației în vigoare în materia stabilirii drepturilor salariale

ale personalului Direcției, promovării personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansării în gradații, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu;

n)


o)

P)

q)

r)

s)

t)


dispune organizarea, potrivit legii, a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante existente în cadrul Direcției, precum și elaborarea bibliografiilor și tematicilor de concurs;

aprobă participarea personalului Direcției la cursuri de perfecționare profesională; aprobă centralizatorul programării anuale a concediilor de odihnă ale întregului personal; aprobă deplasările în străinătate și în țară ale personalului angajat;

negociază clauzele contractelor încheiate conform legislației în vigoare și încheie acte juridice în numele și pe seama Direcției, conform competențelor legale;

aprobă, în condițiile legii, achiziționarea fondului de carte, precum și abonarea la diverse publicații de specialitate;

aprobă planurile de pază și de apărare împotriva incendiilor și măsurile dez^cfetate și^^\ sănătate pentru angajații din cadrul Direcției;                                 !l /SjfeX )

u) acționează și răspunde de asigurarea integrității și întreținerii patrimoniului instituției; aprobă, în condițiile legii, planul reparațiilor curente ale sediului, instalațiilor tehnice aferente, precum și ale autoturismelor din dotarea instituției;

 • v) răspunde de organizarea, potrivit prevederilor legale în materie, a inventarierii anuale a patrimoniului Direcției; avizează și transmite, în condițiile legii, propunerile de scoatere din funcțiune și de casare a activelor fixe, precum și propunerile de declasare și de casare a bunurilor materiale și a obiectelor de inventar ordonatorului principal de credite, în vederea aprobării;

w) avizează proiectele de buget de venituri și cheltuieli ale Direcției și le transmite, în vederea aprobării, Consiliului Local al Sectorului 4; avizează rapoartele de activitate ale Direcției, pe care le transmite, ori de câte ori sunt solicitate, ordonatorului principal de credite;

 • x) organizează activitatea de control financiar preventiv, potrivit legii;

y) asigură implementarea controlului intern managerial;

z)  asigură desfășurarea licitațiilor publice pentru spațiile comerciale aflate în administrarea directă a Direcției, cu respectarea prevederilor legale în materie;

aa) răspunde, potrivit legii, de: angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita bugetului aprobat; angajarea și utilizarea cheltuielilor, pe baza bunei gestiuni financiare; integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce; organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice; organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale.

(2) Directorul general îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa potrivit legislației în vigoare, după caz.

ART. 17. - în exercitarea atribuțiilor sale, directorul general decide sau dispune, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în materie:

 • a) poate da împuternicire de reprezentare și delegare de competență directorului general adjunct,

 • b) constituirea unor comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități cum ar fi, fără a se limita la acestea, următoarele:

-expertizarea, avizarea și recepția bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

-inventarierea bunurilor materiale și activelor fixe din patrimoniul instituției;

-achiziția și casarea de bunuri;

-îndeplinirea altor activități pentru care reglementările legale în vigoare prevăd constituirea de comisii la nivelul instituției.

ART. 18. - (1) Directorul general adjunct este în subordinea directă a directorului general și asigură coordonarea directă a Biroului Financiar-Contabilitate, Compartimentului Achiziții și Evidență Patrimoniu, Compartiment Secretariat și Relații cu Publicul, cu respectarea legii, a

reglementărilor și deciziilor conducerii pentru atingerea următoarelor obiective:


 • a) promovarea Direcției și utilizarea integrală a capacității de lucru a acesteia;

 • b) coordonarea și armonizarea obiectivelor Direcției cu resursele disponibile;

 • c)  asigurarea echilibrului dintre activitățile specifice Direcției;

(2) Directorul general adjunct îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) repartizează lucrările primite de la directorul general către structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează și urmărește rezolvarea acestora, potrivit dispozițiilor legale și în termenele stabilite;

 • b) stabilește sarcini pentru structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează, precum și prioritățile în executarea acestor sarcini;

 • c) urmărește ducerea la îndeplinire a sarcinilor de către structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

 • d) urmărește și asigură respectarea legislației, actelor normative, a ordinelor, dispozițiilor și deciziilor aplicabile activităților desfășurate de structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează;

 • e) participă la elaborarea proiectului anual al bugetului instituției și monitorizează executarea acestuia;

 • f)  participă la elaborarea planului anual de achiziții publice al Direcției și monitorizează executarea acestuia;

 • g) participă la organizarea și desfășurarea activităților de licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale aflate în administrarea Direcției, în limita competențelor date;

 • h) participă la elaborarea planului anual de investiții și monitorizează executarea acestuia;

 • i)  monitorizează și controlează elaborarea rapoartelor periodice aferente tuturor activităților desfășurate la nivelul structurilor funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează, în limita competențelor date;

 • j)  propune directorului general măsuri pentru creșterea eficienței activităților desfășurate de către structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează;

 • k) propune directorului general formularea acțiunilor în instanță pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale Direcției;

 • l)  propune directorului general sesizarea organelor de urmărire penală, în situația în care constată săvârșirea unei fapte cu caracter infracțional de către personalul din cadrul structurilor funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează, prin care se aduce atingere intereselor legitime ale Direcției;

 • m) participă la elaborarea planului anual de reparații curente al Direcției și monitorizează executarea acestuia;

 • n) urmărește întocmirea zilnică a situațiilor privind taxele zilnice încasate în piețe pentru tarabe și cântare, inclusiv taxele încasate pentru rezervarea tarabelor de către producătorii agricoli, precum și transmiterea acestora către Serviciul fmanciar-contabilitate, împreună cu sumele încasate în numerar;

 • o) asigură gestionarea corectă a activelor/mijloacelor fixe, bunurilor materiale și obiectelor de inventar aflate în depozitul unității, ținerea evidenței acestora pe cantități și coduri și distribuirea corespunzătoare;

 • p) propune directorului general măsuri pentru rezilierea contractelor încheiate între Direcție si

din structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

r)  propune directorului general măsuri pentru evacuarea locatarilor din spațiile comerciale aflate în directa administrare a Direcției, în situația rezilierii sau expirării contractelor de închiriere încheiate între Direcție și terți, urmărește punerea în aplicare a măsurilor de către personalul din structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează și informează directorul asupra stadiului și a modului de realizare a acestora;

s)  stabilește pentru personalul din structurile funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează măsuri concrete pentru recuperarea debitelor rezultate din executarea contractelor încheiate între Direcție și terți, și urmărește punerea în aplicarea a acestora;

t)  propune directorului general formularea acțiunilor în instanță în vederea recuperării debitelor rezultate din executarea contractelor încheiate între Direcție și terți, sau pentru apărarea altor drepturi și interese legitime ale Direcției;

u) asigură colaborarea eficientă a structurilor funcționale din cadrul Direcției pe care le coordonează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției, pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 • v) îndeplinește orice alte atribuții în domeniile de activitate ale Direcției, date de directorul general.

w) asigură conducerea Direcției în absența directorului general, în situația în care este nominalizat în acest sens, în limitele de competență stabilite prin decizie a directorului genearal;

 • x) asigură îndeplinirea atribuțiilor directorului general, în situația vacantării postului de director general.

CAP. VI - PERSONALUL DIRECȚIEI

ART. 19. - (1) Personalul Direcției este personal contractual de conducere și de execuție funcționând într-o structură compusă din servicii, birouri și compartimente.

 • (2) Personalul Direcției este salarizat potrivit legii.

 • (3) Ocuparea posturilor și încetarea raporturilor de muncă se fac în condițiile legii.

CAP. VII - ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL DIRECȚIEI

ART. 20. - (1) Compartimentul Resurse Umane este subordonat direct directorului general.

(3) Compartimentul Resurse Umane are următoarele atribuții pe linie de resurse umane:

 • a) întreprinde demersurile care se impun în vederea derulării în condiții de legalitate proceselor de recrutare, selecție, încadrare, evaluare și evidență a personalului;


 • b) întocmește contractele individuale de muncă, actele adiționale la contractele in muncă, precum și orice documente cu privire la modificarea, suspendarea //și înc/h contractelor individuale de muncă;

 • c) întocmește, gestionează și completează dosarul de personal pentru fiecare dintre salariați și îl păstrează, în bune condiții, la sediul Direcției;

 • d) asigură personalului nou angajat informările necesare la angajare, conform legislației în vigoare;

 • e) întocmește, completează și actualizează Registrul general de evidență a angajaților Direcției, inclusiv cu privire la angajare, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

 • f)  întocmește statul de funcții și statele de funcții modificatoare, cu respectarea numărului maxim de posturi aprobat și cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate, care se transmit către director spre aprobare

 • g) întocmește statele nominale de funcții și le actualizează, în raport cu modificările intervenite în structura de personal în ceea ce privește drepturile salariate sau în cariera angajatului;

 • h) ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a celor fără plată, precum și a altor concedii și învoiri și informează directorul despre acestea, ori de câte ori i se solicită asemenea informații;

 • i)  stabilește drepturile salariale ale personalului contractual conform legislației aplicabile;

 • j)  asigură consultanța de specialitate privind legislația muncii în vederea fundamentării dispozițiilor directorului, redactează deciziile emise de director cu privire la personalul Direcției;

 • k) gestionează fișele de post ale angajaților;

 • l)  organizează, coordonează și monitorizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților;

 • m) elaborează, în colaborare cu structurile funcționale ale Direcției, planul anual de formare profesională, pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

 • n) gestionează și monitorizează activitatea de formare și perfecționare profesională;

 • o) elaborează și gestionează documentația prevăzută de reglementările în vigoare referitoare la salarizare și la alte drepturi cuvenite personalului din cadrul Direcției (gestionarea fișelor de post, determinarea punctajului total realizat de angajați în urma evaluării performanțelor profesionale individuale, gestionarea fișelor de evaluare a angajaților);

 • p) supune aprobării directorului programarea anuală a concediilor de odihnă pentru angajații Direcției și urmărește modul de respectare a acesteia;

 • q) eliberează la solicitarea angajaților documente care atestă activitatea desfășurată de aceștia, vechimea în muncă, în funcție, în specialitate, precum și copii după actele din dosarele profesionale sau alte documente solicitate de către salariații sau foștii salariați ai Direcției;

 • r)  eliberează angajaților documentele necesare întocmirii dosarelor de pensionare;

 • s)  asigură secretariatul comisiilor de concurs și soluționare a contestațiilor pentru concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante sau de promovare, după caz;

 • f) înaintează conducerii Direcției nronunerile nominale ale nersonalului ce îndenlineste


w) asigură, la nivelul Direcției, implementarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese;

 • x) asigură, la nivelul Direcției, implementarea prevederilor legislației în vigoare referitoare la asigurarea forței de munca necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război;

y) înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Compartimentul Resurse Umane.

 • (4) Atribuțiile Compartimentului Resurse Umane se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții specifice stabilite de conducerea Direcției.

 • (5) Compartimentul Resurse Umane colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

ART. 21. - (1) Compartimentul Corp Control Piețe este subordonat directorului general.

 • (2) Compartimentul Corp Control Piețe are următoarele atribuții pe linia controlului:

 • a) verifică respectarea dispozițiilor actelor normative care reglementează activitățile specifice desfășurate în piețe, inclusiv cele ale hotărârilor emise de Consiliului General al Municipiului București sau de Consiliul Local al Sectorului 4, precum și ale dispozițiilor Primarului General și Primarului Sector 4 cu incidență în acest domeniu, de către agenții economici care își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției;

 • b) verifică respectarea normelor de organizare și funcționare a piețelor stabilite prin regulamentele avizate de Consiliul Local al Sectorului 4, indiferent de statutul juridic al piețelor;

 • c) verifică respectarea regulilor igienico-sanitare și de protecția mediului de către agenții economici care își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției;

 • d) verifică modul în care agenții economici respectă dispozițiile legale privind activitatea de comercializare a produselor și serviciilor în piețe și în zonele publice aflate în administrarea Direcției;

 • e) verifică modul în care administratorii de piețe și târguri își desfășoară activitatea în piețele aflate în administrarea Direcției;

 • f)  întocmește documente specifice activității desfășurate, cum ar fi, fără a se limita la acestea, planuri de control, acte de constatare, rapoarte de activitate, pe care le înaintează spre aprobare directorului;

 • g) informează directorul general asupra rezultatelor controalelor executate și propune măsuri în vederea respectării legislației aplicabile de către personalul Direcției și/sau a clauzelor contractuale în contractele în care Direcția este parte, după caz;

 • h) propune directorului general sesizarea organelor de urmărire penală, în situația în care în urma controalelor executate s-a constatat săvârșirea unei fapte cu caracter infracțional de către personalul din cadrul structurilor controlate, prin care se aduce atingere intereselor legitime ale Direcției;

 • i)  însoțește și sprijină organele de control autorizate în activitatea desfășurată de acestea în piețe;


  al achizițiilor publicș documentelor intra^-ieșit^n^in


 • j)  elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual

 • k) înregistrează în registrul special destinat și ține evidența Compartimentul Corp Control Piețe.

  directorului gene^%^


ART. 22. - (1) Serviciul Administrare Piețe este subordonat

 • (2) Serviciul Administrare Piețe are următoarele atribuții specifice:

 • a) elaborează Planul anual de investiții al Direcției, îl înaintează spre avizare directorului instituției și, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Sectorului 4, urmărește executarea planului;

 • b) elaborează Planul anual de reparații curente și capitale al Direcției, îl înaintează spre avizare directorului instituției și, după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Sectorului 4, urmărește executarea planului;

 • c) elaborează Planul general de aprovizionare al Direcției, în baza referatelor emise de celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției, îl înaintează spre aprobare directorului instituției și urmărește executarea acestuia;

 • d) elaborează Planul de evacuare în caz de incendiu și asigură instruirea personalului Direcției asupra regulilor generale și specifice de prevenire și apărare împotriva incendiilor;

 • e) asigură dotarea Direcției precum și a piețelor aflate în administrarea directă a Direcției cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

 • f)  asigură aplicarea și respectarea normelor de prevenire și apărare împotriva incendiilor în sediul Direcției și în piețele aflate în administrarea directă a Direcției;

 • g) propune directorului instituției, prin referat, achiziționarea serviciului de pază/supraveghere pentru piețele aflate în administrarea directă a Direcției și, după încheierea contractului, urmărește respectarea clauzelor contractuale;

 • h) propune directorului instituției, prin referat, achiziționarea serviciului de curățenie-igienizare pentru piețele aflate în administrarea directă a Direcției și, după încheierea contractului, urmărește respectarea clauzelor contractuale;

 • i)  propune directorului instituției, prin referat, achiziționarea serviciului de dezinsecție și deratizare pentru piețele aflate în administrarea directă a Direcției și, după încheierea contractului, urmărește respectarea clauzelor contractuale;

 • j)  propune directorului instituției, prin referat, încheierea între Direcție și furnizorii de servicii a contractelor pentru utilități: apă, gaze, energie electrică, etc și, după încheierea contractelor, urmărește respectarea acestora;

 • k) propune directorului instituției, prin referat, măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și protecției în muncă;

 • l)  elaborează și actualizează planul de prevenire și protecție a muncii;

 • m) identifică pericolele și evaluează riscurile profesionale pentru personalul Direcției;

  n)

  o)

  P)

  q)

  r)

  s)


elaborează instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților desfășurate în cadrul Direcției, diferențiate în raport cu specificul fiecărei structuri funcționale, și asigură condiții pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă și adecvată în acest domeniu; asigură aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către personalul Direcției, conform legislației în vigoare;

asigură administrarea și răspunde de întreținerea și protejarea patrimoniului Direcției; elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;


asigură transportul valorilor, în limitele prevăzute de legislația în vigoare, prg^nr și al personalului Direcției cu mijloacele de transport din dotare;răspunde de exploatarea mijloacelor de transport din dotare în vederea satisfacții cerfn^^ăj de transport pentru activitatea Direcției;                                            _

 • t)  ține evidența și asigură efectuarea reviziilor periodice și reparațiilor necesare la autoturismele din dotarea Direcției;

 • u) eliberează și calculează foile de parcurs pentru autoturismele din dotarea Direcției, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • v) ține evidența consumurilor de carburanți, lubrifianți și piese de schimb pentru autoturisme, urmărind încadrarea în cotele aprobate;

 • w) răspunde de integritatea autoturismelor din dotare, iar în acest scop ia măsuri pentru parcarea acestora la locurile stabilite și asigurarea lor;

 • x) întocmește fișele cu activitatea zilnică a autoturismelor din dotarea Direcției;

 • y) asigură procurarea de carburant necesar utilizării autoturismelor din dotarea Direcției;

 • z) ține evidența consumurilor de carburanți ale autovehiculelor din dotarea Direcției pe baza bonurilor valorice de carburanți distribuite șoferilor, sub semnătură;

aa) propune directorului instituției, prin referat, achiziționarea serviciului de curierat și, după încheierea contractului, răspunde de respectarea clauzelor contractuale.

bb) asigură serviciul de curierat al instituției, în situația în care Direcția nu achiziționează servicii de curierat;

cc) întocmește documentațiile și întreprinde demersurile necesare în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare a piețelor aflate în administrarea directă a Direcției;

dd) urmărește lucrările executate în piețe pentru reparații/construcții/modemizare și răspunde de respectarea documentațiilor de execuție și de efectuarea lucrărilor în termenele stabilite, conform autorizațiilor, proiectelor aprobate și contractelor încheiate între Direcție și terți, precum și în situațiile în care Direcția are împuternicire expresă din partea Consiliului Local Sector 4;

ee) asigură recepția lucrărilor executate în piețe pentru reparații/construcții/modemizare și răspunde de calitatea, cantitatea, funcționalitatea și conformitatea acestora;

ff) întocmește convenții pentru punerea utilităților necesare, cum ar fi, fără a se limita la acestea, apă, energie electrică, gaze naturale, salubrizare, pază, la dispoziția agenților economici care dețin spații comerciale în piețele aflate în administrarea directă a Direcției și le înaintează spre semnare către directorul Direcției și agenții economici respectivi;

gg) transmite convențiile, după semnarea de către părți, către Biroul financiar-contabilitate și către Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu;

hh) asigură citirea contoarelor pentru utilități și procedează la repartizarea consumurilor aferente fiecărui agent economic în parte, întocmind în acest sens situații pe care le transmite Biroului financiar-contabilitate pentru emiterea facturilor;

 • ii) propune directorului instituției, prin referat, rezilierea contractelor încheiate cu agenții economici, în situația în care constată că aceștia au procedat la modificarea spațiul închiriat fără aprobările și avizele necesare;

jj) verifică regimul tehnic al imobilelor, respectiv al piețelor, pe baza evidențelor existente la

Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu procedând în acest sens la efectuarea măsurătorilor necesare, precum și la identificarea poziției și suprafeței tere destinații de folosință;


kk) răspunde de evidența, utilizarea rațională și buna executare a lucrărilor d întrețin^ centralele termice, aparatele de aer condiționat, tablourile electrice, instalațiile (afbj acestora, precum și a celorlalte mijloace/active fixe, bunuri materiale și obiecte de inventar dispuse în piețele aflate în administrarea directă a Direcției;

11) răspunde de inițierea programelor privind dezvoltarea, întreținerea și reparația instalațiilor existente în piețe;

mm) ține evidența tehnică a dotărilor existente în piețe precum și a reparațiilor executate la acestea;

nn) păstrează și răspunde de cărțile tehnice ale instalațiilor, urmărind, conform registrului de intervenții planificate, ca la termenele scadente să se execute reparațiile și întreținerea acestora, conform specificațiilor;

oo) propune directorului instituției, prin referat, achiziționarea unui pachet de servicii integrate de telefonie fixă și mobilă, servicii de internet și servicii de televiziune și, după încheierea contractului, răspunde de respectarea clauzelor contractuale și asigură contactul cu furnizorii de internet, televiziune și telefonie ;

pp) asigură, întreține și menține în stare bună de funcționare rețeaua de IT și internet din instituție;

qq) asigură instalarea, configurarea și administrarea echipamentelor IT din cadrul Direcției;

rr) asigură mentenanța și repararea echipamentelor IT;

ss) asigură conexiunea la internet a echipamentelor IT din cadrul Direcției;

tt) pune la dispoziția comercianților tarabe și cântare, pe baza de taxe aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4;

uu) asigură condiții pentru desfășurarea unui comerț civilizat în piețele aflate în administrarea directă a Direcției;

vv) asigură activitatea de curățenie în piețe, sub directa responsabilitate a administratorilor de piețe și târguri care coordonează activitatea desfășurată de lucrătorii pentru salubrizare, verifică curățenia zilnic sau ori de cate ori este nevoie și iau măsurile corespunzătoare în acest sens, în funcție de timp sau anotimp;

ww) asigură încasarea de la producătorii agricoli și de la societățile comerciale a taxelor forfetare, precum și a taxei de rezervare lunară a tarabelor de la producătorii agricoli, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4;

xx) asigură afișarea taxelor și tarifelor la avizierele dispuse în piețe;

yy) asigură și urmărește respectarea sectorizării în piețele aflate în administrarea directă a Direcției, potrivit regulamentului-cadru pentru funcționare a fiecărei piețe întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

zz) asigură și urmărește obținerea și reînnoirea avizelor și autorizațiilor necesare desfășurării activităților sezoniere (comercializare brazi, mărțișoare, miei, pepeni și varză) în piețe;

aaa) asigură și urmărește obținerea de la Biroul de Metrologie a buletinelor metrologice pentru

cântarele aflate în piețe;

bbb) verifică, prin administratorii de piețe și târguri, existența documentelor legale în baz^ătdra/^ agenții economici și producătorii agricoli își pot desfășura activitatea în piețe; ff ♦


ccc) întocmește situații zilnice privind gradul de ocupare al tarabelor alocate produc|fg agricoii;                                                   Lo

ddd) întocmește situații zilnice privind taxele zilnice încasate în piețe pentru tarabe și cântare, inclusiv taxele încasate pentru rezervarea tarabelor de către producătorii agricoli, pe care le transmite Serviciului financiar-contabilitate împreună cu sumele încasate în numerar;

eee) asigură, prin referentul în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe, evidența pe cantități și coduri a bunurilor aflate în depozitul instituției, precum și a celor aflate asupra personalului Direcției;

fff) asigură, prin referentul în gestiunea materialelor și mijloacelor fixe, gestiunea fizică a stocurilor de bunuri existente în depozit, introducerea bunurile în stoc în baza documentelor de intrare, mișcarea stocurilor, și răspunde de întocmirea și păstrarea corespunzătoare a documentele justificative legale de stocuri;

ggg) întocmește notele de recepție și distribuie pe bază de bon de consum, sub semnătură, materialele consumabile, rechizitele și celelalte bunuri solicitate de personalul Direcției, ține evidența acestora pe compartimente;

hhh) asigură colectarea și predarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea Direcției, precum și evidența acestora, conform legii;

 • iii) înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Serviciul Administrare Piețe.

 • (3) Atribuțiile Serviciului Administrare Piețe se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Direcției.

 • (4) Serviciul Administrare Piețe colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

ART. 23. - (1) Compartimentul Tehnic este subordonat Serviciului Administrare Piețe și are următoarele atribuții specifice:

 • a) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate;

 • b) asigură, întreține și menține în stare bună de funcționare a instalațiilor din piețe;

 • c) răspunde de evidența, utilizarea rațională și bună executare a lucrărilor de întreținere la centralele termice, aparatele de aer condiționat, tablourile electrice, instalațiile aferente acestora precum și a celorlalte mijloace fixe/active fixe, bunuri materiale și obiecte de inventar dispuse în piețe;

 • d) răspunde de supravegherea, întreținerea și repararea echipamentelor mecanice din piețele care sunt în administrarea DPGAC S4;

 • e) intervine și remediază în cel mai scurt timp defecțiunile accidentale;

 • f)  răspunde de gestionarea corectă a materialelor necesare efectuării lucrărilor, păstrarea acestora în condiții optime și justifică consumurile lor prin înregistrarea în dispozițiile de lucru și prin confirmarea lucrărilor efectuate;

 • g) aplică și respectă normele de securitate a muncii, normele de prevenire și apărare împotriva incendiilor în sediul Direcției și în piețe;

 • h) însoțește și sprijină organele de control autorizate în activitatea desfășurată de acestea în piețe.


  inciden


 • (2) Atribuțiile Compartimentului Tehnic se completează cu dispozițiile legale precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Direcției.

 • (3) Compartimentului Tehnic colaborează cu celelalte structuri funcționale pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

ART. 24. - (1) Biroul Financiar-Contabilitate este subordonat directorului general adjunct

 • (2) Biroul financiar-contabilitate are următoarele atribuții specifice:

 • a) fundamentează solicitarea privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri și servicii și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

 • b) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligațiile bugetare ale Direcției precum și alte obligații față de terți;

 • c) asigură deblocarea garanțiilor depuse pentru licitații precum și a garanțiilor de bună execuție sau executarea acestora, după caz;

 • d) întocmește statele de plată a salariilor și a celorlalte drepturi de natura cheltuielilor salariale pentru personalul Direcției;

 • e) răspunde de corectitudinea calculului salariilor, întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora și alimentarea cârdurilor de salarii sau plata acestora în numerar;

 • f)  întocmește și depune la Trezoreria Statului situații centralizatoare privind plata drepturilor salariale și ordinele de plată pentru contribuțiile sociale aferente acestora;

 • g) lunar întocmește și depune electronic declarația către bugetul consolidat al statului și declarația de mențiuni la administrația financiară, dacă este cazul, declarația unică privind obligația de plată a contribuțiilor sociale, impozit pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate;

 • h) efectuează operațiuni de plăți prin casierie, prin Trezoreria Statului și prin alte instituții de credit, după caz, din veniturile proprii încasate în numele Direcției, în baza documentelor aprobate conform legislației în vigoare; asigură efectuarea plăților din venituri prorpii pe articole bugetare distincte;

 • i)  întocmește și eliberează facturi;

 • j)  elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;

 • k) asigură înregistrarea în contabilitate a plăților și a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat, în condițiile legii;

 • l)  organizează și administrează evidența angajamentelor bugetare, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice în acest scop;

 • m) întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile analitice și sintetice și urmărește concordanța dintre acestea;

 • n) întocmește lunar balanța de verificare privind stocurile de materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe și asigură evidența acestora;

 • o) ține evidența analitică și sintetică a materialelor aflate în gestiunea administratorilor de piață și târguri;

 • p) întocmește lunar execuția bugetară a plăților de casă pentru bugetul de venituri și cheltuieli gestionat din alocările bugetare;

 • q) elaborează propuneri privind derularea operațiunilor de inventariere anuală sau periodică, după caz, și efectuează inventarierea;


 • r)  propune modalități de valorificare a bunurilor scoase din funcțiune;

 • s)  asigură evidența modului de gestionare a veniturilor proprii;

 • t)  urmărește rambursările de credite și plata dobânzilor;

 • u) analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limi aprobate;

 • v) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale la termenele stabilite, conform legii;

 • w) exercită și raportează trimestrial, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, oportunitatea, eficacitatea și economicitatea operațiunilor;

 • x) organizează și verifică înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în conturile corespondente;

 • y) asigură o relație permanentă cu terții asociați, respectiv persoanele fizice sau /și juridice părți ale contractelor de asociere sau concesionare;

 • z) verifică întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială, în conformitate cu termenele stabilite;

aa) verifica concordanța între conturile înscrise în bilanț și datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale;

bb) încasează sau plătește drepturile și obligațiile ce decurg din contractele comerciale;

cc) stabilește modalitatea de reevaluare a patrimoniului, precum și evidența extracontabila a contului de amortizare a mijloacelor/activelor fixe;

dd) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității contabile de înregistrare și evidență a valorilor materiale și bănești, întocmirea proiectului de buget, bilanț și execuția bugetară, execută și controlează cheltuielile conform bugetului aprobat de Consiliul Local al Sectorului 4 și asigură virarea obligațiilor salariale;

ee) asigură respectarea obligațiilor ce derivă din actele normative cu caracter fiscal, stabilirea și virarea la bugetul statului a tuturor taxelor și impozitelor precum și a altor obligații legale;

ff) urmărește decontarea cu debitorii și creditorii, cât și recuperarea lipsurilor din gestiune;

gg) emite, pe baza contractelor/convențiilor de plată transmise Biroului Financiar-Contabilitate de către celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției, facturi pentru plata chiriei către agenții economici care au încheiate contracte cu Direcția;

hh) emite, pe baza documentației transmisă de către Serviciul Administrare Piețe, facturi pentru plata utilităților și a altor cheltuieli justificative către agenții economici care au încheiate contracte cu Direcția;

ii) întocmește situații lunare privind plata restantă la utilitățile consumate de către agenții economici care au încheiate contacte cu Direcția și le transmite către Serviciul Administrare Piețe pentru luarea măsurilor pe care le consideră necesare, în vederea recuperării debitelor

restante;

jj) întocmește situații lunare privind plata restantă a chiriilor la tarabe și spații comerciale, precum și situații lunare privind plata restantă a utilităților consumate de către agenții economici care au încheiate contacte cu Direcția și le transmite către Compartimentul Achiziții Evidență Patrimoniu, în vederea notificării/somării agenților economici debitori;

kk) întocmește, cu sprijinul celorlalte structuri funcționale din cadrul Direcției, situații lunare centralizatoare cu debitele înscrise în evidența contabilă și le înaintează directorului Direcției,

spre analiză și stabilirea cursului de acțiune pentru recuperarea acestora sau pentru scăderea


din evidența contabilă, după caz;                                                  „ ovîsjh?/ '

11) întocmește proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, precum

ulterioare, pe baza notei de fundamentare a tuturor serviciilor;

mm) transmite către Compartimentul Achiziții Evidență Patrimoniu situații privind garailțiifăJdȘ bună execuție neîncasate de la agenții economici cu care instituția are încheiat&%S). închiriere, în scopul întocmirii notificărilor/somațiilor de depunere a garanțiilor și, după caz, a notificărilor de reziliere a contractelor în cazul în care garanțiile de bună execuție nu sunt constituite nici după îndeplinirea formalității de notificare/somare;

nn) întocmește propunerile de angajare de cheltuieli, angajamente bugetare individuale - globale având în vedere actualizarea acestora la fiecare rectificare bugetară, întocmind și ordonanțările;

oo) înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Biroul financiar-contabilitate.

 • (3) Atribuțiile Biroului financiar-contabilitate se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Direcției.

 • (4) Biroul financiar-contabilitate colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

ART. 25. - (1) Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu este subordonat Biroului Financiar Contabilitate și are următoarele atribuții specifice:

(2) Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu are următoarele atribuții pe linie de achiziții:

 • a) elaborează și actualizează ori de câte ori este necesar Programul anual al achizițiilor publice al Direcției, pe baza propunerilor fundamentate ale structurilor funcționale ale Direcției, pe care îl înaintează spre aprobare directorului;

 • b) elaborează proceduri operaționale interne pentru domeniul achizițiilor publice, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare;

 • c)  estimează valoarea contractelor de achiziție publică și stabilește în funcție de această valoare, procedura ce urmează a fi aplicată în vederea achiziționării de produse, servicii și lucrări;

 • d) elaborează, cu respectarea legislației în vigoare, documentația necesară pentru achizițiile publice organizate de Direcție, în baza referatelor emise de structurile funcționale ale Direcției și aprobate de director;

 • e)  stabilește garanția pentru participare și garanția de bună execuție;

 • f)  redactează acordurile-cadru/contractele de lucrări/servicii/fumizare pe care le înaintează spre avizare Biroului juridic, resurse umane;

 • g) organizează, derulează, aplică, duce la îndeplinire și finalizare achizițiile publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică în scopul achiziționării de produse, servicii și lucrări, în baza solicitărilor structurilor funcționale ale Direcției, în condiții de eficiență economică și cu respectarea legislației incidente domeniului achizițiilor publice naționale și

europene;

 • h) organizează, derulează și finalizează modul de realizare a achizițiilor sectoriale de lucrări, de produse sau de servicii, prin intermediul unui contract sectorial, cu respectarea legislației incidente;

  • i)

  j)


derulează toate achizițiile publice organizate de Direcție, cu respectarea legislației aplicabilei transmite contractele de achiziție publică încheiate de către Direcție cu terți cătr^^^w^aAîe^J^. funcționale din cadrul Direcției din care fac parte persoanele stabilite să urmj^a&ă sEsă *'k monitorizeze derularea respectivelor contracte, precum și către Biroul financidr-contatmlffle \     \


în vederea monitorizării și efectuării plăților legale;*1

k) constituie și păstrează dosarele achizițiilor publice, inclusiv documentațiile elaborate în cadrul acestora, și asigură accesul la acestea în condițiile legii;

 • l)  elaborează, cu respectarea legislației în vigoare, documentația necesară pentru licitațiile publice deschise cu strigare pentru închirierea spațiilor comerciale organizate de Direcție, în baza referatelor emise de Serviciul Administrare Piețe și aprobate de director;

 • m) organizează, derulează, aplică, duce la îndeplinire și finalizare procedurile de licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale, cu respectarea legislației în vigoare;

 • n) constituie și păstrează dosarele licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale, inclusiv documentațiile elaborate în cadrul lor, și asigură accesul la acestea în condițiile legii;

 • o) transmite contractele de închiriere a spațiilor comerciale către Biroul financiar-contabilitate în vederea încasării plăților legale datorate de locatari;

 • p) duce la îndeplinire orice alte măsuri pentru derularea în bune condiții a achizițiilor publice și licitațiilor publice organizate de Direcție;

 • q) înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu.

 • (3) Compartimentul Achiziții și Evidența Patrimoniu are următoarele atribuții pe linie de evidență patrimoniu:

 • a)  asigură ținerea evidenței patrimoniului propriu al Direcției;

 • b) asigură o relație permanentă cu terții, respectiv persoanele fizice sau /și juridice părți ale contractelor încheiate de către Direcție;

 • c) transmite, pe baza situațiilor primite de la Biroul fînanciar-contabilitate, notificarile/somațiile pentru recuperarea debitelor restante către agenții economici cu care Direcția are încheiate contracte;

 • d) informează Serviciul Administrare Piețe cu privire la datele la care expiră valabilitatea sau sunt reziliate contractele cu operatori economici, în vederea luării măsurilor necesare pentru sistarea utilităților către agenții economici, începând cu datele respective;

 • e) elaborează propuneri privind întocmirea Programului anual al achizițiilor publice;

 • f)  înregistrează în registrul special destinat și ține evidența documentelor intrate-ieșite în/din Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu.

 • (4) Atribuțiile Compartimentului Achiziții și Evidență Patrimoniu se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu alte atribuții sau sarcini stabilite de conducerea Direcției.

 • (5) Compartimentul Achiziții și Evidență Patrimoniu colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

ART. 26. - (1) Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul este subordonat directorului general adjunct.

(2) Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul are următoarele atribuții pe linie de secretariat:

 • a) organizează și îndeplinește activități de secretariat - înregistrează, ține evidența documentelor intrate-ieșite din Direcție, asigură corespondența oficială a instituției și administre^fzaSb;q.Șcj oficială de e-mail a Direcției;


 • b) asigură colectarea și organizarea documentelor pentru activitățile directorului,^ ter în condițiile stabilite de director;

 • c) asigură repartizarea documentelor, deciziilor, notelor interne potrivit solicitărilor directorului, cu respectarea circuitului documentelor în Direcție, dacă este cazul;

 • d) asigură convocarea participanților la ședințele programate de director;

 • e) organizează agenda și programul audiențelor directorului;

 • f)  întocmește orice document care ține de activitatea de secretariat;

 • g) răspunde de păstrarea și utilizarea în condiții de siguranță a ștampilelor Direcției.

 • (3) Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul are următoarele atribuții pe linie de relații publice:

 • a) actualizează conținutul site-ului Direcției și se îngrijește de modernizarea structurii și funcțiunilor acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) asigură elaborarea răspunsurilor la solicitări, întrebări și puncte de vedere solicitate de mass-media și/sau societatea civilă și menține evidența acestora;

 • c)  informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de Direcție;

 • d) primește, înregistrează petițiile adresate Direcției, formulate în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002 și le prezintă directorului pentru a dispune repartizarea spre competenta soluționare, ține evidența acestora și monitorizează termenele de rezolvare;

 • e) primește, înregistrează cererile de informații publice adresate Direcției, formulate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și le prezintă directorului pentru a dispune repartizarea spre competenta soluționare, ține evidența acestora și monitorizează termenele de rezolvare;

 • f)  urmărește soluționarea și redactarea în termen a răspunsului la petiții și la cererile de informații publice, expediază răspunsul către petiționari/solicitanți și se îngrijește de clasarea și arhivarea acestuia.

 • (4) Atribuțiile Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul se completează cu dispozițiile legale incidente în materie, precum și cu orice alte atribuții specifice stabilite de conducerea Direcției.

 • (5) Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul colaborează cu celelalte structuri funcționale din cadrul Direcției pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

CAP. VIII - DISPOZIȚII FINALE

ART. 27. - (1) Structurile funcționale din cadrul Direcției îndeplinesc, potrivit specificului lor, și alte activități decât cele cuprinse în prezentul regulament, reieșite din aplicarea corespunzătoare a legislației în vigoare.                                                                              z


(2) în afara atribuțiilor specifice fiecărei structuri funcționale, detaliate mai suș^erVicihe^ birourile și compartimentele din cadrul Direcției au obligația:                         ff    f

a) să păstreze evidența concediilor de odihnă ori a altor concedii ale salariaților;            w

 • b) să întocmească și să păstreze evidența orelor suplimentare efectuate de către salariații structurii, în condițiile legii;

 • c) să predea pontajele la timp Serviciului financiar-contabilitate;

 • d) să țină evidența deplasărilor în interesul serviciului și a învoirilor în scop personal;

 • e) lunar, pe bază de referat, să solicite necesarul de rechizite pentru desfășurarea în bune condiții a activității structurii și să le repartizeze personalului.

(3) Structurile funcționale din cadrul Direcției care întocmesc, potrivit specificului activității, răspunsurile Ia petițiile sau solicitările de informații adresate direct Direcției sau transmise Direcției spre soluționare de către Primăria Municipiului București sau de către Primăria Sectorului 4 București, răspund de exactitatea datelor și informațiilor pe care le cuprind aceste lucrări.

ART. 28. - (1) Atribuțiile fiecărui salariat din cadrul Direcției sunt cuprinse în fișele posturilor elaborate sub responsabilitatea directorului adjunct, a șefilor de serviciu/birou ori a coordonatorilor compartimentelor și sunt avizate de către director.

(2) Nerespectarea obligațiilor ce revin salariaților din cadrul Direcției, cuprinse în prezentul regulament și în fișele posturilor, se sancționează în condițiile prevăzute de lege.

(3) Directorul adjunct, șefii de serviciu/compartiment/birou vor lua măsurile necesare ca întregul personal al Direcției să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 29. Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare.

NOTĂ: La elaborarea prezentului Regulament de organizare și funcționare s-au avut în vedere, în principal, dispozițiile următoarele acte normative:

 • • Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 286/201 lpentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 82/ 1991- Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare^ Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătirăm înduri publice


Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completării ulterțoar

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterr^i^9^<^^d^^

 • • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

 • • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

 • • Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 211/2011, republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 319/ 2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

 • • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;

 • • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009;

 • • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționare^ Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea abraȘ$fe


normative;

 • • Hotărârea Guvernului nr. 1204/2007, privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intem/managerial și controlul financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordin nr. 201/2016 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

 • • Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011 pentru aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare;

 • • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 51/06.03.2003 privind măsuri de îmbunătățire a activității în piețele agroalimentare din municipiul București;

 • • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuința aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 75/10.05.2010 și prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 268/29.10.2010;

 • • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 426 din 2018 privind reglementarea raporturilor contractuale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului București, precum și pentru abrogarea hotărârii C.G.M.B. nr. 32/2007 și a hotărârii C.G.M.B. nr. 268/2010.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 165/14.06.2018 pentru aprobarea numărului maxim de posturi la nivelul subdiviziunii-administrativ teritoriale Sector 4 al municipiului București.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 255/29.10.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare.


PREȘEDINTE DE

Cosmin-Constantițjf