Hotărârea nr. 287/2019

Hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ~ la faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/124/28.11.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Ținând seama de Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/24.10.2017 și nr. 206/25.07.2018;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reactualizarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Proiect Tehnic -pentru obiectivul de investiții bloc M2, Strada Uioara nr. 3 de pe raza Sectorului 4, prevăzuți în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

^Cosmin-Co^tantin BARBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ


Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 287/02.12.2019

ANEXA NR.......LA HCLS4 nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTE1 ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Uioara nr. 3, bl. M2

Lucrările de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei (parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseuîui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la parter) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/ canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              9,421,377.48 Iei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           8,314,899.28 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

330.39 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M ): 9,421,377.48 / 8,314,899.28 lei

Anul I: 9,421,377.48 / 8,314,899.28 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Apartamente: 280

Au_j>ioc =25167.24mp;

Anul construirii: 1975

Regim de înălțime: S+P-HO

M&MÎN - (W67-W77/V