Hotărârea nr. 286/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici – la faza Documentația de avizare pentru lucrările de intervenție (DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dui Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - la faza Documentația de

avizare pentru lucrările de intervenție(DALI) - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse în “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/125/28.11.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modifcările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici - la faza DALI - pentru un număr de 4 blocuri de locuințe incluse “Programul multianual privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” prevăzuți în Anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,* CosmimConstantin BĂRBĂLĂU

~         -■—■         * vi


Contrasemnează


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4


Nr. 286/02.12.2019


Diana Anca ARTENE

-


-/

ZZ z^z'4,

Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

PEGASUS ENGINEERING SRL

EURO BUILDING1DEEA SRL

Bd. Obregia nr. 27, bloc A18

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


In lei / euro la cursul

47537

lei/euro

16,10.2019)

Val, Tot

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/mp cu TVA

Euro/mp fara TVA

1.VALOARE INVESTIȚII

1,396,853.79

293,845.59

102.56

86.19

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,234,719.77

259,738.68

90.66

76.18

din care:

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

4

investiția specifica

3.CAPAC1TAT1

nr. apartamente

44

C+McuTva, iei/mpAu

mp Au

2865.07

430.96

mp Ad

3515.76

mp Ac

299.37

PEGASUS EN

EURO BUILDInu ii*®***~

Sef proiect,

ZOOLBd. Obregia nr, 27. bloc A18_Ec_0All/(fr

Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

PEGASUS ENG1NEERING SRL

EURO BU1LDING IDEEASRL

Secuilor Dnr. 1, bloc 24

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

ProiectantIn lei / euro la cursul

4.7537

lei / euro

16.10.20195

Val. Tot

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/mp cu TVA

Euro/mp fara TVA

1.VALOARE INVESTIȚII

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

2,887,303.26

2,560,985.68

607,38020

538,735.23

110.10

97.66

92.53

82.07

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

  • 3. CAPACITATI

luni

nr. apartamente mp Au mp Ad mp Ac

4

40 la tr.1 + 40 latr.2

5516.39

6627.03

1197.19

investiția specifica C+McuTva, feî/mpAu 464.25

coNcriTi"1 *4**l^*^ n‘-‘

PEW

EURO BUILDING IDEEfrS^ș j j

Sef proiect,


întocmit,


li.Z002_Secuilor D nr 1, bloc 24 _Ec_DALIz7

, , (-

OoSMtN - GOA/$70M77jj

{L l f * * t. rt C' _ >*' X


35 INDICI

/


Proiectant,

ASOCIEREA:


CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L, PEGASUS ENGINEERING SRL EURO BUILDING IDEEA SRL

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 4, BUCUREȘTI Străduinței nr. 11, bloc D2, sc. 1,2,3,4

PRINCIPALII INDICATORI TEHNJCO-ECONOMICI

Proiectant'-Pt;. r(.Rj5>


Sef proiect >


Intoc^jt,


Z003_Sl[ăduinței nr. 11, bto- 02, sc 1,2,3,4_Ec_DAUIn lei / euro la cursul

4,7537

iei / euro

16.10.20Wj

Val. Tot

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/mp cu TVA

Euro/mp fara TVA

1.VALOARE INVESTIȚII

2,495,331.41

524,924.04

112.17

94.26

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,213,064.04

465,545.58

99.48

83.59

din care:

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

4

investiția specifica

3.CAPACITATI

nr. apartamente

30 latr.1 + 30 latr.2

C+NIcuTva, îei/mpAu

mp Au

4679.90

472.89

mpAd

5466.30

mp Ac

918.70

Proiectant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. PEGASUS ENG1NEERING SRL EUROBUILDiNG IDEEA SRL


Sos. Olteniței nr. 242 bl. 83

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

în Iei/ euro Ia cursul

4.7537

lei / euro

16.10.2019|

Val. Tot

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/mp cu TVA

Euro/mp fara TVA

1.VALOARE INVESTIȚII

din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care;

2,342,335.32

2,072,599.46

492,739.41

435,997.11

96.65

85.52

81.22

71.87

  • 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

  • 3. CAPACITATI

luni

nr. apartamente mp Au mp Ad mp Ac

4

i tr.1 ♦ 19 latr.2+19 li

5098.01

5864.65

968.93

investiția specifica C*McuTva, iel/mpAu 406.55

Proiectant


/C°

r


a-


COM''"'"'-


uuiLUinu IDtEzA ezir-z


Sef proiect,


Z004„Scs Ostenitei nr. 242 bl. 83_EcJMI