Hotărârea nr. 285/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contrăctarii unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 58.200.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioada de grație de până la 5 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea H.C.L. Sector 4 nr. 108/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe in baza garanțiilor proprii, in valoare de pana la 58.200.000 euro, sau echivalentul in lei pentru o perioada de pana la 22 de ani si perioada de gratie de pana la 5 ani, in vederea asigurării finanțării si/sau cofinantarii cheltuielilor pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;


Raportul comun de specialitate nr.P.9.1/493/29.11.2019 al Direcției de Dezvoltare si Direcției Economice;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare. buget și finanțe; In conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit."f si ”g” si art. 61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne si externe pentru investiții;

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare, precum si de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările si completările ulterioare;

In concordanta cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.29, alin. (1) lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare;

In concordanta cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 1166 si următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

In temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si alin. (3) lit. b). art. 166 alin. (2). lit. d), alin. (4), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aproba termenii de referința (term sheet) ai finanțării/ finanțărilor rambursabile prevăzute la Art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, comunicați de Banca Europeana de Investiții, atasati in copie după traducere certificata de un traducător autorizat, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. n. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, cu Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 108/10.06.2019, raman valabile.

Art. IV. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotarare conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 285/02.12.2019

PRIMĂRIA SECTOR 4

Bd. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector4, București ROMANIA

In atentia: Dl-u!ui Daniel Bătută, Primar

BEI Strict Confidențial


Luxemburg, 16 mai 2019


Ops/CSEE/2016-0766/AO/mn

Ref:

Subiect:     BUCUREȘTI, PROGRAM DE EFICIENTA ENERGETICA (2016 - 0766)

Oferta Indicativa pentru Sector 4 al Municipiului București

Stimate Di. Primar,

Urmând interesului pe care l-ati acordat pentru finanțarea de către BEI pentru programul de investiții al municipalității, Banca are plăcerea de a furniza o oferta indicativa, pe care o găsiți anexata la aceasta scrisoare. Trebuie remarcat faptul ca termenii si condițiile descrise aici sunt supuse finalizării si realizării unei verificări financiare, tehnice, economice si juridice satisfacatoare a proiectului, precum si obținerii aprobărilor necesare de la organele de conducere ale Băncii, inclusiv Consiliul de Administrație.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale si cerința statutare a Băncii pentru aprobarea operațiunilor sale de către autoritatile centrale din România, împrumutul Băncii este, de asemenea, supus aprobării de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale si aprobarea aferenta de către autoritatile romane.

Va atragem atentia asupra faptului ca termenii si condițiile ofertei indicative sunt pur indicative si neexhaustive, fiind destinate numai discuțiilor. Oferta indicativa nu constituie un angajament de orice forma, in mod special, aceasta nu va fi considerata sau interpretata drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, de a oferi finanțare proiectului si nu are ca scop crearea de obligații si nu trebuie sa se bazeze pe acest lucru. Informațiile din oferta indicativa sunt puse la dispoziția Primăriei Sectorului 4 al Municipiului București pe baza confidențiala si pot fi furnizate numai agentilor, angajatilor si reprezentanților Primăriei care trebuie sa cunoască astfel de informații in scopul evaluării tranzacției descrise in aceasta si care sunt informați cu privire la natura confidențiala a acestor informații.

Daca aveți întrebări sau aveți nevoie de clarificări suplimentare, va rugam sa nu ezitati sa ne contactați.

In așteptarea veștilor din partea dumneavoastră,

Cu respect,

BANCA EUROPEANA DE INVESTIȚII


Subsemn-


din data l ii.zuxi, esinerată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din tiMb română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni ți că, prin traducere, înscrisului nu î-a fost denaturat conți 28 mai, 2019                        Sen                        ~~        *1                         n

l .uvciur autorizat engleză-franceză autorizația numărul 349^

Traducere din fimba engleza in limba romana

15 mai 2019

OFERTA INDICATIVA DE FINANȚARE

Sector 4 al Municipiului București (România)

Termenii si condițiile de mat jos sunt pur indicative si neexhaustive, fiind destinate numai discuțiilor. Prezentul document nu constituie un angajament de nicio forma, in mod special, acesta nu va fi considerat sau interpretat drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, de a furniza finanțare pentru Proiect si nu are ca scop crearea de obligații si nu trebuie sa se bazeze pe acest lucru. Un angajament de finanțare este condiționat de finalizarea procedurii de due diligence, de obținerea tuturor aprobărilor relevante din partea Consiliul de Administrație BEI, de încheierea unui due diligence legal si de o documentație legala satisfacatoare. Informațiile conținute aici sunt puse la dispoziția destinatarului in mod confidențial si pot fi furnizate numai agentilor, angajatilor si reprezentanților destinatarului care au nevoie sa cunoască astfel de informații in scopul evaluării tranzacției descrise aici si care sunt informați cu privire ia natura confidențiala a acestora

 • 1. ÎMPRUMUTAT / PROIECT

  1.1. împrumutat:


  1.2. Proiect:


  1.3. Costul proiectului:


SECTOR 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ("Municipalitatea" sau "împrumutatul")

Program de Eficienta Energetica, București, S4 (2016 - 0766)

95,300,000 EURO (nouăzeci si cinci milioane trei sute mii euro)

 • 2. ÎMPRUMUTUL

  • 2.1. Scop

  • 2.2. Suma:

  • 2.3. Termen:

  • 2.4. Trageri:

  • 2.5. Condiții precedente:


Finanțarea de către Banca Europeana de Investiții ("BEI" sau "Banca"), de pana la 75%’ din costul Proiectului pentru Investiții in eficienta energetica in cadrul unui program multianual. In funcție de disponibilitatea fondurilor UE pentru Proiect, finanțarea de către Banca cumulativ cu Fonduri UE de pana la 70%1 2 din costul Proiectului

Pana la 58,200,000 EURO (cincizeci si opt milioane doua sute mii euro) Pana la 22 ani perioada de creditare, incluzând pana la 5 ani perioada de gratie, cu rambursare in rate semestriale egale ale principalului

Suma care urmeaza a fi trasa nu trebuie sa depaseasca 75% din suma cheltuielilor eligibile suportate in cadrul Proiectului. In funcție de disponibilitatea fondurilor UE pentru Proiect, suma care urmeaza sa fie trasa de către Banca, cumulativ cu Fonduri UE, nu ar trebui sa depaseasca 70% din costul Proiectului

Condițiile precedente primei trageri vor fi conforme cu practica obișnuita BEI, incluzând dar fara a se limita la:

 • -  Aviz juridic privind executarea cuvenita de către împrumutat, validitatea si aplicabilitatea contractului de finanțare si a documentației de garanție si 'încheierea contractului aferent garanției;

 • -  Executare cuvenita a contractului de finanțare si a documentației de garanție si încheierea contractului aferent garanției;

 • -  Dovada ca toate aprobările si autorizațiile relevante sunt in vigoare; in mod special, aprobările si autorizațiile care permit împrumutatului sa intre in aceasta operațiune, inclusiv, dar fara a se limita la, autorizația Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din România; si

 • - Trageri anuale, sub rezerva unor dovezi satisfacatoare privind existenta altor surse de finanțare care sa acopere restul costurilor Proiectului;

 • - Dovada care confirma faptul ca Sectorul 4 nu poate recupera TVA;

 • -  înainte de prima tragere:

■ implementarea tuturor masurilor de remediere si furnizarea de dovezi conform carora calitatea lucrărilor tuturor clădirilor incluse in proiectele anterioare finanțate de Banca a fost verificata de un consultant extern independent selectat de către Banca si ca


d el                                nu i-a fost denaturat conținijjuirj&ensifl.


Traducere din limba engleza în limba romana problemele de calitate care pot fi identificate ca urmare a verificărilor menționate mai sus, au fost remediate spre satisfacția Băncii

■ In conformitate cu concluziile PIR (Analiza Proactiva de Integritate):

o Introducerea de controale si verificări adecvate privind cantitatile si exactitatea facturilor transmise de contractori înainte de plata acestora, spre satisfacția Băncii

o In plus, după cum este necesar deja in contractele de finanțare cu Banca in temeiul 2012-0546, prezentarea in timp util a certificatelor de performanta energetica care sa confirme economiile de energie rezultate din proiect

Municipalitatea se va asigura ca o parte semnificativa a investiției (care va fi stabilita ulterior, dar in intervalul 20-30%), va fi rambursata de către proprietari prin intermediul unei taxe de reabilitare termica sau a unei taxe similare, pe o anumita perioada de timp, care urmeaza a fi stabilita. Rambursarea va începe după finalizarea comenzii lucrărilor / clădirii.

O lista exhaustiva a condițiilor precedente si a condițiilor ulterioare este supusa îndeplinirii satisfacatoare a procesului de due diligence al BEI in legătură cu aceasta operațiune.

3, TIPUL DE ÎMPRUMUT

3.1. Contract Deschis


 • 3.2. Perioada de disponibilitate

 • 3.3. Oferta de tragere

 • 3.4. Suma minima

 • 3.5. Număr maxim

 • 3.6. Acceptarea tragerii

 • 3.7. Amanare


3.8. Anularea si / sau suspendarea creditului


Contract de finanțare cu aranjamente financiare deschise in ceea ce privește tragerile. Contractul de finanțare va specifica pentru suma totala a împrumutului, cuantumul minim si / sau maxim si numărul transelor, mecanismul de tragere, scadentele minime si maxime, perioadele de gratie, etc

Pana la 36 luni de ia semnarea contractului de finanțare

Tragerea este oferita de către Banca la cererea împrumutatului, primita cu cel puțin 15 zile inainte de data finala a disponibilității

7 milioane EURO pe transa (cu excepția ultimei trageri)

Numărul tragerilor nu va depăși 8 transe împrumutatul va acepta oferta de tragere in cadrul întârzierilor specificate in oferta de tragere

La cererea împrumutatului, sau din cauza neindeplinirii condițiilor precedente, Banca poate anula partea netrasa a creditului, in cazul in care tragerea a fost amanata pentru mai mult de sase luni

A. împrumutatul poate, in orice moment, prin notificare adresata Băncii, sa anuleze, cu efect imediat, in totalitate sau parțial, partea netrasa a creditului. Cu toate acestea, anunțul nu are efect asupra unei transe acceptate cu o data actuala de tragere planificata care se incadreaza in termen de cinci zile lucratoare in Luxemburg de la data notificării.

B. Banca poate, prin notificarea către împrumutat, sa suspende sau sa anuleze, după caz, partea netrasa a creditului in orice moment si cu efect imediat, după apariția oricărui eveniment de neplata, plata anticipata, modificare adversa semnificativa sau eveniment de perturbare a pieței.

Suspendarea si anularea sunt supuse unei indemnizații.

4.


TERMENI

4.1. Cotatie Rata Dobanda


Ratele dobânzilor din prezenta sunt indicative de la data ofertei prezente. Ratele indicative sunt aplicabile pentru o transa de amortizare cu o maturitate de 22 ani din care 5 ani o perioada de gratie de rambursare a capitalului. Astfel de preturi au fost calculate pe baza costului actual al BEI de finanțare si a politicii ratei dobânzii si estesupu eventualelor ajustări in cazul unor întreruperi ale pieței financiafCș^V unor evoluții negative. Ratele dobânzilor finale vor fi stabilite jț^ofeFta traaere a Băncii.                                               *


----uu,u, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Au u»i udid oe 12.112012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limb româna, că textul prezentat a fost tradus complet-P'28 mai, 2019                        Semna uizațieî nr|3 engleză îft li


Rata fixa a dobânzii: Rata variabila dobânzii:

Calcul rata variabila


Rata fixa a dobânzii: Rata variabila dobânzii:

Calcul rata variabila


Plata dobânzii:


Plata dobânzii:


4.2. Taxe, comisioane


4.2. Taxe, comisioane


 • 4.3. Taxe:

4.4. Rambursare: Rambursare normala:


 • 4.3. Taxe:

4.4. Rambursare: Rambursare normala:


1.2% pe an a EURIBOR 6M + 0.49% pe an

Cotatie determinata după închiderea fiecărui semestru, avand Ia baza costurile de finanțare relevante ale Băncii, împreuna cu politica sa de dobanda, însemnând o marja fixa de dobanda, de exemplu, o rata anuala de dobanda egala cu rata interbancara relevanta plus ecartul determinat pentru fiecare rata variabila semi-anuala succesiva a intervalului de referința. Rata este notificata Împrumutatului, sub forma ratei variabile legate de EURIBOR in cadrul ofertei de tragere

Semestrial (in funcție de forma ratei dobânzii) în arierate. După expirarea perioadei de gratie, rata dobânzii se plătește împreuna cu transele principale

Nu se aplica comisioane de angajament, cu excepția celor de amanare standard BEI, a taxei administrative si a comisioanelor de plata anticipata, astfel cum sunt definite in contractul de finanțare.

Banca va desemna un avocat extern in scopul, printre aiteie, revizuirii si comentarii aprobărilor si autorizațiilor corporative ale Împrumutatului pentru tranzacție, întocmirea documentației de securitate in conformitate cu cerințele legii romane, implementarea sau îndrumarea Împrumutatului prin punerea in aplicare a etapelor de perfecționare si emiterea avizului juridic in legătură cu tranzacția. Costurile aferente vor fi facturate si suportate de împrumutat.

Toate plățile efectuate de împrumutat sa fie făcute independent si fara toate taxele, impozitele sau reținerile

Este oferit un scadentar de rambursare pentru fiecare tragere. Rambursarea se va efectua:

 • •  In rate semestriale specificate in contractul de finanțare sau in oferta de tragere;

 • •  Prin rate egale de capital.

 • •   Pentru transele cu rata fixa, plata anticipata este acceptata, in baza unei notificări scrise de 30 de zile, cu condiția ca Banca sa fie compensata pentru valoarea actuala neta a oricărei pierderi care ar putea fi suportata prin redistribuirea fondurilor pana la maturitate;

 • •   Sub rezerva unei notificări scrise de 30 de zile, transele cu rata variabila pot fi plătite anticipat fara compensare la data plătii dobânzii;

 • •   Plățile anticipate efectuate cu o notificare prealabila mai mica de 30 zile sau la o alta data decât data de plata, pot fi supuse unei taxe administrative.

e In conformitate cu practica standard BEI care include, dar nu se limitează la:

 • •  Reducere costului proiectului;

 • •  Modificarea legii! legislației;

 • •  Pari passu asupra plătii anticipate a altei datorii, proporțional cu alta plata anticipata a altor creditori medii sau de termen lung.

In conformitate cu practica standard BEI care include, dar nu se limitează


 • •  Pari passu pe garanții i angajamentul negativ;

 • •  Rang Pari passu;

 • •  Restricție privind eliminarea activelor. Banca poate solicita plata anticipata (cu excepția cazului in care isi da acordul asupra soluțiilor alternative) in cazul eliminării activelor;

 • •  Menținerea unei structuri financiare solide, inclusiv conformajșeg-Gu;Traducere din limba engleza in limba romana auditat si / sau semnat de către Primar sau de către alta persoana autorizata a Împrumutatului. Ratele financiare vor fi verificate anual de Banca pe baza contului de venituri si cheltuieli a Municipalității. Ratele financiare vor fi, dar nu se vor limita la: Serviciul Datoriei anuale / Venituri proprii, Venituri totale / Venituri operaționale, Cheltuieli brute / sau Surplusul Brut de Funcționare / Serviciul de Datorii Anual;

 • •  Tragerea transelor anuale, condiționala de dovada satisfacatoare a existentei altor surse de finanțare care trebuie puse la dispoziție pentru punerea in aplicare la timp a proiectului, finanțarea BEI plus subvențiile sau contribuția beneficiarilor finali, primite sau colectate pentru finanțarea Proiectului, nu vor depăși 100% din total costul Proiectului;

 • •  Clauza cea mai favorizata a creditorului si clauzele prin includere: împrumutatul va notifica Băncii în scris orice dispoziții mai favorabile fata de un alt creditor, care au fost acceptate de aceasta in orice documentație de finanțare ulterioara si vor da posibilitatea Băncii sa incheie modificări ale contractului de finanțare pentru a reflecta prevederi similare, inclusiv dispoziții privind contractele financiare;

 • •  împrumutatul va implementa si va menține un sistem de management al calitatii care are drept scop garantarea calitatii construcției;

 • •  împrumutatul se va asigura de faptul ca lucrările de construcție sa fie in conformitate cu Directiva UE 89/655/CE privind cerințele minime de securitate si sanatate la locul de munca, astfel cum a fost modificata si transpusa in legislația naționala;

 • •  împrumutatul se va asigura de faptul ca, după renovare, clădirile vor respecta consumul maxim de energie, astfel cum este definit de nivelul optim de renovare al costurilor, care a fost calculat pentru aceste tipuri de clădiri in conformitate cu Directiva 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor si cu Regulamentul UE delegat nr. 244/2012;

 • •  Împrumutatul se va asigura de faptul ca, după renovarea tuturor clădirilor, certificatele de performanta energetica conform legislației naționale de implementare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor, vor fi emise de către experti acreditați independenți;

 • •  împrumutatul va asigura verificarea ex-post a expertilor independenți cu privire la economiile realizate. Rezultatele in ceea ce privește imbunatatirea eficientei energetice vor fi compilate si prezentate intr-un raport anual către Banca;

 • •  Rambursarea către Banca a costului total legat de numirea de către Banca a unui expert independent in scopul verificării certificării si verificării efectuate de expertii împrumutatului, daca aceasta verificare este considerata a fi necesara de către Banca;

 • •  Prima tragere nu va depăși 35% din valoarea creditului din fiecare Contract de finanțare. Orice tragere ulterioara va face obiectul unor dovezi satisfacatoare cu privire la un minim de 80% din sumele trase anterior, cheltuite pentru Proiect.

  4.6. Evenimente de, default: Standard, incluzând, dar fara a se limita la:


 • •   Neînțelegere;

 • •   Neplata;

 • •   Cross-default;

 • •   Criza financiara sau evenimente de insolventa definite in

  conformitate cu legislația romana aplicabila privind finanțele publice locale sau orice alta reglementare sau lege, viitoare si in vigoare pe toata durata creditului;

  • Incalcarea acordurilor financiare;


Schimbare adversa materiala.

4.7. Cerințe de raportare:


împrumutatului î se solicita sa furnizeze următoarele inform.>

buuien

din dat

română, ca textul prezentat a fost tradus             n.

2B mai, 2019                         Sen


••———----------- 1........ _    1                gT— .....—TT:

ducător autorizat pentru limbile engleză si franceză, în temeiUKAutorîzațîeî riErfl -.â de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate dinjjmba engleză*“  înscrisului nu i-a fost denaturat dSrUuiuțulij

Raport de Implementare

La fiecare doisprezece luni, care sa includă:

 • >  Un rezumat al progresului fizic al Proiectului;

 • >  Orice chestiuni tehnice care pot afecta in mod semnificativ progresul, costul sau performanta Proiectului.

Raport de Conformitate

Un certificat (anual) care enumera persoanele expuse politic (astfel cum sunt definite in Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar in scopul spălării banilor sau a finanțării terorismului) ale împrumutatului carora li s-au încredințat responsabilități politice suplimentare si, daca este cazul, schimbări in identitatea persoanelor expuse politic si / sau a persoanelor expuse politic ale împrumutatului care au fost expuse public la urmărirea penala sau la investigații pentru activitati ilegale, de exemplu,corupție.

RaDort de Proares / Finalizare împrumutatul urmeaza sa prezinte Băncii un raport de finalizare a proiectului, la 15 luni de la încheierea perioadei de implementare a Proiectului.

Situații Financiare împrumutatului î se solicita sa furnizeze anual Contul de rezultat patrimonial, astfel cum a fost aprobat de către Municipalitate si prezentat Ministerului de Finanțe Publice, bilanțul anual sau orice alte rapoarte sau informații financiare relevante solicitate de Banca.

4.8. Mediu:

împrumutatul se angajeaza sa implementeze si sa opereze Proiectul in conformitate cu legislația de mediu a Uniunii Europene si tara in care este

4.9. Achiziții:

implementat Proiectul împrumutatul trebuie sa respecte directivele UE relevante in ceea ce privește achiziționarea de lucrări, bunuri si servicii necesare, inclusiv publicarea anunțurilor de licitație in JOUE, pentru proiectele finanțate de Banca. Ghidul BEI. privind achizițiile poate fi consultat accesând: hllD://www eib.or /aUachments/lhemaiic/’orocurement en.odf

4.10.Documentatie:

Documentația privind contractul de finanțare va fi întocmită de către BEI pe baza clauzelor sale standard pentru acest tip de operațiune; documentația de garanție va fi intocmita de BEI împreuna cu un consultant juridic extern al României

Limba contractului:

Engleza

Lege aplicabila:

Legea din Luxemburg (pentru contractul de finanțare), legea romana (pentru documentația de garanție)

Instanța competenta:

Curtea deApel din Luxemburg (pentru contractul de finanțare) si instanța romana relevanta (pentru documentația de garanție).

5. GARANȚIE

Garanție (municipala) asupra veniturilor împrumutatului, incluzând impozite, contribuții, cote alocate din impozitul pe venit, precum si alte venituri eligibile, cu excepția celor interzise prin lege (de exemplu, alocari de TVA si subvenții) si garanția asupra conturilor deținute de Împrumutat la trezorerie si banei.


tat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul


c

din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba e română, că textul prezentat a fost tradus complet, f3ră omisiuni și câ, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținut 28 mai, 2019                        Semnit


EspanefțtKJs stusacrnmiOHua ianKă Evtopskâ investicni banka

Den Europaeiske tnvestetingiber.k Emopăiwhe Inveititionsbenk Euroopa învesteerimispank EupwnuiKi'l Țpâncțti EnrvBuaîwv European Investment Bank Banco Europeo de Inversiones Banque europeenne d’ir.vestissement An Banc Eorpach infheistiochta Europska investi cijska banka Banca europea per gli invcsîimenti


Eiropas învesticiju banka Europos investieijiț bankas Europai Beruhazisi Bank Bank Ewropew tai-învestiment Euîopesefnvesteiingsbank Europejski Bank tnwestycyjny Banco Europeu cie Investirnento Banca Europeană de investiții Europskafnvesticnâ banka Evtopskâ investicijska banka Euroopan investointipankki ELtroperska invesleringsbanken


PRIMĂRIA SECTOR 4

Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1,

Sector 4, București

ROMÂNIA


EXP BEI ~ EIB

004702 16.HÂY 19


Attn.: Mr. Daniel Baiuta, Mayor


Luxembourg, 16 May 2019


EIB Strictly Confidențial

Ops/CSEE/2016-0766/AO/mn

Ref:


Subject:     BUCH AREST S4 ENERGY EFFICIENCY (2016-0766)

Indicative Term Sheet for the Municipality of Bucharest Sector 4

Dear Mr. Mayor,

Further to your înterest in an EIB financing for the municipality’s investment programme, the Bank is pleased to provide an indicative term sheet, which you may find enclosed to this letter. It should be noted that the terms and conditions described herein are subject to completion and achievement of a satisfactory financial, technical, economic and legal due diligence on the project, as well as obtaining necessary approvals from the Bank's management bodies, including the Board of Directors.

In accordance with the provisions of Romanian law No.273/2006 on local public finances and the Bank’s statutory requirement for approval of its operations by the Romanian central authorities, the Bank's loan is also subject to the approval by the Commission for Approval of Local Debentures and its related endorsement by the Romanian authorities.

We kindly draw your attention to the fact that the terms and conditions of the term sheet are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. The term sheet does not constitute a commitment of any form, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the project and is not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. The information contained in the term sheet is made available to the Municipality of Bucharest Sector 4 on a confidențial basis and may only be provided to the Municipality of Bucharest Sector 4's agents, employees and representatives who need to know such information for the purpose of evaluating the transaction described thereîn and who are informed of the confidențial nature of this information.

Should you have any questions or require further clarifications, please do not hesitate to contact us.

Looking forward to hearing from you, we remain,

Yours sincereiy, EUROPEAN INVESTMENT BANK


98*100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg +352 4379-1    +352 437704 c? info@eib.org www.eib.org INDICATIVE FINANCING TERM SHEET

The Municipality of Sector 4 Bucharest (Romania)

15 May, 2019


The belowterms and conditions are purely indicative and non-exhaustive and are for discussion purposes only. This paper does not constituie a commitment of any farm, in particular it shall not be seen or construed as a binding commitment, neither implicit nor explicit, to provide funding to the Project and îs not intended to create binding obligations and must not be relied upon as so doing. A finance commitment îs subject to completion of due diligente, obtaining of all relevant approvals from the ElB’s Board of Directors, conclusion of legal due diligente and satisfactory legal documentation. The Information contained herein is made available to the recipient on a confidențial basis and may only be provided to the recipient's agents, employees and representatives who need to know such Information for the purpose of evaluating the transaction described herein and who are informed of the confidențial nature of this information.

1.


BORROWER / PROJECT


1.1


Borrower:


THE MUNICIPALITY OF SECTOR 4 BUCHAREST (the * Municipality” or the "Borrower")

1.2


Project:


BucharestS4 Energy Efficiency (2016-0766}


1.3


Project cost:


EUR 95,300,000 (ninety five million three hundred thousand euros)


2.


THELOAN


2.1


Purpose:


Financing by the European Investment Bank (the "EIB” or the "Bank") of up to 75%T of the Project cost for energy efficiency investments under a multi-annual programme. Depending on the availability of EU funds for the Project, financing by the Bank cumulatively with EU Funds ofup to 70%2 of the Project cosL

2.2


Amount:


Up to EUR 58,200,000 (fifty eight million two hundred thousand euros)


2.3


Term:


Up to 22 years amortising including up to 5 years grace period, repayment in semi-annual equal instalments of principal.


2.4


Disbursements:


The amount to be disbursed should not exceed 75% of the amount of the eligible expendîture incurred with the Project Depending on the availability of EU funds for the Project the amount to be disbursed by the Bank, cumulatively with EU Funds, should not exceed 70% of the Project cost.


2.5


Conditions precedent:


The conditions precedent to the first drawdown will be in accordance with EIB's normal practice, including but not limited to:

Legal opinion on the due execution by the Borrower, validity and enforceability of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;

Due execution of the finance contract and security documentation and perfection of the related security;

Evidence that all relevant approvals and authorisations are in force and effect; in particular, approvals and authorisations that enable the Borrower to enter in this operation, including, but not limited to, the authorisation from the Commission for Approval of Local Debentures in Romania; and Annual disbursements subject to satisfactory evidence on the existence of other sources of funding covering the remaînder of the Project cost,

Representation confirming that the municipality of Sector 4 cannot recover the VAT.

Prior to the first disbursement:

• to implement all remedial measures and provide evidence that the quality of the works of all buildings included in the previous projects financed by the Bankhave been verified by an independent externai consultant^sUcted^ by the Bank and that the quality issues which may be identjfieciTgUo^i/ÎR, the above mentioned verification have been remedied to sysmd the Bank.


 • 1 This financing rate exceeds the normal EIB intervention of up to 50% of the investment cost and may be considered Climate Change component of the Project as well as the împlementation would be accelerated through the increased contri

 • 2 This financing rate has to be finally confirmed by the Bank's approval decision bodies, inciuding its Board of Direct presentatîon for approval on the basis of its lending policy for projects of this type.
ligible idviety ution froțn tf


g European | Investment

I Bank


• In accordance with the conclusions of the PIR (Proactive Integrity Review): o To introduce appropriate Controls and verifications of quantities and accuracy of invoices submitted by contractors prior to their payment to the satisfaction of the Bank

o In addition, as already required in the finance contracts with the Bank under operation 2012-0546, to timely submit energy performante certificates confirming the energy savîngs resulting front the project.

- The municipality will ensure that a significant part of the investment (to be determined at later stage but in the range of 20-30%) will be repaid by the house owners through an energy efficîency refurbishment tax or similar levy over a certam period of time, still to be decided. The repayment will start following the completion / commission of the works/ building.

An exhaustive list of conditions precedent and conditions subsequent shall be subject to the satisfactoiy completion of the EIB’s due diligence process relating to this operation.


3

LOANTYPE

3,1

Open Rate Contract

Finance contract with open financial arrangements with regard to disbursements. The finance contract will specify for the total amount of the loan, the minimum and/or maximum amounts and number of tranches, the disbursement mechanism, the minimum and maximum maturities, the grace periods, etc.

3.2

Availability period:

Up to 36 months from signatura of the finance contract.

3.3

Disbursement offer:

Disbursement is offered by the Bank upon request from the Borrower received no later than 15 days before the final availability date.

3.4

Minimum amount:

EUR 7 mitlion per tranche (except for the last disbursement).

3.5

Maximum number:

The number of disbursements shall notexceed 8 tranches.

3.6

Disbursement acceptance:

The Borrower shall accept the disbursement offer within the delays specified in the disbursement offer.

3.7

Deferment:

At the request of the Borrower, or by reason of non-fulfilment of the conditions precedent, the Bank shall defer disbursement of any accepted tranche to a future date. Such deferment is subject to a deferment indemnity. The Bank may cancel the undisbursed portion of the credit if disbursement has been deferred for more than six months.


3.8 Cancellation and/or suspension ofcredit:


A. The Borrower may at any time, by notice given to the Bank, cancel with immediate effect in whole or în part, the undisbursed portion of the credit However, the notice shall have no effect on an accepted tranche with a current scheduled disbursement date falling within/îve Luxembourg business days following the date of the notice.


B. The Bank may, by notice to the Borrower, suspend or cancel, as the case may be, the undisbursed portion of the credit at any time, and with immediate effect following the occurrence of any event of de fault, prepayment event, material adverse change or market disruption event

The suspension and cancellation are subject to an indemnity.


4     LOAN TERMS

4,1      Interest rates quotation:


The interest rates quoted herein are indicative as of the date of the present term sheet, The indicative rates are applicable for an amortizing tranche with a maturity of 22 years of which 5 years of capital repayment grace. Such pricing has been computed based on EIB’s current cost of funding and interest rate policy and îs subject to poșsible adjustments in the event of Financial market disruptions or negative evo        “

interest rates will be set out in the Bank’s disbursement offer.


Fixed interest rate:

Variable Interest rate:


1.2%perannum


EURIBOR 6M + 0.49% per an num
Variable rate calculation:

Rate determined ex-post semi-annually on the basis of the Bank's relevant cost of funds and interest rate policy, meaning a fixed-spread variable interest rate, i.e, an annual interest rate equal to the relevant interbank rate plus a spread determined for each successive semi-annually variable rate reference period. The rate is notified to the Borrower, in the form of EURIBOR-linked variable rate under the disbursement offer.

Interest payment:

Semi-annually (depending on interest rate form) in arrears. After the lapse of the grace period, the interest rate shall be paid together with the principal instalments.

4.2     Fees, commissions:

No commitment fees are applicable, except for the standard EIB deferment indemnițy, administrative fee and prepayment indemnities, as defined in the finance contract

The Bank will appoint an externai legal counsel for the purpose of, inter alia, reviewing and commenting on the Borrower’s corporate approvals and authorisations for the transaction, drafting the security documentation in accordance with the Romanian law requirements, implementing or guiding the Borrower through the implementation of the perfection steps and issuing the legal opinion in connectîon with the transaction, The related costs will be invoiced to and borne by the Borrower.

4,3     Taxes:

AH payments by the Borrower to be made free and clear of aii levies, taxes or withholdings.

4.4 Repayment:

Normal repayment:

A repayment schedule is provided for every disbursement Repayment to be made:

 • •   in semiannual instalments as specified in the finance contract or in the disbursement offer;

 • •   by equal instalments of capital;

Voluntary prepayment:

 • •   For fixed-rate tranches, prepayment is accepted, subject to 30 days written notice, provided that the Bank is compensated for the net present value of any loss it may incur through re-deployment of the funds until maturity;

 • •   Subject to 30 days written notice, variable-rate tranches can be prepaid without compensation on any interest payment date.

 • •   Prepayments made with prior notice of less than 30 days or on a date other than a payment date may be subject to an administrative fee.

Mandatory prepayment:


4.5 Covenants:


In line with EIB's standard practice including, but not limited to:

 • •   Project cost reduction;

 • •   Change oflaw/legislation;

■ Pari passu on prepayment of other debt, proportionately to the prepayment of other long and medium term creditors.

In line with EIB's standard practice including, but not lîmited to:

• Pari passu on security/negative pledge;

Pari passu ranking;

Restriction on asset disposal. The Bank may request prepayment (unless giving its consent to alternative Solutions) in case of asset disposal;

Maintenance of a sound financial structure, including compliance with pre-defined financial ratios to be reported by the Borrower together with each disbursement acceptance and on a semi-annual basis. Compliance certificate to be audited and/or signed by the Mayor or other authorised person of the Borrower. The financial ratios will be checked annually by the Bank based on Municipality's revenue and expense execution account. The financial ratios are likely to be, but not limited to: Annual Debt Service/Own revenues, Total Debt/Operațional revenues, Gross Operating Surplus/lnterest expenses or Gross Operating Surplus/Annual Debt Service;

Disbursement of annual tranches conditioned by satisfactory prooi^i&^Whc&jq& other sources of funding to be made available for the timely impl^Ăiemation of the Project. EIB fînancing plus grants or final beneficiaries' contrjpu&on receWjboj collected to finance the Project shall not exceed 100% of total ^oject c<|^$ăs5L Most favoured lenderis clause and clauses by inclusion: The ranrrowerțshăOc^w the Bank in writing of any more favourable provisions vis-â-teis anolher cregițur, 0 C» n\


which have been agreed by it în any subsequent financing documentation and will give the possibility to the Bank to conclude amendments to the finance contract to reflect similar provisions, încluding provisions concerning Financial covenants;

 • •   The Borrower will implement and maintain a qualițy management system which aims at guaranteeing construction qualițy;

 • •   The Borrower will ensure that the construction works sh aii be in compliance with the EU Directive 89/655/EC regarding minimum safety and health requirements at work, as amended and transposed in the național legisla tio n;

 • •   The Borrower will ensure that after refurbishment, the buildings will comply with the maximum energy consumption as defined by the cost-optimum refurbishment level which has been calculated for these țypes of buildings according to Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and the Commission Delegated Regulation EU No 244/2012;

 • •   The Borrower will ensure that after refurbishment for all buildings energy performance certificates according to the național legislation implementing Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings will be issued by independent accredîted experts;

 • •   The Borrower will ensure ex-post verification by independent experts on the achieved savings. The results in terms of improvement of energy efficiency wiîl be compiled and presented in a report to the Bank on an annual basis;

» Reimbursementto the Bank of the full cost related to the appointment by the Bank of an independent expert for the purposes of verifying the certification and verification carried out by the Borrower's experts, if such verification is deemed necessary by the Bank.

 • •   The firsț disbursement will not exceed 35% of the loan amount of each Finance contract Any subsequent disbursement will be subject to satisfactory evidence of a minimum 80% of the previously disbursed amounts, spent on the Project

  4.6 Events of default;


Standard, including, but not limited to;

 • •   Misrepresentatîon;

 • •   Non-payment;

 • •   Cross-default;

 • •   Financial crisis or insolvency events as defined in accordance with applicable Romanian law on local public finances or any other future regulation or law in effect during the life of the loan;

 • •   Breach of financial covenants;

 • •   Material adverse change.

  4.7 Reporting requirements:


The Borrower is requested to provide the following Information;

Implementation Report

Every twelve months to include:

 • >  A summary of the Project's physica! progress;

 • >  Any technical matters which may materially affect the progress, cost or performance of the Project;

Compliance reporting:

A certificate (on an annual basis) listing the politically exposed persoris (as defined by the Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing) of the Borrower who have been entrusted with additional political responsibilities and, if that is the case, changes in the identițy of politically exposed persons and/or the politically exposed persons of the Borrower who have been exposed to public prosecution or investigations for illegal activities, for example corruption.

Progress/Completion report

The Borrower îs expected to submit to the Bank a Project months after the end of the Project implementation period;            \               ’ **


Financial Statements                                                               \

The Borrower is requested to proVide on an annual basis the Revehues aifd Exppji^es | Execution Account as appreved by the Municipality and subrn\to?țhfe<RuOTc/ .

Finance Authority, annual balance sheet or any other relevant financîal reports or Information as requested by the Bank;


4.8 Environment:


4.9 Procurement:


The Borrower shall undertake to implement and operate the Project in conformity with the environmental laws of the European Union and the country in which the Project is implemented.

The Borrower must comply with the relevant EU Directives în relation to the procurement of required works, goDds and Services, including publication of tender announcements in OJEU, for projects financed by the Bank. The E1B Guide to Procurement can be consul ted on the following website address: http://www.eib.org/attachments/themattc/procurement en.pdf


4.10 Documentation:


The finance contract documentation will be prepared by the EIB on the basis of its standard clauses for this type of operation; the security documentation will be prepared by the EIB in consul tation with a Romanian externai legal counsel.


Contract Ianguage:

English

Applicable law:

Luxembourg law (for the finance contract), Romanian law (for the security documentation)

Competent court:


Court of Luxembourg (for the finance contract) and relevant Romanian court (for the security documentation)


5 SECURITY


Guarantee (garanție municipala) over the Borrower’s revenues, including taxes, contributions, allocated quotas from the personal income tax, as well as other eligible revenues, save for the ones forbidden by law to be pledged (e.g. allocations of VAT amounts and subsidies) and security over the accounts held by the Borrower with the treasury and bank accounts.Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit extern BEI


-RON-Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020


Bloc 45, Str. Spinis, nr. 7____________________

Bloc A21, Str. Stupilor, nr. 2_________________

Bloc C2, Str. Turnu Măgurele, nr. 3_________

Bloc 81, Str. Cap. Gh. Ion, nr. 2_____________

Bloc 5A, Sos. Olteniței, nr. 30_______________

Bloc F21, Aleea Dorohoi, nr. 2_____________

Bloc A24, Aleea Dorohoi, nr. 4_____________

Bloc M4, Str. Luica, nr. 27___________________

Bloc R22, Aleea Râul Sadului, nr. 8________

Bloc A2, Aleea Terasei, nr. 7

Bloc 37, Aleea Cetatea Veche, nr. 1________

Bloc 38, Aleea Cetatea Veche, nr. 3________

Bloc 47, Aleea Cetatea Veche, nr. 4________

Bloc 24, Str. Semenic, nr. 3_________________

Bloc 13, Str. Slatioara, nr. 3__________________

Bloc 85, Str. Tatulesti, nr. 9___________________

Bloc 92, Str. Bran, nr. 2______________________

Bloc PA1, Str. Huși, nr. 7____________________

Bloc U2, Str. Emil Racovita, nr. 14__________

Bloc 2, Str. Soimus, nr. 23__________________

Bloc 4, Str. Melinesti, nr. 15___________________

Bloc 57, Str. Almasu Mare, nr. 13___________

Bloc 63, Str. Straja, nr. 5______________________

Bloc 68, Aleea Dolina, nr. 4_________________

Bloc 25, Sos. Olteniței, nr. 111_______________

Bloc E9, Aleea Ornamentului, nr, 6_________

Bloc PE4, Aleea Râul Sadului, nr. 1A_______

Bloc 15, Aleea Barbu Nicolae, nr. 4

Bloc 23, Sos. Olteniței, nr. 232_______________

Bloc A22, Aleea Someșul Mare, nr. 6_______

Bloc 82, Str. Tulnici, nr. 1_______________________

Bloc 1, Str. Padesu, nr. 4_____________________

Bloc 20, Aleea Trestiana, nr, 4______________

Bloc A13, Aleea Ciceu, nr. 2________________

Bloc 116, Str. Mariuca, nr. 10________________

Bloc 42, Str, Piscului, nr. 16___________________

Bloc 36, Str. Constantin Radulescu Motru, nr.

Bloc 114, Str. Soldanului, nr, 5_______________

Bloc 50, Str. Garnitei, nr, 3____________________

Bloc 49, Str. Garnitei, nr, 1_____________________

Bloc 115, Str. Frumusani, nr. 16_____________

Bloc 41, Str. Frumusani, nr. 4_________________

Bloc 121, Str. Mariuca, nr. 4__________________

Bloc A1, Aleea Terasei, nr. 5


Valoare investiție TVA inclus


HCLS4 aprobare indicatori


Total Proiect POR 2014 - 2020


Total nerambursabil


Total contribuție proprie


Denumire - Contract de finanțare


78/16.04.2018


20,611,253.38


12,236,633.37


8,374,620.01


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1 contract nr. 2722/31.07.2018


141/30.05.2018


178/02.07.2018


279/06.11.2018


178/02.07.2018


279/06.11.2018


181/02.07.2018


227/20.09.2018Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2 contract nr. 3436/23.10.2018


14,637,390.74


13,043,910.11


21,796,491.54


8,720,341.48


7,734,636.63


12,778,680.37


5,917,049.26


5,309,273.48


9,017,811.1


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 3 contract nr. 3419/23.10.2018


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 4 contract nr. 3429/23.10.2018ieergetic


Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit extern BEI


-RON-Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020


Bloc III/25, Str. Izvorul Oltului, nr. 7_____________

Bloc M1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 1________

Bloc 104, Sos. Berceni, nr. 35________________

Bloc 63, Str. Frumusani, nr. 7_________________

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 121_________________

Bloc C, Sos. Giurgiului, nr. 58-70______________

Bloc E, Sos. Giurgiului, nr. 67-77______________

Bloc A, Sos. Giurgiului, nr. 104-116___________

Bloc B, Sos. Giurgiului, nr. 72-86______________

Bloc PE3, Aleea Terasei, nr. 3C______________

Bloc E4, Aleea Niculitel, nr. 2__________________

Bloc B7, Str. Al masul Mic, nr. 5________________

Bloc 111/21 A, Str. Huedin, nr. 11A_______________

Bloc 4, Str. Stoian Militaru, nr. 97-99 si Intrarea Crisul Alb nr. 35

Bloc 04, Str. Străduinței, nr. 2


TOTAL 59 blocuri (mii RON)


Obiective de investiții


Bloc lll/VII, Str. Luica, nr. 45_____________________

Bloc G6, Str. Olteniței, nr. 77__________________

Bloc G7 Turn, Str. Olteniței, nr, 79_____________

Bloc 30, sc. 1, 2, Str. Tohani, nr. 1______________

BlocSI, Str. Turnu Măgurele, nr. 19_________

Bloc R18, Str. Emil Racovita, nr. 2____________

Bloc 34-35, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 130-132_________________________________

Bloc B5, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu, Bloc 27, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 81 Bloc II-34, Bd. Alexandru Obregia, nr. 38A Bloc 12A sc. 1, Bd. Alexandru Obregia, nr. 7A Bloc I2B sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, nr.

Bloc 12, Sos. Olteniței, nr. 83__________________

Bloc 62 Bis, Str. Izvorul Oltului, nr. 1____________

Bloc 152, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 2___________

Bloc 67, Str. Argeselul, nr. 12__________________

Bloc B21, Str. Moldoveni, nr. 5________________

Bloc F15, sc. 2, Str. Dorohoi, nr. 16____________

Bloc 10D, Calea Văcărești,nr. 336____________

Bloc 95, sc. B, Bd. Abatorului,nr. 4_____________

Bloc 35, sc. A,C, Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 6


Valoare investiție TVA inclus


1,438,750.27

1,011,296.59 2,760,340.04 2,479,340.85 4,832,571.00 3,943,877.12 3,745,439.49 3,848,347.36 6,019,886.11 1,558,657.00 3,339,086,00 1,880,186.00 1,982,138.00


3,394,832.00


7,532,215.00


135,243,806.47


Valoare investiție TVA inclus


6,415,197.02

3,740,275.38

3,775,795.95

4,496,894.58

32,479,496.68

4,057,478.59


11,191,340.39


8,407,430.56

4,842,611.33

3,873,166.31

1,984,598.18

3,791,173.41

1,381,355.11

3,119,529.67

2,021,562.87

1,041,731.19

3,896,948.36

459,050.83

1,262,359,14

1,507,169.51


3,650,773.63


HCLS4 aprobare indicatori


Total Proiect POR

2014 - 2020


Total nerambursabil


Total contribuție proprie


Denumire ~ Contract de finanțare


200/25.07.2018


183/02.07.2018


280/06.11.2018HCLS4 aprobare indicatori


334/13.12.2018_____________

______________334/13.12.2018 ______________334/13,12.2018 ______________334/13.12.2018 ______________334/13.12.2018 334/13.12.2018


335/13.12.2018


335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13,12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 335/13.12.2018 238/13.09.2017 238/13.09,2017 238/13.09.2017


238/13.09.2017


26,030,544.09


13,632,548.95


12,397,995.14


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 6 contract nr. 3437/23.10.2018


19,205,516.78


11,324,192.69


7,881,324.09


Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 8 contract nr. 3461/26.10.2018


130,188,978.11


75,272,523.25
Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

81

Bloc 5E, Sos Olteniței, nr. 38

1,546,750.10

238/13.09.2017

82

Bloc 19. sc. A, Bd. Tineretului, nr. 29

1,661,843.33

238/13.09.2017

83

Bloc 50, Str. Piscului, nr. 17

1,481,259.66

238/13.09.2017

84

Bloc E1, Str. Covasna, nr. 7

2,980,467.51

238/13.09.2017

85

Bloc D24, Str. Izvorul Trotusului, nr. 1

2,251,310.72

238/13.09.2017

86

Bloc 4, sc. 2, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1,072,628.87

238/13.09.2017

87

Bloc 20A, sc. A, Str. Viorele, nr. 30

1,171,213.01

238/13.09.2017!

88

Bloc 20A, sc. B, Str. Viorele, nr. 30

1,121,776.67

238/13.09.2017;

89

Bloc 25, Str. Nitu Vasile, nr. 66

3,352,391.38

238/13.09.2017

90

Bloc 1B, sc. A, Calea Văcărești, nr. 300

1,416,619.65

238/13.09.2017!

91

Bloc 4, sc. 1, Str. Gheorghe Sincai, nr. 2

1,454,714.86

238/13.09.2017

92

Bloc 22, sc. 4, Str. Viorele, nr. 4

2,122,376.90

238/13.09.2017 î

93

Bloc 6A, sc. C, D, E, Sos. Olteniței, nr. 40-44

4,137,165.90

238/13.09.2017!

94

Bloc 25, Str. Visana, nr. 2

2,221,036.23

238/13.09.2017;

95

Bloc 11, sc. 1,2,3,4, Str. Nitu Vasile, nr. 60

1,587,550.44

238/13.09.2017/

96

Bloc E3, sc. 2, Str. Vatra Domei, nr. 6

693,810.46

238/13.09.2017!

97

Bloc 11, Aleea Cricovul Sarat, nr. 7, sc. 1-4

1,352,944.32

238/13.09.2017 $

98

Bloc B14, Str. Grădiștea, nr. 14

2,859,520.02

238/13.09.2017/

99

Bloc E1, Aleea Terasei, nr. 2

2,997,899.17

238/13.09.2017!

100

Bloc D2, sc. 1,2,3, Str. Străduinței, nr. 11

1,148,477.33

238/13.09.2017$

101

Bloc D2, sc. 4, Str. Străduinței, nr. 11

520,783.27

238/13.09.2017$

102

Bloc E14, Aleea Covasna, nr. 4

1,242,488.52

238/13.09.2017 ț

103

BlocA4, Str. Arqeselu, nr. 3

2,725,188.06

238/13.09.2017$

104

Bloc 17, Aleea Cricovul Dulce, nr. 7

1,221,712.31

238/13.09.2017$

105

Bloc D10, Aleea Tebea, nr. 4

1,695,888.04

238/13.09.2017$

106

Bloc 18, Str. Pridvorului, nr. 23

1,848,557.90

238/13.09.2017$

107

Bloc B15, sc. 3, Bd. Constantin Brancoveanu,

912,868.04

238/13.09.2017$

108

Bloc 13 Bis, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 228

1,329,501.32

238/13.09.2017$

109

Bloc A2, Bd. Libertății, nr. 3

1,040,803.75

238/13.09.2017$

110

Bloc 8A, sc. 1-3, Str. Radului, nr. 2

1,765,054.00

239/13.09.2017 $

111

Bloc 4, sc. 1-4, Sos. Olteniței, nr. 69

4,387,651.00

239/13.09.2017$

112

Bloc 9, sc. A, Str. Democrației, nr. 6

1,367,994.03

316/20.11.2017$

113

Bloc 5, sc. 1, Sos. Olteniței, nr. 140

1,560,674.37

316/20.11.2017$;

114

Bloc 7, Str. Democrației, nr. 2

1,488,440.76

316/20.11.2017$

115

Bloc E2, Aleea Terasei, nr. 4

2,134,551.35

316/20.11.2017$!

116

Bloc U3, Str. Emil Racovita, nr. 20

1,717,961.51

316/20.11.2017$!

117

Bloc 49, Str. Reșița, nr. 17

2,548,858.44

316/20.11.2017$

118

BlocA6, Str. Reșița, nr. 10

1,949,272.90

346/18.12.2017$/

119

Bloc 6, Sos. Olteniței, nr. 224

3,712,755.46

346/18.12.2017$!

120

Bloc3, sc, 1-5, Sos. Olteniței, nr. 162

6,616,866.30

346/18.12.2017$

121

Bloc F, Sos. Giurqiului, nr. 79-101

4,272,664.47

346/18.12.2017$/

122

Bloc K, Sos. Giurqiului, nr. 63-65

1,499,814.18

346/18.12.2017$!

123

Bloc 28, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 73-

3,844,555.35

346/18.12.2017$

124

Bloc 29, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 65-

3,844,555.35

346/18.12.2017$$

125

3loc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 57-

3,844,555.35

346/18.12.2017$!Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

126

Bloc 30, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 128

3,191,759.30

346/18.12.2017

127

Bloc 9, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 122

1,233,525.67

346/18.12.2017

128

Bloc V7, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 117

1,552,344.46

346/18.12.2017

129

Bloc V6, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 113

1,552,344.46

346/18.12.2017

130

Bloc V4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 107

1,552,344.46

346/18.12,2017

131

Bloc V3, Bd. Constantin Brancoveanuu, nr.

1,552,344.46

346/18.12.2017

132

Bloc E13, Bd. Constantin Brancoveanu, nr.

2,190,596.81

346/18.12.2017

133

Bloc C4B, Bd. Constantin Brancoveanu, nr.

3,776,845.21

346/18.12.2017;

134

Bloc B16, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 13

6,539,970.92

346/18.12.2017;

135

Bloc B14, sc. 1-5, Bd. Constantin

6,539,951.69

346/18.12.2017!

136

Bloc B1, sc. 1-4, Bd. Constantin Brancoveanu,

5,233,681.06

346/18.12.2017$

137

Bloc 4, sc. 1-2, Sos. Berceni, nr. 11 / Str. Parincea, nr. 6

3,083,186.93

346/18.12.2017;

138

Bloc 27, Sos. Berceni, nr. 19

2,931,892.78

346/18.12.2017?

139

Bloc 17, sc. A-B, Sos. Berceni, nr. 17

3,011,045.27

346/18.12.2017$

140

Bloc 9, Sos. Berceni, nr. 13

3,210,589.31

346/18.12.2017$

141

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5-7

4,271,785.33

346/18.12.2017$

142

Bloc R15, Bd. Alexandru Obregia, nr. 44

2,140,753.54

346/18.12.2017 ’ț

143

Bloc R9, Bd. Alexandru Obregia, nr. 42

2,140,753.54

346/18.12.2017$

144

Bloc R14, Bd. Alexandru Obregia, nr. 36

2,140,753.54

346/18.12.2017$

145

Bloc 69, Str. Straja, nr. 7

1,941,569.09

346/18.12.2017$!

146

Bloc 50, sc. 1-2, Str. Reșița, nr. 21

3,187,981.15

346/18.12.2017$

147

Bloc R6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 34

2,140,753.54

346/18.12.2017 $

148

Bloc R13, Bd. Alexandru Obregia, nr. 28

2,140,753.54

346/18.12.2017$

149

Bloc R3, Bd. Alexandru Obregia, nr. 26

2,140,806.05

346/18.12.2017$

150

Bloc M5, Bd. Alexandru Obregia, nr. 17

1,157,373.24

346/18.12.2017$$

151

Bloc 160, Str. Sg. Ion Iriceanu, nr. 18

3,038,337.39

346/18.12.2017$$

152

Bloc 51, Str. Reșița, nr. 25-27

3,187,981.15

346/18.12.2017$

153

Bloc D23, Str. Izvorul Mureșului, nr. 3

2,306,091.62

346/18.12.2017$$

154

Bloc M6, Bd. Alexandru Obregia, nr. 19

1,157,373.24

346/18.12.2017$$

155

Bloc M8, Bd. Alexandru Obregia, nr. 23

1,157,373.24

346/18.12.2017$

156

Bloc 127, Str. Berceni, nr. 47

1,504,686.75

346/18.12.2017$$

157

Bloc 5, Sos. Giurgiului, nr. 122

6,569,506.56

346/18.12.2017$$

158

Bloc 2, Sos. Olteniței, nr. 55

4,098,187.12

346/18.12.2017$

159

Bloc A1, Aleea Reșița D, nr. 8

1,949,272.90

379/28.12.2017$$

160

Bloc 47, Str. Râul Șoimului, nr. 4

2,567,673.52

103/26.04.2018 $$

161

Bloc 44, Str. Tatulesti, nr. 3

2,104,535.88

103/26.04.2018$

162

Bloc D8, Str. Izvorul Trotusului, nr. 2

2,221,182.65

103/26.04.2018$$

163

Bloc 18, Drumul Găzarului, nr. 18-20

1,962,400.90

103/26.04.2018$$

164

3loc EF24, Str. Dorohoi, nr. 10

1,962,400.90

103/26.04.2018 $

165

Bloc 66, Str. Straja, nr. 13

2,593,529.75

103/26.04.2018$$

166

3loc 37, Str. Huși, nr. 9

2,556,979.17

237-20.09.2018$$

167

3loc 161, Aleea Serj. Mj. Emil Holut, nr. 4

2,354,313.73

237-20.09.2018$?

168

3loc 19, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 4

3,520,404.74

237-20.09.2018$$

169

3loc I66, Aleea Ciceu, nr. 1

1,456,405.65

237-20.09.2018$$


Denumire - Contract de finanțareNr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

170

Bloc R10, sc. 3-4, Aleea Ciceu, nr. 8-10

2,243,036.21

237-20.09.2018

171

Bloc E14, sc. 1, Aleea Ciceu, nr. 11

732,196.97

237-20.09.2018

172

Bloc 75, sc. A+C, Str. Cărămidarii de Jos, nr. 3

2,673,097.74

237-20.09.2018

173

Bloc 88, Str. V. V. Stanciu, nr. 7

1,197,389.64

237-20.09.2018

174

Bloc 33, sc. 1-2, Str. Uioara, nr. 14

2,526,064.46

237-20.09.2018

175

Bloc B21, sc. 1, Str. Pomarla, nr. 3

1,095,297.30

237-20.09.2018

176

Bloc 11, sc. 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu,

1,211,030.94

237-20.09.2018:

177

Bloc 22, Drumul Găzarului, nr. 22

818,683.12

237-20.09.2018;

178

Bloc B35, sc. 3, Str. Huși, nr. 4

644,450.19

237-20.09.2018!

179

Bloc S14, sc. A, Str. Izvorul Rece, nr. 3

4,805,498.08

334/13.12.2018;

180

Bloc S14, sc. B, Str. Izvorul Rece, nr. 3

4,805,498.08

334/13.12.2018;

181

Bloc M2D9/1, Str. Moldovita, nr. 16

15,113,190.18

334/13.12.2018?

182

Bloc 11, Bd. Alexandru Obregia, nr. 5A

1,998,976.73

288/24.10.2017?

183

Bloc 4, Sos. Giurgiului, nr. 117

5,742,314.47

184

Bloc 4, Sos. Olteniței, nr. 142

5,924,914.06

371/22.12.2017$

185

Bloc 18, Bd. Tineretului, nr. 27

4,719,590.25

239/13.09.2017^

186

Bloc 27A, Str. Constantin Radulescu Motru, nr.

3,473,205.09

187

Bloc 84, Calea Văcărești, nr. 232

2,366,865.02

188

Bloc 29, Str. Cercetătorilor, nr. 6

2,738,080.12

189

Bloc 17, Aleea Trestiana, nr. 2

3,464,918.03

190

Bloc 33, Str. Tohani, nr. 2

4,670,331.36

191

Bloc 100B, Str. Tatulesti, nr. 5

2,135,007.18

192

Bloc 66, sc. A, Str. Tineretului,nr. 55

937,357.05

238/13.09.2017

193

Bloc 66, sc. B, Str. Tineretului,nr. 55

950,375.65

238/13.09.2017$

194

Bloc H2, Sos. Giurqiului.nr. 96-102

1,673,601.72

238/13.09.2017 $

195

Bloc 124, sc. 1, Str. Samoila Dumitru,nr. 1

1,408,257.90

238/13.09.2017??

196

Bloc 124, sc. 2, Str. Samoila Dumitru,nr. 1

1,302,740.60

238/13.09.2017$

197

Bloc 35, sc. B, Str. Constantin Radulescu

1,411,010.37

238/13.09.2017 %

198

Bloc A, Str. Anghel Moldoveanu, nr. 39-41

1,127,469.07

238/13.09.2017$

199

Bloc 7, Sos. Giurgiului, nr. 126

5,790,190.29

288/24.10.2017$:

200

Bloc 5, sc. 2, Sos. Olteniței, nr. 140

1,249,974.75

316/20.11.2017*$

201

Bloc 5, sc. 5, Sos. Olteniței, nr. 140

1,115,945.56

316/20.11.2017$?

202

Bloc 5, sc. 4, Sos. Olteniței, nr. 140

1,211,704.65

316/20.11.2017 $?

203

Bloc R23, Str. Emil Racovita, nr. 22

1,975,822.51

316/20.11.2017*$

204

Bloc 6, Sos. Berceni, nr. 22

1,091,124.24

346/18.12.2017$?

205

Bloc 16, Sos. Giurgiului, nr. 126A

1,158,156.85

346/18.12.2017$?

206

Bloc III/6, Str. Luica, nr. 43

3,571,561.72

237-20.09.2018??

207

Bloc 5D, Intrarea Crisul Alb, nr. 37

2,115,171.47

237-20.09.2018$?

208

Bloc 2E, Str. Lalosu, nr. 2

1,441,781.80

237-20.09.2018$?

209

Bloc 54, sc. 1-2, Bd. Tineretului, nr. 45

1,828,873.92

237-20.09.2018?$

210

Bloc A7, Str. Covasna, nr. 27

1,077,020.62

237-20.09.2018$?

211

Bloc O, Sos. Giurgiului, nr. 113-115

1,379,527.39

316/20.11.2017$?

212

3 loc 6, sc. 1-2, Str. Nitu Vasile, nr. 50

1,038,286.28

316/20.11.2017?$

213

3loc 18A, Bd. Alexandru Obregia, nr. 18A

1,563,957.50

316/20.11.2017$?

214

3loc 20, Str. Ciochina, nr. 3

1,974,500.17

335/13.12.2018$?Lista obiectivelor de investiții finanțate din credit extern BEI

-RON-

Nr. crt

Proiecte depuse in Cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Valoare investiție TVA inclus

HCLS4 aprobare indicatori

Total Proiect POR       Total       Total contribuție    Denumire - Contract de

2014 - 2020     nerambursabil       proprie               finanțare

215

Bloc 2, Str. Pictor Ștefan Dumitrescu, nr. 3

3,985,475.99

239/13.09.2017

216

Bloc 19, Str. Pridvorului, nr. 21

1,933,445.36

238/13.09.2017

217

Bloc H1, Sos. Giurgiului, nr. 96-102

1,259,437.68

346/18.12.2017

TOTAL 158 blocuri (RON)

444,618,459.79

TOTAL GENERAL 217 blocuri (RON)

579,862,266.26

130,188,978.11    75,272,523.25   54,916,454.86                       0.00

1

Aceasta rata de finanțare depășește intervenția obișnuita BEI de pana la 50% din costul investiției si poate fi considerata eligibila avand in vedere componenta Schimbărilor Climatice a Proiectului, precum si implementarea acestuia, care vor fi accelerate prin contribuția sporita a Băncii

2

Aceasta rata de finanțare trebuie confirmata in cele din urma dc către organele de decizie ale Băncii, inclusiv C Administrație, la momentul -------jj spre aprobare pe baza politicii sale de ereditare pentru proiecte de acest tip

- ^.ontia, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, in temeiul Autor^feției nr.  din data de 12.11,2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba #igleză în Jfm română, că textul prezentat a fost tradus complet.J 28 mai, 2019                          Semnate

traducător autorizai engieza-iranceză autorizația numărul 34941 ______eliberat ’s.''