Hotărârea nr. 284/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019, privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 precum si Raportul de specialitate al Direcției Autorizări, Biroul Patrimoniu nr.R 16.2/245/28.11.2019;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală, avizul Comisiei nr. 6 - Comisia pentru comerț și protecția consumatorului și avizul Comisie nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Ținând cont de prevederile art. 332 - art. 348 privind închirierea bunurilor proprietate publică, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza Legii nr. 287/2009 - Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. 1), alin. (4), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

” Hotărâre privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pent spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului Bucure^

2. Art. 1 va avea următorul cuprins:                                           \\ • Nsef

”Se aprobă închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Municipiului București.”

3. Art. 2 va avea următorul cuprins:

”Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, a caietului de sarcini, a modelului de Contract de închiriere, precum și a Fișei de date, conform Anexelor nr. 2-5 la prezenta.”

Art. II Sintagma „închirierea spațiilor comerciale libere din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București” se înlocuiește, în cuprinsul tuturor documentelor, cu sintagma „închirierea spațiilor comerciale libere aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.”

Art.III Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 148/15.07.2019 -model Contract de închiriere, se va modifica în mod corespunzător, în funcție de specificul și caracteristicile spațiului ce face obiectul procedurii de licitație.

Art. IV Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 împreună cu direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 284/02.12.2019