Hotărârea nr. 283/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare

t MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Luând act de:

Referatul de Aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul comun de specialitate nr. P.8/9462/28.11.2019, respectiv P.9/445/28.11.2019 întocmit de Direcția Economica împreună cu Direcția de Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe; Ținând seama de :

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (1), lit.’T’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar si ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având in vedere Hotatarea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 249/29.10.2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 109 din 10.06.2019, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local;

Având in vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările și completările ulterioare precum și de dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare și raportate la art. 29, lit.(f) di 98/2016 privind achizițiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

UH^Sa nr.

;ale, adoptata la»


Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;                 li

Ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitqfcre la boț^AâJc Iau convenții,                                                                      \\9^        S&fi: *

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) și art 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se înlocuiește Anexa prevăzută la Art. 2, din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 109/10.06.2019, cu modificările si completările ulterioare, cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 109/10.06.2019, rămân valabile.

Art.III. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Economica si Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 283/02.12.2019

Nr. crt.

Obiective de investiții

Valoare investiție TVA inclus - lei -

HCL aprobare Indicatori tehnico-economici

1

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului II-33, Sc. 1,2, Bd. Alexandru Obregia, Nr. 36A

3,948,162.86

335/13.12.2018

2

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului tl-32, sc. 1 -2, Bd. Alexandru Obregia, nr. 30A

4,038,792.19

335/13.12.2018

3

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului B7, Sc. 1,2,3,4, Bd. Constantin Brancoveanu, nr. 18

8,663,478.33

335/13.12.2018

4

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 5, Huedin, nr. 1

1,994,283.99

335/13.12.2018

5

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 4, Huedin, nr. 3

1,975,551.90

335/13.12.2018

6

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 16, Sos. Olteniței, nr. 204-210

1,382,942,45

335/13.12.2018

7

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasite, nr. 38-40

2,715,475.01

334/13.12.2018

8

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 1, Nitu Vasile, nr. 36

1,943,887.55

334/13.12.2018

9

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 2, Sc. 1,2,3,4, Nitu Vasile, nr. 42

3,917,486.59

334/13.12.2018

10

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 3, Sc. 1,2,3, Nitu Vasile, nr, 44

3,197,952.60

334/13.12.2018

11

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 5, Nitu Vasile, nr. 48

3,258,210.38

334/13.12.2018

12

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 36, Sc. 1-2, Nitu Vasite, nr. 28

3,728,322.30

334/13.12.2018

13

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 4, Nitu Vasile, nr. 46

3,273,274.83

334/13.12.2018

14

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F1, Str. Podarului, nr. 2-4

1,872,612.90

334/13.12.2018

15

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F3. Str. Podarului, nr. 6

935,246.82

334/13.12.2018

16

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M2, Raula Mara, nr. 15

1,054,104.73

334/13.12.2018

17

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M4, Raula Mara, nr. 10

1,054,104.73

334/13.12.2018

18

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 31, Sc. 1,2, Tohani, nr. 3

4,391,600.71

334/13.12.2018

19

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului E4, Vatra Domei, nr. 9

2,090,275.32

334/13.12.2018

20

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului F4, Vatra Domei, nr. 7

927,579.86

334/13.12.2018

21

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului II 30, Alexandru Obregia nr. 22A

2,443,195.02

288/24.10.2017

22

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului M1, Alexandru Obregia, nr. 6

5,080,651.41

335/13.12.2018

23

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 12B, scările 1+2, Str. Alunisului nr. 1 / B-dul Brancoveanu, nr. 2

2,864,142.35

335/13.12.2018

24

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 40, Sc. 1,2, Tu Iniei, nr. 10

5,545,955.28

335/13.12.2018

25

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 11/31, Sc. A.B, Alexandru Obregia nr. 28A

3,516,344.43

334/13.12.2018

26

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc, 1, Gheorghe Ion, nr. 9

2,766,974.84

334/13.12.2018

27

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 102, Sc. 2, Gheorghe Ion, nr. 9

2,793,030.68

334/13.12.2018

28

Creșterea performantei/eficientei energetice a blocului 6, Olteniței, nr. 81

8,701,590.90

334/13.12.2018

29

Supralargire Sos. Berceni (Sos. Olteniței pana la limita administrativa Sos. de Centura); Tronson 2 - Str. Ion Iriceanu si stafia de metrou IMGB (supralargire), Tronson 3 - stafia de metrou IMGB si linia de centura

52,096,161.41

116/10.06.2019

30

Amenajare parcare Piața Berceni - Olteniței

17,457,463.45

72/24.04.2019

31

Modernizare, re compartimentări interioare în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu pentru Piața Progresu

11.176.500.32

65/24.04.2019

TOTAL

170,805356.14

_