Hotărârea nr. 282/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 9480 /29.11.2019 al Direcției Economice;

 • - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.2O alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și

(8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.

(1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 958.254,00 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

 • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.3; 1.3.1; 1.3.2; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2019 - „D.A.U.I. ”; „Centrul Medico Social Sf. Andrei” ;

 • -  Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2; - Bugetul creditelor interne detaliat la venituri si cheltuieli pe


- Anexa 3.1


- cap.51.02.01.03


- Primăria sector 4 autoritari executive


Anexa 4

- capitol bugetar 61.02

Anexa 4.1

- cap.61.02.03.04

Anexa 5.

- capitol bugetar 65.02

Anexa 5.1

- cap.65.02.03.01

Anexa 5.2

- cap.65.02.03.01

Anexa 5.3

- cap.65.02.03.02

Anexa 5.4

- cap.65.02.03.02

Anexa 5.5

-cap.65.02.04.01

Anexa 5.6

- cap.65.02.04.01

Anexa 5.7

- cap.65.02.04.02

Anexa 5.8

- cap.65.02.04.02

Anexa 5.9

- cap.65.02.07.04

Anexa 5.10

- cap.65.02.07.04


- Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

- învățământ

-PS4 - învățământ preșcolar

 • - D AUI - învățământ preșcolar

-PS4- învățământ primar

 • - D AUI - învățământ primar

 • - PS4 - învățământ secundar inferior

 • - D AUI - învățământ secundar inferior

 • - PS4- învățământ secundar superior

 • - DAUI - învățământ secundar superior

 • - PS4 - învățământ special

 • - DAUI - învățământ special

  - Anexa 6

  - capitol bugetar 67.02

  - Cultură recreere și religie

  - Anexa 6.1

  - cap.67.02.03.30

  - Centrul European Cultural si de Tineret

  pentru UNESCO „N. Bălcescu”

  - Anexa 6.2

  - cap.67.02.05.03

  - întreținere grădini publice, parcuri, zone

  verzi, baze sportive și de agrement

  - Anexa 7

  - capitol bugetar 68.02

  - Asigurări și asistență socială

  - Anexa 7.1

  - cap.68.02.

  - Asistență socială

  - Anexa 7.2

  - cap.68.02.06.01

  - Copii

  - Anexa 7.3

  - cap.68.02.12.

  - Centrul Medico Social Sf. Andrei

  - Anexa 7.4

  - cap.68.02.50.50

  - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

  și asistenței sociale

- Anexa 8.

- capitol bugetar 70.02

- Anexa 8.1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 8.2

- cap.70.02.50

- Anexa 9.

- capitol bugetar 84.02

- Anexa 9.1

- cap.84.02.03.03

- Anexa 9.2

- cap.84.02.50


- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

 • - Alte cheltuieli în domeniul locuințelor


- Alte servicii în domeniul locuințelor


- Transporturi

 • - StrăziArt. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 10. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • -  Anexa nr. 11; 11.1 „Lista de investiții a „Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

 • -  Anexa nr. 12, 12.1; 12.2; 12.3 „Lista de investiții - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

 • -  Anexa nr. 13, 13.1 „Lista de investiții a Centrului medico-social „Sfanțul Andrei”, cu finanțare din surse proprii;

 • -  Anexa nr. 14; 14.1 „Lista de investiții a „Direcției de Mobilitate Urbana”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 15, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Direcției Administrație Publica.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 02.12.2019

REȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ,


smin*Cbnstantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE


Nr. 282/02.12.2019