Hotărârea nr. 281/2019

Hotărâre privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.5.1/704/26.11.2019 al Direcției Juridice, Serviciul Avizare Legalitatea Actelor;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Văzând Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din data de 25.11. 2019;

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (2), art. 233 alin. (1) lit. e), alin. (2), alin. (4), art. 237 și art. 238 din Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), art. 51 alin. (1) lit. e), alin. (2), alin. (4), art. 55, art. 56 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 184/22.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 139 alin. (3), lit. i), alin. (6), art. 166 alin. (4), art. 169 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă, respectiv excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local al Sectorului 4 și ale comisiilor de specialitate, pentru două ședințe consecutive.

Art. 2 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și domnul consilier local Vasile Negrilă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 281/26.11.2019


SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR


Mwnber of CISQ Foderation


RI^R SIMTEX 0


* APARATUL DE SPECIALITATE*

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax.: +40-21-337.07.90


CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001-IS014001

BS OHSAS18001


NOTĂ

privind îndreptarea erorilor materiale la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.

281/26.11.2019, privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă

Din analiza Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 281/26.11.2019, privind aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 233 alin. (1) lit. e) din Codul administrativ, consilierului local Vasile Negrilă, am constatat că s-a strcurat o greșeală de redactare în preambulul hotărârii, în Referatul de aprobare și în Raportul de specialitate în sensul că data Raportului Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești este 26.11.2019 în loc de 25.11.2019, dată în care s-a obținut și Avizul comisiei.

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 4,

Diana Anca ARTENE