Hotărârea nr. 280/2019

Hotărâre pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

pentru abrogarea anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.


HOTĂRÂRE 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr. P. 1/1644/14.11.2019;

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.7.1/2050/07.11.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 255/29.10.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Prevederile art. 36 alin.(3) și alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (4), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se abrogă anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Art.II Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate și Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 280/26.11.2019