Hotărârea nr. 28/2019

Hotărâre privind aprobarea suplimentarii programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum si a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 12669/15.03.2016


MUNICIPIUL. BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentarii programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 -martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, precum si a modelului actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare nr. 12669/15.03.2016;

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de Specialitate al Direcției Gospodărire Locală nr. P18/835/14.02.2019;

Luând în considerare prevederile art. 27 alin. (1) si (2) din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat nr. 12.669/15.03.2016, încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat;

în conformitate cu:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 32/11.02.2016 privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului nr. 12.669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București;

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 48/29.02.2016 privind aprobarea tarifelor/prețurilor negociate cu Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 SA pi amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor pub sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului B


Hotărârea de Guvern nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul:

Art.45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl Se aprobă suplimentarea programului de investiții aferent Contractului de delegare nr. 12.669/15.03.2016 încheiat între Sectorul 4 al municipiului București in calitate de delegatar și S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. in calitate de delegat, pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020, cu suma de 500.000 lei fără TVA, contract avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.2 Se aprobă modelul actului adițional nr. 7 la contractul nr.12.669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă situate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiul București, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art3 Se mandatează Primarul Sectorului 4, să semneze actul adițional nr. 7 la contractul nr.

12.669/15.03.2016 de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public_-dprivat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parat

#\ publice, terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă situatqfpp raz/atajbistrati^ teritoriala a Sectorului 4 al Municipiului București.

Art4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Direcția Gospodărire Locală, Direcția Economică, Direcția Investiții și Direcția Achiziții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, conform competențelor legale iar comunicarea acesteia va fi efectuată prin grija Serviciului Tehnic al Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana AncaARTENE

Nr. 28/18.02.2019

Anexa la

HCLS4 NR.^<?.//^.'.^2019

ACT ADIȚIONAL NR, 7

La Contractul nr. 12669/15.03.2016 privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al Municipiului București, cu modificările ulterioare.

Părțile:

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, tel. 021/3.35.92.30, fax 021/3.37.07.90, C      CIF 4316422, cont IBAN R068TREZ70424670220XXXXX deschis la Trezoreria Sectorului

4, reprezentată legal prin Daniel Băluță - Primar, în calitate de delegatar, pe de o parte

Și

AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (ADP 4) S.A. cu sediul în București, Șos. Berceni nr. 38 A sector 4, CUI nr. 1466550, atribut fiscal R, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4463/2002, având cont nr. R086TREZ7005069XXX001915_deșcliis la ATCP Municipiul București, reprezentată legal prin Director General Gol calitate de delegat, pe de altă parte,


Părțile au convenit de comun acord asupra următoarelor modificări față de Contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016:

Art. 1 După articolul 27 din Contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016, se introduce art. 271 cu următorul conținut:

art 271 " Valoarea programului de investiții pentru perioada ianuarie 2019 - martie 2020 se suplimentează cu suma de 500.000 leifâră TVA"

Art. 2 Celelalte clauze din Contractul de delegare nr. 12.669/15.03.2016, astfel cum a fost modificat, rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat în doua exemplare originale, câte unul pentru


fiecare parte.


Delegatar,


Delegat,


Sectorul 4 al Municipiului București


S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A


Primar,


Director General,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ