Hotărârea nr. 279/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr. 89


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,et. I,sector4

Tel +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr.89

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/90/25.11.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul'Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări de reabilitare la blocul de locuințe sociale B2 din B-dul Metalurgiei nr.89, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2019


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 279/26.11.2019

14 OiLoWd wow


PiKKlan? ASXIEREA:

CONCRETE £ OESiGN SOLUTIONS S.R.L BAU SȚARK S.R L

YARD14AN S.R.L.

BO DiWSION CONSULTING S.S1,

Fazi da twîeclare DALJ.


DEVK GENERAL VARIANTA! al o bis c t! vulul de In vesti Ui

Conform HG w.9071 ÎS nslambrlt 201G

Oacumcnlstie tehnico e canonii: a in vedere o reabilitării termice sl re compartimentării blocului B2- locuințe sociale Bd. Metalurgie! nr 58. Sector 4, Bucuroșii

‘I) Dbviîui nenrral esiapzte cotapstc-ntaa Stidiuruido fezabăiaJooun&nalieido avizare ateyarJttr de interval


ffr.crt.

Danii mirea capitolelor si subcapitolelor du chel liricii

Valsam ’î) (fsra TVA)

TVA

15%

Vale arc (suTVAJ

Vale am (cu TVA)

le)

leî

tel

euro

1

2

3

4

5

CAFIT0LUL1.

Cheltuieli pentni obținerea sl amsrejcrca terenului

11

Cbtnoroa !o: e.TUlul

O.WI

04»

0.00

0.00

12

toana! areaterentete

O.G3|

0£0

003

1.3

Antena; ari pentru creluct arnsdxita N educarea la starea miiiaîa

0.031

0.00

0.00

0.0)

1.4

Chsltaeu par-lru relocarea.1 proiseiia ulsilalîter

0.00

0.03

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

q.ot|

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Circ!tukii pentru asigurarea dtlllhlîlor necesare ob'solivuliil de Investit!!

Cheltuieli Mieriu scaun ar ca utfilatfor necesare ctlecfiwlu do imesliit

O.OD|

0.00

0.00

3.00t

TOTAL CAPITOLUL 3

o.co|

C.BO

O.tKJ

CAPITOLUL 3.

ChcltuloU centru pretectzrc el asistenta tehnica

3.1

SlUdă

0.00

0.00

0.03Î

0.K)

3,1.1

Studii do teren

0.03

0.00

aiooi

O.W

3.1.3

Raport privird Impactul asupra ffiadiXul

LW

0.03

010!

3 13

Pile sltafi secate

D.OG

0.00

Q.Wj

0.®

32

Doarmentelr: supe* 1 si cheltuiafi ce r> to oblinore a da wire. acorduri s: mrtertzall

503.00

080

5C0.C0l

1(3463

3.3

Expsrtrsa tehnica

W462

568.95

3,563.601

747.®

3.4

Certificarea msrwriantai eriarpa tlce rl auditul eno-nste si cirtd.ricr

2.475.07

47042

i2t94G.2S|

filBIG

3.6

Ftotactara

6.366.52

1.209.63

7X76.15

1X89.39

35.1

Tornade proiectare

O.{»

0.0

o.coi

3.5.2

Studiu do pretezabllilate

0,00

0X0

o.(»|

0.03

3.5.3

Studiu de fezairiblEte'iJocuimmlaiiB de mizare a lucrata-da Intervenții sl deviz pertersJ

1.815.64

344.9?

2,103.011

4S3Î7

3.5.4

CuiBumitetetii tetejee necesare in veri crea otoeriimlzelcrfaccretirtateitaizatiilor

2.21640

421,13

2.637.52!

55334

3.5.5

Verificarea tehnica da calitate c wtepurtal tehnic si a detesta <te execuție

tl.t»

O.t»

OOO1

0.®

3.5.6

Priitei termic sl dsleiii de execuția

2.334.33

443.53

2,777.92

582.78

3.£

Organizarea pnooMUriipr de acMzUJc

0.E)

003

0.00

o.w

3.7

5.0DÎ,0D

950.00

b.SMJ.tX)

1,24624

3.7.1

l,f coaserii calul do țircuscl Dtatiu obiaclr.'ut d= iweslltii

5.Kft.00

96000

5.950.®

1,248.24

372

Audltui financiar

8.00

0.03

0.®

3,7,3

Ccn ajilsnla cerere de tinantere

G.GO

0.03

0.00

0.®

3.8

Asistente tehnica

5DbB3£j.!}5

11,557.71

TZW.77

15,186.14

3.E.1

Asistente tetaca rfiriDatloa orotectertiM

1.128.89

224.0!

1.403.00

29433

3.8.1,1

Pe perioada de erectele a lucraiter

043.1?

17921

1,12240

235.47

36.1.2

Pentru parScparoa proicasiilulu. ta tezele închise in programai de octiliol al literarilor rro execuție, avizai da catiec Inspectoratul de Stal in Constreclă

23E.03

44,83

2B0.6S

®.S7

3.8,2

Oiripentia da cantor

56,651.07

11^33.70

70584.77

14.991.81

TOTAL CAPITOLUL 3

ÎWG7aO7

14,756.74

w.emi

49.494.37

CAPITOLUL 4 Chsf teicii pentru Investiția do baza

4.1

CCTStrtra; si instalații

5.KF9X5Z93

1.103,792.27

6.813.223.25!        1,450.31633

4.3

l’.c'.Ll utele, cchipaT,ente teWoaitd ii hinctonie

23,31526

4.42950

27,745:15

5.820.62

4.3

Cititele, ecttip srrtenif» iehnotarte ct functonate care neceslr a atentai

'31'35349

11

157.50660

33.043.11

4.4

USialc. echipamente lehireirxîce si fericiioriate care nu rtnwstla mentej s ccrtloamanle do transport

0.00

0,00

O.l>H                0.03

[?c!ad

o.t»

0,00

Cit»

0.®

4.6

Arlve risca parate

0.00

0.00

0.®

0.®

TOTAL CAPITOLUL 4

5,965,163,72

1,433.370.28

7,^6.477X0

1,489,160,57

CAPITOLUL 8. Altr cheltui sl!

51

Oigarizarede satesr.

I           55,094.33

11,037.92

69,13225

14X03.17

5.11

Lucrări ds con ciutei: ti instalați stezsnte oreznitraii de șantier

5B.GS4.33

11.037.92

59,132.25

14,60117

51.2

Citeituieli conexa ere artizani ctaltetufcl

0.00

C.K)

OW

5.3.

Ccrtrisfoane. taxe, cete leoaie. cos teri credilulte

67,744.58

0.00

67,74486

14,21207

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente cteditultzi băncii taanto'caro

000

OKI

0.G5

5.23

Cola sîerenla ISC pentru eantraTfl caiitatii lucrata do conîtruclii C'Xîl driC+M (ci Leac 10f 1995)

29,454.21

G.W

29,454.21

6,179,16

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru caniolul statiau. m amendarea tertaita, tatanlsm e penlru autorizarea lira stilet de consriurXI

5.690.64

0.6-3

&.89O.ES-J

1235.03

5uZ4

Cota al sterila Casai Srxaaa s Constructorilor - CSC

2&.454.21

G.CO

29.454.21

6.179.16

5.2i

Taxe pantiu tucrduri. avize coplotme el auto'iMta de construire1 acafuntere

000

U.QC

o.ua

0.®

$.2.5.1

Tiaiblu Aihiissi 0.05% din valoarea tevosliltei

2.945.42

0.03

2,845.47

617.02

5.3

Chsltardi dr.Trso rl r tos.-aztee

1.2C-3.46O.E6

22E227.53

1,435.683.19

301,19122

Chdtuleiintretnr Informare si cubfidlato

0.00

aco

0.00

iOTAL CAPITOLUL 5

1,332,269.67

24tr.265.45

1.572,565.12

319,995.45

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice el tcvto

B.i

IPreoaJrea ijcrMirelLfeice exploatare

I               O.K

0.<H

0,00!               0.03

5.2.

iProbs tehnologice si teste

|              Q£C

0.W

0.00!               O.«3

î                       TOTAL CAPITOLUL ji •? f,

I                  0.01

DX

s.imj                o.oo

TOTAL GENERAL-                      y’ <•>*-      "-f

|        7,375,573.41

1.3!t.352.«

î,763,96£Xîj        1,£39.581.39

din care

: C v l.< (1.2 -r 1.Î H.4 * 2 r 4.1 + 4,2 *J5J&                     '  \

!       b.aco,MîX[

VWr 2^3.0

7.010.102X5!        1,470.640X2

f-                 L...... ...

|    hditlfmp

1     lua TVA

Ind lato? cu TVA

indcurelmp fara TVA

Ind eutctap eu TVA

Oala:                           t ■                           - EEAVitfiNțRAL..

1              2.5SEt

3.040.51

53C.E

637.93

HO^EÎttW        \                                     2'MJ!

2,431.1

426.7

51023

PRIMĂRIA SECTOR 4