Hotărârea nr. 278/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de construire în vederea cresterii eficientei energetice, a modernizarii interioare si obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, pentru imobil din Aleea Resita D, nr. 9, Sector 4, Municipiul Bucuresti”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B~dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Lucrări de construire în vederea creșterii eficientei energetice, a modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate Ia incendiu, pentru imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București”

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 59249/19.11.2019 al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin.(2) lit. k), art. 196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru realizarea obiectivului de investiții "Lucrări de construire în vederea creșterii eficientei energetice, a modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2019


stantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 278/26.11.2019

ANEXA NR


LA HCLS4 nr.       1^0$


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Privind

“Documentație tehnica privind masurile in vederea: creșterii eficientei energetice, a modernizării interioare si obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru Imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București”

Imobil

Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București

Pentru Imobil din Aleea Reșița D, nr. 9, Sector 4, Municipiul București, se vor face lucrări de amenajari interioare si exterioare in vederea modernizării, reabilitării termice si a obținerii Autorizației ISU. Asupra acestor spatii se va interveni cu:

Lucrări de creștere a eficientei energetice; respectiv: lucrări de reabilitare tennica a anvelopei parte opaca si parte vitrata, lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire si soluții de reabilitare a instalației de distribuție pentru apa calda menajera.

Lucrări de modernizare interioara; respectiv: Lucrări de reparații si refacere a finisajelor interioare, Lucrări de inlocuire a tamplariei interioare, Lucrări de reparații si refacere ale instalației electrice, Soluții de reparații si refacere ale instalației sanitare si Soluții de reparații si refacere ale instalației termice.

Lucrări in vederea obținerii autorizației ISU; respectiv: Lucrări asupra instalației de stingere si detecție incendiu, Lucrări de recompartimentari interioare- cu pereți ușori, realizare scara exterioara si realizare gospodărie de apa pentru hidranti exteriori.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI (LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,              7,800,773.40 lei,

din care

Constructii-montaj (C + M):                           5,925,881.96 lei

INVESTIȚIA SPECIFICA:

2,660.33 lei/mp

Eșalonarea investiției (INV / C+M): 7,800,773.40 / 5,925,881.96 lei

AnulI: 7,800,773.40 7 5,925,881.96 lei

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

4 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

5 ani


CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE):

Nr. Grupe: 10

Ane construit desfășurată =2227.50 mp;

Regim de inaltime: S+P+l

Prctecteftl' ASOCIEREA:

CONCRETE S DESJGH SOLUTIONS S.R.L BAU STAfW S.R.L.

YAROHANSJt.L.

310 OMStON CONSULTING S.R.L

Fazadeprciectare- DALi.


DEV12 GENERAL VAJURATA1

«I cbtwLvuM 4« tnvtsUfit

Conform Hg nr. S07/29 noiembrie 201*

Docum«nut!« tehnic* privind masuri!* ta v»d»m: creșterii *IIclsnte1 energetic*, i mortemfwrfl Interioare «I obtfnerft autorizați*! de «curtata U Inctndlu. pentru Imobil din Aleea Reslta 0, nr, 9, Sector 4, Municipiul BucurecS

Municipiul București, Sector 4, Afees R«lt» 0, w.9

*1} Oewta general este pariu componente â stadiuiuj'de fwatabtatel documentației <te avizare' a lugartfaride IntervanS-

flr.crt.

Denumirea capltolslor st »u bcâpitoletor de cheltuieli

Valoare *2) {far* TVA)

TVA

19%

'v.;Valoare: ', r .

qcuTQĂy. • ■

■. ViJoar» >. • . (cu TVA)

let

t«I

lei ...

iuro

1

2

3

4

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli psntrj obținere* îl amenaja rea terenului

<’ ■

1.1

Obținerea terenutai

oi»

0,®

'..•«<         aoc

- • a®

12

Amendarea terenului

0.00

<   . o.®

1.3

Amenajări penbu profețite mediului ti aducerea ia starea bisata

2,376®

451.59

'7,82839

■59500

1,4

Cheiluietl penlru refocarea' protecția UtiStaEtor

0.00

t>.1»

0.00

■ a®

TOTAL CARTOLUL1

2.376.Z0

451.59

■    . J '-/2.S2I4S

.'■M5.0O

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea titilltelilor necesare obiectivului de Ifivestitfl

<><         ^-7

2

ChoHuipfi pentru asqtirarra ufâaiilw necesare obtecfhruW do IhwsClî

0.00

000

0.00

TOT AL CAPITOLUL 2

0.®

0.00

i'i.::.'       • 0®

CAPITOLUL 1                                                                                               r <

Cheltuia# (wivq prdecUre sl asistenta tehnic»                                                                                              r     \ 1 *« •• «**f ’A r

3.1

Studii

4.0M®

760.00

r"./.-t-.-J4;76O0O

. . - t.OGI 35

3.11

Studii rfaiersn

4.OQM0

760.00

..4r760.«

1.001.35

3.12

Raport privind impactul asupra merfalie

0.00

000

ev- '-MG

- ■ 0.®

3.1.3

Alte sfadă specific»

0.00

<700

-.r.i.r.i-atJO

■-■ - , ■ -. " O®

33

DocwnentatS suport M chottațeB pentru obtnorba do aviza, acorduri slaiitarlzelii

25.sse.66

..■.■*■■<.■-'*2509800

■ 5,469.26

3,3

Expertiza tehnica

7.469.60

1,41952

<■■■.■.■■■8,88802

■■ ■     ■ -■ 1,889.91

3.4

Certfcarea performanta! enerqeltae si atribui enerpelic al dedic&rt

5,97568

■1,13538

■■.’-:r*cr* 7,11106

.    1,495.93

3.5

Profoctâfe

120,477.10

24,41066

.■TXx-.-?.152iw7.75

..     ' ■ 32,16257

35.1

T«nadepfoteclaro

0,00

0.00

0.00

< -■■■- ' 0.®

3.52

SW'J do prefezabililâle

0.00

000

- '■■<■ . -0.00

■■■       ■■ ,> OM

35.3

SMiu de fazabiRtaleftidoinonteEe da avizare a baa'fct da intervenții S devii gtoarai

29,878.40

5.67ES0

^-‘i- <3S.5S5.33

■ ■-. 7.479.68

3.54

Documentații teMos reeesa'a fe vederea obfel«5avizelorftiowctoWadlorizaGEor

44,81758

0,515.34

-        53,332.93

11219.48

355

Vaifcaroa tehnica do «fete a prdectuW tehnic s a dsfafiilor de execuția

1.493.92

283,84

■•,.-. 1,-777.76

373.93

3.56

Prefect tehnic si dotați de execuția

52?67;19

9,934.57

■. . -. .•62.22126

I3,O®.4O

36

Qrnaniztm procedurilor tfeachizife

0.00

o'oă

ta-.'L-* .    :.0.®

ăw

37

Consuitaita

0.00

O.t»

■<N< on -, ' .' 0.00

.04»

37.1

M anegementu! de proiect pentru obfecSvut de InvesLffi

0.00

0.00

-'.■..Sc-r-.i-'.iiă»

■■ 0.®

3.7.2

AudM Rianoar

0.00

0.00

000

■•■ ■■    - V®

3,7.3

Consultația cerere de finanțare

000

0.00

O.CC

■ ■. ■ 0.®

3.8

Asistenta tehnica

32,36826

6,14907

:           38.518.23

- 8,10296

3.5.1

Asistente tehnica din partea prolwtar.kMJl.

7,469.60

1,419.22

.'8,883.82

■ 1069.91

38.1.1

Pe perioada tfe execuție a luoratte

4,481.76

65153

i>:    ■   -S33329

1,121.95

3.6.1.2

Pentru parRSparoa proiectantului te fazele heteso in programul de contrei a* teraritoc do exoculte. avizat de catreo inspectorate! do Stat in Condruct»

2,967.84

«7.69

747.97

3.32

tAnponliodasanlief

24,838.65

4,730.75

V- .- '29,629.41

- 523305

TOTAL CAPITOLUL 3

2M23W0

33,175.22

. - .< ■■ -238,1*4,52

' M,101.93

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Itwes®* de baza

4.1

CansnueiisinstatalS

4,767,218.69

903,871.55

. -5061,090.24

1.190,90509

4.2

Mont^ uWsje. ochipâmenfe tehna’cpice si toctonate

' 92,245.16

17,526.56

‘ L- -«1.109,77174

.    ' 23,092.34

43

Uitate, echipamente tehnotogioa ® funcfonaîe care necesite montai

266,219.76

50^81.75

■ ■ '■. - ■" 315,801.51

E6.M455

44

Ulîrre, echipamente tehptfcawe sl tartlwialc care nu nocesta montai si acrhipartwnte do Iraraport

0.CO

000

0.00

45

Dotări

0.®

6.®

*           ;-. -o,t»

46

Active neccrporate

O,®

0.00

■ ,L'. .,-■■■    • 0®

• O.®

TOTAL CAPITOLUL 4

5.11S.6SÎ.61

971,979.88

■'.■ ’ -.6,087,863.49

■ 1,28M«.T7

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santer

129,171.91

24,289.50

■ • ' . ■ • 153,47051

. 32,28511

5.1 1

Literari do construcții Si Instalați aferente tvcanUarî de șantier

127.892.09

24.29950

■   ■' -152,191.®

32016.07

51.2

Chedtuitett conexe arsanizarS ssn&rijto

1,275.92

0.00

1'27892

269.04

5.2

Comtotoano, taxe, cote legale, codul aetiituteî

62,266.92

■ ■ ■      -'62,266.92

■  13.098®

521

Comisfoanete si dobânzile aferente croAtuki banei! finanțatoare

GOG

O.®

■-.-•-• .. ..-000

' 0.®

5 2.2

Cola afewfa ISC pentru conlretul «State lucrărilor de construcții 05% dm     (d Lepe 1 Q!1®5)

24^93.66

0.00

24.898.65

5,237®

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru rtarolyt statuto in amenajarea teritoriului, txbartsm sl pentru autorizarea lucrării® de construcții

4,979,73

000

<

1,0470?

524

Ceda aferenta Case! Sudate a Conslructortior - CSC

24.S9&66

0.90

■■■.<■,■’-.- 24,898.66

5.23705

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizata do constulrol desSintare

5.000.W

OKI

,«■ . r 5,000.®

1,05183

525.1

Timbru ArMwf 0,05% din vatoarea in vosiitei

2,489.87

0.00

. ■ - . 2,489.87

■523.79

53

Cheltuieli diverse si rwrwazuta

1,055,781.16

’ •. ■’ ■ 1,25637907

264,3X85

5,4

ChnituWi pentru mfomuce si putecilate

C.M

0.00

h..v •     ‘ .0.®

TOTAL CAPITOLUL 5

1.Î47,Î1S,M

224,897.92

'    -•■ 1,472,11700

J»,tS4,66

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnofoatce el testa

C.î

Prețja'toa poisoneWdeexpicalare

0.0C

ooo

■ r ' OK

62.

IMtetehnctojice s testa

CCC

0.QC

■-'   ■■ . <.0.H

0.®

TOTAL CAPITOLUL 6

OH

o.ot

.               D.K

TOTAL GENERAL

î,569,568.7!

1,231,204.61

'  '   7,8®,m.4<

1,541,024.36

din cere

. C *■ M (12 * 1.3 *1.4 ♦ 2 + 4.1 * 42 + 5.1,1)

4r97S.71XTl

948,14921

5.925.831.9

U«,M9.30


fi


ind bt'mp ■ '■;. '-(>r*TVA

indîvifmp cu TVA

EndeurcAnp tara TVA

ind rujrofmp eu TVA

■'ejrc 2.949.30

3.502®

520.44

rlc*SțU*1.3*1.4 + 2 + JM.1+4J + 5.1.3U,.,

4^235.57

2,660,33

4«£29

559V5

ÎACDlmpL,^’     -%

- 7S27.®c Șea/JTj^