Hotărârea nr. 277/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sector 4, nr. cadastral 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversiefuncțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.1/91/25.11.2019, întocmit de către Direcția de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Luând act de Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (2), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea nr. 958/2013;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 331/13.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Re conversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 115/10.06.2019;

în temeiul prevederilor art. art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d), lit. g), alin. (3), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 136 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 4, sector 4, nr. cadastral 222111 și pentni^tf^^^^^fen proprietate privată în suprafața de 120 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 6, sectc^4,^nr. cadastfaiȚX, 210130, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcț^nală situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4'\ conform planului din Anexa nr. 1 și a listei din Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2) Justa despăgubire pentru suprafața de 136 mp teren cu nr. cadastral 222111, identificată în anexele prezentei hotărâri, a fost estimată la suma de 169.476 lei, iar pentru suprafața de 120 mp teren cu nr. cadastral 210130, de asemenea identificată în anexele prezentei hotărâri, a fost estimată la suma de 149.538 lei, conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici și potrivit listei din anexa nr. 2, sume la plata cărora U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței de 136 mp teren și a suprafeței de 120 mp teren, așa cum sunt acestea identificate în anexele prezentei hotărâri, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lucrării de utilitate publică „Reconversie Juncțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”.

Art 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.11.2019


tin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 277/26.11.2019

Plan de amplasament și delimitare a imobilului              ANEXA NR..................

Scara 1:500                                                  /f-

Proiect ” Reconversie funcționala " - Școala nr 100

situata in Calea Văcărești nr 296, sector 4

Nr. cadastral


Suprafața imobilului (mp)


Adresa imobilului


210130


Nr. Cartea Funciară


Nr. cadastral


222111


Nr. Cartea Funciară


120 mp


210130


Suprafața imobilului (mp)


136 mp


222111


IE:210130

Inventar de coordonate puncte de contur

Sistem Stereo 1970

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

323689.B71

589289.381

10.000

2

323692.719

589298.967

11.994

3

323681.225

589302.393

10.003

4

323678.368

589292.807

12.003

S=120mp


325700


IE:222111

Nr. Pct.

Coordonate pclde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

5

323696.877

589312.537

6.601

6

323691.084

589315.702

1.024

7

323690.501

589314.860

5.015

8

323688.614

589310214

1282

9

323687.346

589310.404

3.534

10

323685255

589307.555

5.193

11

323682.082

589303.444

1.469

12

323680.989

589302.463

0246

3

323631225

589302.393

11.994

2

323692.719

589298.967

0.258

13

323692.966

589298.893

14.193

S=136mp


Loc. București Sectorul 4, Str Pridvorului, Nr. 6, Jud. București


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Adresa imobilului


Loc. București Sectorul 4, Str Pridvorului, Nr. 4, Jud. București


Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)


Sector 4


Sector 4IE:229051


D34=0.25m

Dî3 =11.99 m

A. Date referitoare la teren

parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

120

Teren neimprejmuit

Total

120

Suprafața totală a imobilului = 120 mp

Nr, parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni    K

1

Cc

136

Teren neimprejmuit

Total

136

—---—+--

^.jjp^ȚT^^^rorafeța totală a imobilului = 136 mp


W

V

M 1       ------ ,t r n


c?mnmura șr ștâmpPa

■ Ț

-Data: Noiembrie 2019, f. -p.

ANEXA 2 SECTOR 4 z f) HOLS. C&. .           W.

Tabel cu imobilele afectate de coridorul de expropriere

Proiect de utilitate publica

„Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr.

77                                                   7                    7                                                                                                7

296, sector 4”

noiembrie 2019

Nr. Crt.

Nume Proprietar

Adresa

Nr.

Cadastral

Suprafața TEREN propusa pentru expropriere (mp.)

Valoare totala teren [LEIJ

Valoare totala teren [Euro]

FORMA PROPRIETĂȚII

1

Str. Pridvorului nr.

4

222111

136

169.476 lei

35.632 €

PRIVATA

2

Str. Pridvorului nr.

6

210130

120 .

149.538 lei

31.440 €

PRIVATA

curs euro la data evaluării 25.10.2019

4,7563 Lei/Euro