Hotărârea nr. 275/2019

Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul George Coșbuc nr. 6-16 Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.7.1/2053/07.11.2019;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 nr.P.1/1642/13.11.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l), art.166 alin.(2) lit.f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se îndreaptă eroarea materială strecurată în caseta de final a Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.229/26.09.2019 privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia, astfel:


Nr. total de demnitari

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții contractuale de conducere

Nr. total de funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi din cadrul instituției publice

Total,     din

care:

2

68

478

546

16

343

907

ocupate

2

41

363

404

7

260

673

vacante

27

115

142

9

83

234

Art.II Primarul Sectorului 4 prin Aparatul de Specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 275/14.11.2019