Hotărârea nr. 274/2019

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I


_LYX U1MV11 X JLj XJ     VJ XVJ-Jip JL 1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I

Consiliul Local al Sectorului 4;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 12206/11.11.2019 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe și avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin. (2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 172011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Spoitului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;            ,

Conform Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.166 alin. (2), lit. (1) și (d), art. 196 alin (1) lit (a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I (1) - Se modifică Anexa din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 254/29.10.2019 care va fi înlocuită de Anexa la prezenta.

(2) - în mod corespunzător se modifică la poziția nr. 27 din tabelul burselor, numărul total de burse de ajutor social.

Art. II Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prih grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

$* Cosmin^C


latin BĂRBĂLĂU

” / li           J

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 274/14.11.2019


Ar. cri.

Unitate de învățământ

Performanta

Merit a)

Merit b)

Merit c)

Studiu

Ajutor Social

Ajutor Ocazional

1

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF. 10S1F"

25

246

1!

0

13

56

0

2

COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCA1 ■

11

715

75

6

4

61

0

3

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE "DINU LIPATTF

29

170

45

102

27

92

6

4

COLEGIUL NAȚIONAL OCTAV ON1CESCU

6

221

7

18

11

151

0

5

COLEGIUL NAȚIONAL ION CREANGA

14

557

48

8

17

115

0

6

COLEGIUL NATIONAL M1HA1 EM1NESCU

24

643

16

2

12

122

0

7

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

2

15

0

0

12

43

0

8

LICEUL DE COREGRAFIE FLORIA CAPSAU

67

55

0

0

11

11

0

9

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCANESCU"

5

30

0

0

27

193

0

10

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

0

125 ’

0

l

3

191

0

11

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL

3

37

0

0

1

46

0

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

1

13

0

0

10

77

0

13

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA

0

6

0

0

1

28

0

14

ȘCOALA. GIMNAZIALA NR 119

0

175

0

28

3

46

3

15

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.308

88

0

13

12

24

0

16

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 189

21

143

3

2

14

49

14

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 190

1

491

35

79

13

76

I

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

9

94

0

6

2

73

6

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF.N1COLAE SPECIALA 6

0

14

5

0

0

106

0

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 4

0

0

0

0

0

46

0

21

ȘCOALA GIMNAZIALA 194

83

464

56

71

11

49

8

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

46

263

3

0

9

59

6

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 133

15

155

2

0

6

42

6

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONEL TEODOREANU

26

223

20

0

7

73

0

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 3

0

8

0

0

0

114

0

26

SC GIMNAZIALA 165

48

147

0

0

9

85

0

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBAN VODĂ

0

16S

2

26

26

64

7

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

52

454

29

0

1

23-

0

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU”

16

JOS

5

0

14

41

4

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 108

12

86

2

8

7

20

2

3J

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

7

24

1

0

1

36

5

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

57

309

22

0

22

65

13

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL RACOV1TA"

6

121

2

0

2

47

3

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOV1A"

I

220

10

50

4

47

2

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "MĂRȚIȘOR"

42

139

3

5

8

34

1

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.99

15

120

0

0

4

20

4

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ..AVRAM IANCU"

65

234

0

0

9

32

6

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

19

81

0

37

10

43

0

39

ȘCOALA GIMNAZIALA 97

73

527

. 13

0

3

39

0

TOTAL

824

7,689

415

462

346

2,539

97

TOTAL Nr, Burse Semestrul L an scolur 2019-2020

12,372

Burse Semestrul I, tm școlar 2019-2020l/f /{ ly 'S)