Hotărârea nr. 273/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/30/11.11.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-fînanciare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiții: Amenajare sens giratoriu Șoseaua Berceni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția de Dezvoltare și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ai/tin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 273/14.11.2019


MCM-

<Tll ■

DEVIZ GENERAL

Conform nr. 907/2016 plivind etapele de elaborare șl conținutul-cadru ale documentațiilor tehmco-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

CONSTRUIRE SENS GIRATORIU BERCENI ACCES DOOSAN POARTA 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


Valoare* (fara TVA)


LEIValoare cu TVA


LEI


LEI


3,00

4,00

1

2

5,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Dbtinerea terenului

-

-

-

1,2

Amenajarea terenului

-

-

-

1,3

Amenajări ptprotectia mediului si aducerea la starea inițiala

111.853,53

21.252,00

133.105,53

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitarilor

-

-

-

Total Capitol 1

111853,53

21.252,00

133.105,53

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului

-

-

250.220,25

Lucrări edilitare modernizare SIP (Luxten)

210.269,12

39.951,13

250.220,25

Total Capitol 2

210.269,12

39.951,13

250.220,25

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectate si asistenta tehnica

3,1

Studii

1.237,73

235,17

1.472,90

3.1.1. Studii de teren

1.237,73

235,17

1.472,90

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3,2

Documentarii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.500,00

1.785,00

3,3

Expertizare Tehnica

-

-

-

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,5

Proiectare

12.377,31

2.351,69

14.729,00

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

343,81

65,32

409,14

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

573,02

108,87

681,90

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

11.460,47

2.177,49

13.637,96

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3,7

Consultanta

-

-

45.000,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

-

-

-

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3,8

Asistenta Tehnica

7.735,82

1.470,00

8.523,80

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantul^^^^^^^?^\x

573,02

109,00

-

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor $

-

-

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3.8.2. Dirigentie de șantier

7.162,80

1.361,00

8.523,80

Total Capitol 3

22.850,86

4.056,86

71.510,70

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

716.279,64

136.093,00

852.372,64

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

-

-

-

4,3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

-

-

4,4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

4,5

Dotări

-

-

-

4,6

Active necorporale

-

-

Total Capitol 4

716.279,64

136.093,00

852.372,64

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizarea de șantier

-

-

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

-

-

-

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

90.904,14

-

90.904,14

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

51.920,11

-

51.920,11

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

10.384,02

-

10,384,02

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

-

-

-

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de cons truire/des ființare

28.600,00

-

28.600,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute 10%

71.627,96

13.609,31

85.237,28

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-

-

Total Capitol 5

162.532,10

j     13.609,31

176.141,41

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6,2

Probe tehnologice si teste

-

-

-

Total Capitol 6

-

-

-

TOTAL GENERAL

1.223.785,25

214.962,30

1.483.350,53

din care: C+M (1.241.3+1.44-2+4.1+4.24-5.1.1)

1.038.402,29

197.296,13

1.235.698,42

Proiectant,


S.C. IRIMAT CONS S.R.L