Hotărârea nr. 272/2019

Hotărâre privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul

4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea

liniilor de tramvai din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/37/12.11.2019 al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliul General al Municipiului București nr. 440/31.07.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local-sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanenta a acestora;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. s), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă ratificarea asocierii și a Protocolului de colaborare din 09.08.2019 încheiat între Sectorul 4 al Municipiului București și Societatea de Transport București S.A având ca obiect înierbarea liniilor de tramvai din sectorul 4.

Art. 2. Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 272/14.11.2019