Hotărârea nr. 271/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov și U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.9.1/1221/05.11.2019 al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

Prevederile Codului civil și Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea finanțării și realizării în comun a unor lucrări de interes public local aferente unor obiective de investiții comune, aflate la limita unităților administrativ-teritoriale.

Art.2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Comuna Jilava, jud. Ilfov, în vederea finanțării și realizării în comun a unor lucrări de interes public local aferente unor obiective de investiții comune, aflate la limita unităților administrativ-teritoriale.

Art. 3 Prevederile prezentei vor fî aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 și va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va face prin Direcția Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lantin BĂRBĂLĂU

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 271/14.11.2019