Hotărârea nr. 270/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni

Consiliul Local al sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.9.1/1222/06.11.2019 al Direcției de Dezvoltare, Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/19.04.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T. Orașul Popești - Leordeni, județul Ilfov, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni;

Prevederile art. 1949-1954 Cod civil și Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f), art. 166 alin. (2) lit. s), alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 44/27.02.2019 se înlocuiește cu Anexa la

prezenta.

2. Se modifică art. 4 care va avea următorul cuprins:

” Se aprobă finanțarea în cuantum de 20% din valoarea real executată a lucrărilor de construcții și montaj (C+M) și din valoarea elaborării documentației tehnico-economice, conform indicatorilor lehnico-ccoiiomici la faza studiu de fezabilitate, aferenți proiectului de interes public local „Pasarelă pietonală^^^^Ai^ Anexa 2 la prezenta hotărâre.”


Art. II Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, iar comunicarea se va face prin Direcția Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


tantin BĂRBĂLĂU


Con tras em nează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 270/14.11.2019

LA HCLS4


CONTRACT DE ASOCIERE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin Consiliul Local al Sectorului 4, cu sediul în Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4, reprezentată prin PRIMAR - Daniel BĂLUȚĂ, în calitate de asociat Administrator;

2. U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI prin Consiliul Local al Orașului Popesti-Leordeni , cu sediul în str. Piața Sf.Maria, nr.l, Ors. Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov, reprezentată prin PRIMAR - Petre IACOB în calitate de asociat Participant

au convenit încheierea prezentului contract de asociere, în temeiul art. 1949 și urm. Noul Cod Civil, în următoarele condiții:

Art.l Dispoziții generale

 • 1.1 Prezentul contract este guvernat de prevederile Codului civil.

 • 1.2 Asocierea creată prin prezentul contract este o asociere fără personalitate juridică, neavând, în consecință, patrimoniu social ce ar putea constitui gajul eventualilor creditori sociali.

 • 1.3 Asocierea este constituită pe baza libertății de voință a părților exprimată în prezentul contract și este guvernată de următoarele principii:

 • - principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (între asociați există un raport obligațional intern, fără reflectare externă);

 • - principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale;

 • - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asociației.

 • 1.4 Această asociere s-a constituit având la bază următoarele:

Hotararea Consiliului Local al Orașului Popesti-Leordeni nr. 3 din 13.01.2014, privind aprobarea PUZ pentru obiectivul „ Construire pasarela pietonala metalică acoperită, care să facă legătură intre statia de metrou”Berceni” si zona de dezvoltare din spatele metroului”.

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.60/23.03.2018, privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București in vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, in vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 243/ 19.04.2018, privind împuternicirea expresa a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, cu privire la asocierea cu U.A.T Orașul Popesti-Leordeni, jud. Ilfov in vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni,

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 44/27.02.2019 privind aprobarea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T Orașul Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, in vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la construirea unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.

Art. 2 Obiectul asocierii

 • 2.1. Asocierea în participație constituită prin prezentul contract are ca scop realizarea obiectivului de investitii:“ Pasarela pietonală-Popești vest””.


Art.3 Durata asocierii

 • 3.1. Asocierea constituită în baza prezentului contract va avea o durată egală c construcției.

Art.4 Aportul părților

 • 4.1. Asociatul Administrator, pentru realizarea activităților economice ce formează obiectul prezentului contract, contribuie cu o cotă parte de 20% din valoarea real executată a lucrărilor de construcții și montaj (C+M) și 20% contravaloare elaborare documentație tehnico-economică, diferența până la valoarea totală a investiției urmând a fi suportată de Asociatul Participant.

 • 4.3. Asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția la realizarea asocierii ce face obiectul prezentului contract, asociații își păstrează dreptul de proprietate.

Art. 5 Drepturile și obligațiile părților

5.1 Obligațiile Asociatului’Administrator SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI:

 • (a) să acționeze ca partener principal și manager al proiectului.

 • (b) să pună la dispoziție, terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a UAT Sector 4.

 • (c) să asigure serviciile de elaborare/actualizare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul propus;

 • (d) să asigure serviciile de elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de execuție și construcții precum și elaborare proiect tehnic de execuție și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului;

 • (e) să atribuie contractele de achiziție necesare realizării în întregime a obiectivului prezentului contract;

 • (f) să asigure obținerea avizelor pentru autorizația de construire a obiectivului, pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Sector 4;

 • (g) să recepționeze documentațiile tehnice pentru obiectivul propus, să efectueze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală;

 • (h) să semneze contractele de achiziție publică pentru obiectivul propus;

 • (i) să execute lucrările de construire cuprinse în proiectul tehnic pentru întreg obiectivul de investiții ce face obiectul prezentului contract;

 • (j) să asigure obținerea avizelor necesare punerii in funcțiune a obiectivului, daca este cazul;

 • (k) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu art.4 al prezentului contract de asociere, respectiv un procent de 20%. din valoarea real executată a lucrărilor de construcții și montaj și 20% contravaloare elaborare documentație tehică;

 • (l) să asigure pe propria cheltuiala, după caz, administrarea întreținerea, paza tronsonului pasarelei, inclusiv accesul in condiții de siguranța, pe toata durata existentei construcției, conform cotei de participare de 20% din valoarea investiției;

m) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de părți.

(n) să emită autorizația de construire pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrativ al UAT Sector 4, în condițiile legii.

o) să achite costurile și taxele necesare obținerii avizelor, autorizației de construcție, taxa ISC .

5.2 Obligațiile Asociatului participant, UAT POPEȘTI - LEORDENI:

 • (a) să contribuie și să acționeze ca asociat partener al proiectului.

 • (b) . să pună la dispoziție terenul afectat de obiectivul contractului, aflat în raza administrativ teritorială a Orașului Popesti-Leordeni.

 • (c) să asigure finanțarea investiției in conformitate cu art.4 al prezentului contract de asociere, respectiv un procent de 80% din valoarea totală a acesteia;

 • (d) să asigure pe propria cheltuiala, după caz, administrarea întreținerea, paza tronsonului pasarelei inclusiv accesul in condiții de siguranța, pe toata durata existentei construcției, în limita aportului de 80% din valoarea investiției;

 • (e) să mențină o legătură permanentă cu părțile semnatare a protocolului prin reprezentanți desemnați în scopul informării prealabile, reciproce, eficiente și loiale privind acțiunile de interes comun desfășurate de părți.


 • (f) să emită autorizația de construire pentru investiția ce se va realiza pe teritoriul administrat Popești-Leordeni, în condițiile legii;

 • (g) Asociatul participant UAT Popești-Leordeni se obligă să vireze în contul indic Administrator, un procent de 80% din contravaloarea facturilor emise pentru contrac studiul de fezabilitate, proiectare și execuție, în termen de 20 zile de la comunicare. însoțite de situațiile de lucrări și vor fi conformate ca ”bun de plată” de către asociatul Administrator.

 • (h) în cazul în care Asociatul participant nu virează un procent de 80% din contravaloarea facturilor în termen de 20 de zile de la comunicare, acesta se obligă să suporte cuantumul penalităților de întârziere așa cum acestea sunt prevăzute în contracte, precum și orice alte sancțiuni contractuale.

 • i) să achite costurile și taxele necesare obținerii avizelor, autorizației de construcție, taxa ISC.

j) la solicitarea Asociatului Administrator, să participe la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale.

Art.6 Raporturi juridice și contribuția la asociere

 • 6.1 Drepturile ce revin părților cu privire la rezultatul investiției, devin drepturi/bunuri comune, conform cotelor părți deținute de fiecare parte, în cazul în care asocierea încetează înainte de termenul prevăzut la art. 3.

 • 6.2 Pe durata asocierii, părțile vor administra împreună bunurile rezultate din asociere, iar pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice se desemnează Sectorul 4, în calitate de asociat administrator.

Art.7 REPARTIZAREA BENEFICIILOR SAU PIERDERILOR

 • 7.1. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitățile comune desfășurate de asociați, în cadrul prezentului contract de asociere, se va efectua proporțional cu cota de participare a fiecăruia, astfel:

 • a)    asociatul adminstrator SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - 20%.

 • b)    asociatul participant U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI - 80%.

Art.8 Răspunderea asociaților

 • 8.1 Față de terți va răspunde asociatul care contractează singur drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia.

 • 8.2 Dacă asociații contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi și devin obligați solidar față de terți.

Art.9. încetarea contrcatului

 • 9.1. Asocierea în participație îșî încetează activitatea ca urmare a:

 • a)     hotărârii comune a membrilor asociați;

 • b)     expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;

 • c)     neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului de activitate și a altor clauze ale contractului de asociație;

 • d)     hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești;

 • e)     alte cauze prevăzute de lege.

 • 9.2. Prezentul contract de asociere în participație nu poate fi denunțat în mod unilateral, în caz contrar, partea care îl denunță fiind obligată la daune-interese.

Art.10 Forța majoră

 • 10.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

  10.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.


 • 10.3. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

  interese.


Art. 11. Conducerea și administrarea.                                        //q?

 • 11.1 Prezentul contract constituie legea părților.                                      ff* /

 • 11.2 Toate actele, documentele, comunicatele etc., privind prezenta asociere, pe toatăjjdurata d

vor fi arhivate la sediul asociatului administrator, acesta având obligația de a le pu»c la oi         . asociatului participant, la cererea acestuia.

 • 11.3 Asocierea va fi condusă și administrată de către doi membrii desemnați de fiecare parte care se vor întuni ori de câte ori este necesar, la inițiativa uneia din părți.

 • 11.4 în vederea conducerii și administrării asociației se va deschide cont la Trezorerie, pentru derularea operațiunilor specifice acestui contract.

Art.12 Soluționarea litigiilor

 • 12.1. în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de judecată competente.

Art. 13. Clauze finale

 • 13.1 Toate lucrările de contabilitate, financiare și casierie generală vor fi efectuate prin grija asociatului administrator. Controlul financiar va fi exercitat de către părțile asociate. Evidența contabilă a asociației va fi efectuată de asociatul administrator.

 • 13.2. Bilanțul se va încheia la data de 31 decembrie al fiecărui an.

 • 13.3 Personalul care lucrează pentru asociație va fi angajat de asociați.

 • 13.4 La încetarea contractului, împărțirea rezultatelor lichidării se face proporțional cu cota de participare a fiecărui asociat. Asociații vor numi câte doi lichidatori pentru fiecare parte în termen de 10 zile de la apariția clauzelor de lichidare. Lichidarea asociației se face pe baza bilanțului de lichidare, aprobat de organele de conducere ale asociaților. La lichidare asociații își recuperează fizic activele și obiectivele de inventar cu care au contribuit la asociație. Sumele obținute în urma lichidării vor fi distribuite în următoarea ordine:

 • 1. - plata cheltuielilor de lichidare;

 • 2. - plata datoriilor asociației către terți și o rezervă pentru orice altă obligație viitoare posibilă;

 • 3. - plata către asociați a contribuțiilor lor cu capital, a datoriilor indexate și a altor cheltuieli făcute de fiecare parte pentru asociație;

 • 4. - plata oricăror fonduri rămase, după cum urmează: 80% către U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI și 20% către Sectorul 4 al Municipiului București.

 • 13.5. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

 • 13.6. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părților, în scris, prin acte adiționale în care vor fi prevăzute detaliile cu privire la realizarea obiectului asocierii.

 • 13.7. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare originale

  ASOCIAT PARTENER


ASOCIAT ADMINISTRATOR

U.A.T ORAȘUL POPEȘTI-LEORDENI


PRIMAR