Hotărârea nr. 27/2019

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dulMetalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector4

Tel, +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/108/04.02.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții; Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(2), art. 81 alin.(2) lit.i) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru obiectivul de investiții “Amenajare piațetă publică zona Piața Sudului”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții si Direcția

7                                                                 7                 »                          9       5                    5

Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 27 /18.02.2019

Anexa la HCL nr.

kW)


Proiectant

Vego Concept Engineering S.R.L.

București, Sector 6, Splaiul Independenței nr. 291-293, etaj 14, birou 1, înmatriculată sub J/40/133114/2011, C.U.I. RO 29319742

DEVIZ GENERAL


al obiectivului de investiții

Amenajare Piațetă Publică zona Piața Sudului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

5

6

PARTEA l-a

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

7 153 608.15

1 359 185.55

8 512 793.70

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 1

7 153 608.15

1 359 185.55

8 512 793.70

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construcții și instalații

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

2.3

Dotări

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

4 436.00

842.84

5 278.84

3.1.1. Studii de teren (topografic și geotehnic)

4 436.00

842.84

5 278.84

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport și taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

17 742.00

3 370.92

21 112.92

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice șî auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

133 069.00

25 283.11

158 352.11

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

39 921.00

7 584.99

47 505.99

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

22 178.00

4 213.82

26 391.82

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4 436.00

842.84

5 278.84

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

66 534.00

12 641.46

79 175.46

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

53 227.00

10113.13

63 340.13

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

31 049.00

5 899.31

36 948.31

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

22 178.00

4 213.82

26 391.82

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

8 871.00

1 685.49

10 556.49

3.8.2. Dirigenție de șantier

22178.00

4 213.82

26 391.82

Total Capitol 3

208 474.00

39 610.00

248 084.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4 165 468.44

791 439.00

4 956 907.44

4.2

Montaj utilaj tehnologic

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamante tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

270 144.85

51 327.52

321 472.37

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 4

4 435 613.29

842 766.53

5 278 379.82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

133 068.40

25 283.00

158351.40

5.1.1. Lucrări de construcții (2,5% din C+M)*0,9

133 068.40

25 283.00

158 351.40

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (2,5% din C+M)*0,1

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, taxe, cote, costul creditului

29 492.00

0.00

29 492.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4 165.00

0.00

4 165.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

20 827.00

0.00

20 827.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiîntare

4 500.00

0.00

4 500.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute:

310 492.93

58 993.66

369 486.59

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total Capitol 5

473 053.33

84 276.65

557 329.98

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

Total Capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

12 270 748.77

2 325 838.73

14 596 587.50

din care: C + IVI (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2.1 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

4 298 536.84

816 722.00

5115 258.84