Hotărârea nr. 269/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 8992 /13.11.2019 al Direcției Economice;

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și

(8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin.

(1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2019 la partea de venituri si cheltuieli astfel ca:

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2019 în sumă de 958.254,00 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

  • -  Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

  • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

- Anexa nr. 1.3; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțațiArt. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Buget local

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

- Autorități publice si acțiuni externe

- Anexa 3.1

- cap.51.02.01.03

- Primăria sector 4 autoritati executive

- Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

-D.G.I.T.L.

- Anexa 3.3

-cap.51.02.01.03

- D. A.U.I.

- Anexa 4.

- capitol bugetar 65.02

- învățământ

- Anexa 4.1

- cap.65.02.03.01

- PS4 - învățământ preșcolar

- Anexa 4.2

- cap.65.02.03.01

- DAUI - învățământ preșcolar

- Anexa 4.3

- cap.65.02.03.02

- DAUI - învățământ primar

- Anexa 4.4

- cap.65.02.04.01

- PS4 - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.5

- cap.65.02.04.01

- DAUI - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.6

- cap.65.02.04.02

- DAUI - învățământ secundar superior

- Anexa 4.7

- cap.65.02.07.04

- DAUI - învățământ special

- Anexa 5

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

- Anexa 5.1

- cap.67.02.03.30

- Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO „N. Bălcescu”

- Anexa 5.2

- cap.67.02.05.03

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

- Anexa 6.

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

- Anexa 6.1

- cap.70.02.03.30

- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 7.

- capitol bugetar 84.02

- Transporturi

- Anexa 7.1

- cap.84.02.03.03

- Străzi

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 8. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

- Anexa nr. 9; 9.1 „Lista de investiții a „Direcției Administrare Unitati Invatamant”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face

parte integrantă din prezenta hotărâre:                                                

- Anexa nr. 10, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectoru^S^^^

Art. 6. Prezenta hotărâre va fî dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Direcției Administrație Publica.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin-Constanțjri

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 269/14.11.2019