Hotărârea nr. 268/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 68.162.866 lei, ce va fi contractată de către Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 în vederea refinanțării/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 68.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP-DSP 2/328/ 30.06.2011), precum si in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările si completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având in vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate comun al Direcției de Dezvoltare si al Direcției Economice, nr. P.8.3/9005/13.11.2019;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Art.20, alin.(l), lit.”f ’ si ”g” si art.61, alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a imprumuturilor, virărilor de credite si modului de utilizare a rezervei bugetare si privind aprobarea contului de incheiere a exercițiului bugetar;

Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea imprumuturilor interne si externe pentru investirii;

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

Art.29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

Art.41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

pentru


Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 297/2017 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011);

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 147/2019 pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017 aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne in valoare de pana la 33.162.866 lei, ce va fi contractata de către Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 in vederea refinantarii/ restructurării împrumutului contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2 / 328 / 30.06.2011);

Adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 transmisa de Sectorul 4 al Municipiului București către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 cu privire la cofinantarea proiectului de investirii de interes public local ..Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamlul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”;

Adresa nr. 2177/12.07.2019, reprezentând răspunsul Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 la adresa nr. P.8.1/5225/12.07.2019 cu privire la cofinantarea proiectului de investirii de interes public local „Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamlul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului”;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifica Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/ 31.10.2017, cu modificările si completările ulterioare, acesta urmând sa aiba următorul conținut:

“Se aproba contractarea unei finanțări rambursabile prevăzute la Art.I de către Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4. pentru:

a) Refinantarea/ restructurarea împrumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (RCSP - DSP 2/ 328/ 30.06.2011, cu toate modificările si completările ulterioare in vigoare) - pana la valoarea de 33.162.866 lei;

b) Asigurarea cofinantarii cu suma de pana la 35.000.000 lei a investițiilor publice de interes local, prevăzute in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare. ”

Art.II. Se aproba condițiile financiare prevăzute in proiectul de act adițional nr. 2 la contractul de credit nr. 306/ 27.12.2017 incheiat intre Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, Sectorul 4 al Municipiului București si Banca Comerciala Romana, Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 297/31.10.2017j&ijnodificarile si completările ulterioare, raman valabile si nemodificate.


Art.IV. Secretarul General al Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, Direcția Economica, Direcția de Dezvoltare vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 268/14.11.2019

Anexa nr. 1 la HCL nr.<$6<?/ 14.11.2019

Lei

Nr. Crt.

Obiectiv de investiții

Valoare investiție TVA inclus, din care:

Contribuție Sector 4 al Municipiului București

Contribuție Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4

1

^Modernizare, extindere, demolare parțiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentara Berceni - Sudului” conform HCL aprobare indicatori tehnico-economici nr. 319/ 20.11.2017, obiectiv de investiție comun realizat de Sectorul 4 al Municipiului București si de Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4

61.139.905,41

26.139.905,41

35.000.000

ACT ADIȚIONAL nr. 2 la CONTRACTUL DE CREDIT nr. 306 din data de 27.12.2017

Intre:

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., societate administrata in sistem dualist, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/90/1991, avand C.U.I. 361757, cu sediul in Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod postai 030023, București, Romania, denumita in prezentul contract „Banca", pe de o parte si

DIRECȚIA PIEȚE SI GESTIONARE ACTIVITATI COMERCIALE SECTOR 4 cu sediul in sos. Giurgiului nr. 109A, sector 4, București, avand C.U.I. 17090008, reprezentata legal de dl. Geani Marian Dinu in calitate de Director General, denumita in prezentul Contract “Împrumutat”

si

SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul in Bd. Metalurgiei, nr.^12r.18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București, avand C.U.I. 4316422, reprezentata legal de dl. Daniel Băluță in ^caiiîtaîef^Primar, denumita in prezentul Contract “Garant” (denumiți in continuare in mod colectiv “Părțile” st in mod individual “Partea”) a intervenit următorul act adițional (“Act Adițional”):

De comun acord, am convenit ca la contractul de credit nr?‘30§:țdin data de;r.27.12.2017, cu toâte. modificarile si completările ulterioare (“Contractul de Credit”), sa intervină următoarele modificări:

Prevederile cap. I (Obiectul Contractului) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“I. OBIECTUL CONTRACTULUI        .

 • 1.1. Banca acorda împrumutatului un credițd|investiții in suma de 67,083.685 RON (saizecisisaptemilioane optzecisitreimîisasesuteoptzecisicinci), rezulta t||îrf^.urm a majorării ?<cu.;..suma de 35.000.000 Lei (treizecisicincimilioanelei), a creditului 'țacoraă^Jnitial in sfilma’’ de 32.503.685,02 Lei (treizecisidouamilioanecincisutetreimii sase sut'eoptzecisicȘcOejsidoibani) si in sold la data prezentului Act Adițional in suma de 32.083.685 RON (treiecisid6;&amilioaJeopS|c!|itrejiTiiisasesuteoptzecisicinci)."

  2.


Prevederile cap. II (Utilizarea Creditului) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“II. Utilizarea Creditului^

 • 2.1. Creditul va fi utilizat in scopul-refinantarii expunerii .existente la Banca Comerciala Romana S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.201lj|in. conformitate cu Hotarareațp:,$297/31.10.2017 a Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București, iâr^Jrna cu^re. .se majoreaza facilitatea, de 35.000.000 lei, va fi utilizata exclusiv in scopul finalizării proiectului 'de:-‘Moderriizare1lextiridere) 'demolare parțiala a cosntructiilor din ansamblul Piața AgroalimentaratBerceni - Suduîâț", in cofiformlță^’cu Hotararea nr. 147/ 15.07.2019, cu modificările si complețarileulterioar^.^; * W&t.

 • 2.2. Modificarea proiectuluț^nu va fi perrpișa.

Prevederile pct. 3.1 din cadrul cap. III (Durata Creditului) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“3.1. Ddr^ta creditului este de97 luni, dar nu mai târziu de data 27.12.2027 si începe de la Data Intrării in Vigoare.-pentru scopul acestui Contract “Data Intrării in Vigoare” inseamna data la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute in pct. 4.2 de mai jos.”

4. Prevederile pct. 4.1 din cadrul cap. IV (Tragerea Creditului) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“4.1. Credjtul se tr^e eșaj^at pe o perioada de 6 Juni de la Data Intrării in Vigoare dar nu mai târziu de data de [.....] [se yd jnserajfyocii^ <te ddța ^^

Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirma ca prevederile pct. 4.1 din cadrul cap. IV (Tragerea Creditului) se mențin după cum urmeaza:

“4.2. Obligația Băncii de a pune la dispoziție creditul si dreptul împrumutatului de a efectua trageri din credit produce efecte numai după îndeplinirea următoarelor condiții:

obținerea avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale de garantare a creditului (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului);


suma trasa sa fie cel mult egala cu plafonul disponibil al creditului si sa fie denomipaȘ^fi’FFQQeda acestuia (solicitata la data fiecărei trageri)si in concordanta cu tragerile anuale Autorizare a împrumuturilor Locale;                                          Jr

constituirea corespunzătoare a garanțiilor menționate la Cap. IX din prezentul Cffinîracti'tf^fibhpentru prima tragere);                                                             w {        A

 • •     îndeplinirea corespunzătoare a publicității garanțiilor (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului), inclusiv dar fara a se limita la înregistrarea ipotecii mobiliare asupra veniturilor menționata la Cap IX din prezentul Contract in Registrul Garanțiilor Locale;

 • •     la data tragerii nu exista niciun Caz de culpa sau un alt eveniment sau circumstanța care ar putea sa conducă la apariția unui Caz de culpa (solicitata la data fiecărei trageri);

 • •     împrumutatul va fi achitat Băncii toate comisioanele datorate, aferente tuturor produselor si serviciilor contractate de către acesta la Banca (solicitata pentru punerea la dispoziție a creditului);

 • •     tragerile din credit se vor putea efectua numai in baza documentelor justificative, solicitate de Banca, anexate la cererea de tragere, pentru proiecte de investiții care au fost aprobate de către consiliul local;

 • •     dovada achitării aportului propriu de 15.896.576,26 RON, din valoarea totala a proiectului finanțat prin prezentul Act Adițional."

 • 6.  Prevederile pct. 6.1 din cadrul cap. VI (Dobânzi) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“6.1. Dobanda curenta aplicabila pentru prezentul Contract este ROBOR la/âjuții + o marja de 1,50% pe an.

In sensul prezentului Contract,                                              ''vBv

"ROBOR” inseamna, in legătură cu orice credit acordat in RON (a) RătaAfișata‘aplicabila; sau (b) (daca nu este disponibila nicio Rata Afișata pentru perioada de dobanda respectiva) rrîedia aritmetica.a ratelor (rotunjită in sus la patru zecimale) comunicate Băncii la cererea acesteia și cotatele.Băncile de Referința către băncile de prim rang de pe piața interbancara din Romania, in ambele situații in Data Cotatiei pentru oferta de depozite in RON pe o perioada similara cu perioada de dobanda respectiva?' In situația in care oricare dintre ratele aplicabile conform celor de mai sus are o valoare mai mica decât zero-țșe va considera ca valoarea ROBOR este zero; “Banei de Referința” inseamna: pentru RON - BRD^- Grcjupe. SocieW^Generale S.A.; Raiffejșen Bank S.A.; UniCredit Tiriac Bank S.A. si Banca Transilvania S.A.

“Rata Afișata” inseamna: in legătură cu ROBOR, rata procentuaja^ânuala determinata de Banca Naționala a României pentru perioada respectiva, publicata pe pagina corespurtzafqare de pe ecranul Reuters. Daca pagina respectiva este înlocuita sau inceteaza sa mațjie disponibila, Banca'po|ițe specifica o alta pagina sau serviciu afișand rata corespunzătoare, după consultarea|j§iprumutatului.’’

 • 7.  Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmarea prevederile cap. VII (Comisioane) se mențin după cum

urmeaza:                              W

“VII. COMISIOANE                       %

 • 7.1. împrumutatul se obliga^șa|plațeasca băncii următoarele comisioăpe^

(a) corn ison înscriere AEj§RM^92 lei,"                "

 • 8.  Prevederile pct. 8.1 din cadrul cap. VIII (Rambursarea Creditului) se modifica si vor avea următorul cuprins:

“8.1. Creditul va fi rambursat in ratejîunare inegale, conform graficului de rambursare stabilit de comun cu împrumutatul (conform anexeimr. 2riarprezentul Contract); dar nu mai târziu de data indicata la pct. 3.1 din prezentul Contract

Pentru ^i^^^Jcairui dubiu,-orice suma rambursata anticipat nu poate fi reutilizata si se va aplica in conformitate cu grâficukde^rambufsarei"

 • 9.  Prevederile cap. VIII (Rambursarea Creditului) se completează cu pct. 8.9 si vor avea următorul cuprins: "8.9?^i5antul se obliga ca^^ntreaga perioada de derulare a Creditului, sa asigure sursele de rambursare a creditulupcje catre Imprumută^Ju scop w clarificare, Garantul va include in buget aceste sume, cu precizarea scopului DUÎgetani acestora. ț||

 • 10. Prevederile cap. IX (Garantarea Creditului) se completează cu pct. 9.3 si vor avea următorul cuprins:

“IX. GARANTARE^ creditului

 • 9.1. In scopul garantării Creditului SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, in calitate de garant, se obliga sa constituie in-favoarea Băncii o ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii realizate de SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea împrumutului, plus dobânzile, dobânzile majorate aferente si alte costuri si comisioane, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si cheltuieli legate de executarea silita.

 • 9.2. Garantul se obliga sa garanteze creditul si dobânzile aferente si in cazul prelungirii Contractului de credit prin acte adiționale.

 • 9.3. Ipotecarea creanțelor curente si viitoare ale împrumutatului (contracte de închiriere - contracte existente si viitoare care trebuie închise după efectuarea investițiilor), maxim 90% din veniturile proprii."

11. Prevederile Anexei nr. 2 (Grafic de rambursare centralizator) se modifica si se înlocuiește 12. Prevederile prezentului Act Adițional fac parte integranta din Contractul de Credit, cejelaTte pj


nr. 2 (Grafic de rambursare centralizator) atașata prezentului Act Adițional.


acestuia ramanand nemodificate.

Prezentul Act Adițional intra in vigoare la data semnării acestuia de către Parii.

Prezentul Act Adițional s-a semnat la data de [......], la București, in 3 (trei) exemplare originale semnate de

reprezentanții autorizați ai Pârtilor, cate 1 (un) exemplar original pentru fiecare Parte.

BANCA,

Banca Comerciala Romana S.A,

ÎMPRUMUTAT,

Diectia Piețe si Gestionare

Activitati Comerciale Sector 4

GARANT,

Sectorul 4 al Municipiului București


Director Executiv, Sergiu Constantin Matei


Director General, Geani Marian Dinu


Primar, Daniel Băută


Manager Relații Senior, Roxana Elena Nastase


Director Adjunct, Mihaela Prodeus


Administrator Public, Anna-Maria Vasile

Sef Birou Juridic-Resurse Umane, Simion Linca

Director Executiv-Directia Juridica, Daniela Tudose

Pt. Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Irina Nicoleta llie

Director Executiv-Directia Economica,

Cezar George Cioclea