Hotărârea nr. 267/2019

Hotarare privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea acordului Consiliul General al Municipiului București de aprobare a asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală

din sectorul 4


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr.P.9.1/38/13.11.2019 al Direcției de Dezvoltare - Serviciul Investiții; Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Văzând Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală și avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 139 alin. 3, art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din sectorul 4.

Art.2 Se aprobă asocierea și protocolul de asociere dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu Administrația Străzilor București, după obținerea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București, conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să semneze protocolul de asociere și să efectueze toate operațiunile în vederea derulăr"Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Comunicare Acte Administrative.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 14.11.2019

Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 267/14.11.2019

ANEXA LA

HCLS4 Nr^^//£'..#l2019

MODEL


PROTOCOL DE ASOCIERE

I. Părțile:

1. SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-

18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București, Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90, CF RO 4316422, reprezentat prin Primar - Daniel BĂLUȚĂ;

Și 2 ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI cu sediul în str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1 București, reprezentată legal prin Director General - Răzvan Mihăilescu,

Numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul protocolului

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea de lucrări de interes public local pe spațiile publice din sectorul 4, aflate în administrarea Administrației Străzilor, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice .

III. Durata protocolului

Art. 2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de ambele părți, pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.3 (1) Sectorul 4 al Municipiului București va identifica lucrările de interes public ce fac obiectul prezentului protocol, privind modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea acestor spații publice aflate în adminstrarea Administrației Străzilor București și va solicita acordul prealabil Administrației Străzilor București privind măsurile necesare în vederea modernizării, reconfigurării, întreținerii și amenajării/reamenajării acestor spații publice aflate în adminstrarea Administrației Străzilor București.

  • (2) Administrația Străzilor București va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4.

  • (3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4 sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consideră emis, în mod tacit.

Art.4 (1) Administrați a Străzilor București va aviza, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 4, acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile din sectorul 4 aflate în adminstrarea Administrației Străzilor București.

(2) Dacă nu se emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solii' “ "                   iză


refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate în mod tacit.

Art.5 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va asigura finanțarea, organizarea și derularea activități lor/lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, va asigura mijloacele și dotările necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art.7 SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza lucrările.

V. Principiile de bună practică ale protocolului

Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activitățiilor, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art. 9 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu atribuțiile ce revin părților și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.

VI. încetarea protocolului

Art. 12 Prezentul Protocol încetează prin:

  • a)  îndeplinirea obiectului

  • b)  denunțarea unilaterală cu respectarea unui preaviz de 30 de zile

  • c)  acordul scris al Pârtilor.

VII. Alte clauze

Art.13 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art. 14 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația română în vigoare.

VIII. Forța majoră și cazul fortuit

Art. 15 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlaturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpa și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de la data încetării situației de forța majora.

Art.16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art.17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.

Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

IX.Litigii

X. Dispoziții finale

Art.19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art.20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art.21 Protocolul reprezintă întreaga înțelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi..........în........exemplare cu valoare de original, câte unul pentru

fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului:

Sectorul 4 al Municipiului București

Administrația Străzilor București

PRIMAR,


DIRECTOR GENERAL