Hotărârea nr. 266/2019

Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte

cu Handicap Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Referatul de Aprobare a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56013/01.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în baza Avizului Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Ținând cont de prevederile art. 85 alin. (3), alin. (4) și art. 87 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 8 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.40/27.02.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă componența nominală a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu

Handicap Sector 4, după cum urmează:

Dr. Cristiana Negrescu - Președinte Comisie - Medic Specialist Medicină de Familie;

Dr. Mihaela Ulican - Membru Comisie - Medic Primar Medicină de Familie; Carmen-Mirabela Dîrmon - Membru Comisie - Asistent social principal; Irina Sauca - Membru Comisie - Psiholog;

Meda Adriana Zamfir - Membru Comisie - Reprezentant O.N.G.


Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.40/27.02.2019 privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, precum și orice dispoziție contrară.

Art.3. Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale iar comunicarea se va face prin grija Direcției Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 266/05.11.2019