Hotărârea nr. 265/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 4 a unor trotuare, parcări și carosabil, din sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate comun nr. P.9.1/3268/04.11.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții și Arhitectului Șef;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor cuprinse la art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. g) și alin. (4), art. 169 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 4 a trotuarelor, carosabilului și parcărilor în spic, aferente străzilor din Anexa la prezenta, în vederea modernizării și amenajării lor pentru o structură unitară, integrată, din punct de vedere urbanistic, împreună cu sumele aferente investițiilor.

Art. 2. Cheltuielile pentru lucrările de modernizare și amenajare a obiectivelor de investiții din anexă vor fi suportate din bugetul Sectorului 4 al Municipiului București.

Art.3. Se împuternicește Primarul Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului, să efectueze toate operațiunile în vederea derulării lucrărilor de modernizare și amenajare a a obiectivelor de investiții din anexă, după obținerea acordului Consiliului General al Municipiului București

Art. 4 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va face prin Direcția Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2019


ntîn BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 265/05.11.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

Anexa la HCLS4 nr.d?£.CZ?£.A2019

  • 1. Trotuare - Bdul. Metalurgiei

  • 2. Trotuare - Str. Reșița

  • 3. Trotuare - Str. Drumul Găzarului

  • 4.  Trotuare- Str. Nițu Vasile

  • 5.  Parcări în spic- Calea Văcărești

  • 6. Parcări în spic - Bdul. Dimitrie Cantemir

  • 7.  Carosabil Str. Sergent Nițu Vasile- tronson: Giratoriu Pasaj Piața Sudului (Văcărești) până la intersecție Str. Nițu Vasile x Bd. Alexandru Obregia x Emil Racoviță (Fântâna Florilor).