Hotărârea nr. 264/2019

Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12


MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4


B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10


HOTĂRÂRE


privind aprobarea documentației tehnico-economice, la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea


Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12


Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P.9.1/1214/31.10.2019 al Direcției Investiții - Serviciul Investiții;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(l) lit. a) și art. 197 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă documentația tehnico-economică la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivele de investiții lucrări de reabilitare la blocurile de locuințe sociale F2 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și F3 din Aleea Nehoiu nr.2-12 și B2 din B-dul Metalurgiei nr.89, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,intin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. 264/05.11.2019


Proiectant,

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. / BAU STARK S.R.L. I YARDMAN S.R.L/

BID DIVISION CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare:       D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr, 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 4, BUCUREȘTI Aleea Nehoiu nr 2-12, bloc F2

Cheltuieli

lice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLULfi-^

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,390,847.63

264,242.05

1,655,089.67

din care:C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5/.^                  X 1             X

1,234(075.20

234,531.29

1,468,906.49*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 12) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

■ 0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,330.13

632.72

3,962.85

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,753.26

523.12

3,276.38

3.5

Proiectare

7,079.81

1,345.16

8,424.97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,532.62

2,571.20

16,103.81

TOTAL CAPITOLUL 3

32,195.82

6,098.20

38,294.02

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,222,153.66

232,209.20

1,454,362.86

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice st funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,222,153.66

232,209.20

1,454,362.86

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

12,221.54

2,322.09

14,543.63

5.1.1. Lucrări de construcții

12,221.54

2,322.09

14,543.63

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

124,276.61

23,612.56

147,889.16

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

136,498.15

25,934.65

162,432.80

CAPITOLUL 6.

Data:

03.10.2019

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 4

AM-txA <X ĂA         (Ud.

/ os.


Proiectant

ASOCIEREA:

CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L. / BAU STARK S.R.L. I

YARDMAN S.R.L./

B1D Dl VISION CONSULTING S.R.L.

Faza de proiectare:        D.A.L.1,

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții Conform HG nr, 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO ECONOMICA PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN SECTOR 4, BUCUREȘTI Aleea Nehoiu nr 2-12, bloc F3

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investirii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

500.00

76.00

576.00

3.3

Expertiza tehnica

3,330.13

632.72

3,962.85

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,753.26

523.12

3,276.38

3.5

Proiectare

7,079.81

1,345.16

8,424.97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

13,363.27

2,539.02

15,902.29

TOTAL CAPITOLUL 3

32,026.47

6,066.03

38,092.49

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.205,218.59

228,991.53

1,434,210.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.5

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,205,218.59

228,991.53

1,434,210.12

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

12,052.19

2,289.92

14,342.11

5.1.1. Lucrări de construcții

12,052.19

2,289.92

14,342.11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

122,566.17

23,287.57

145,853.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

134,618.36

25,577.49

160,195.84

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:                                / *              \

K      1,371,863.41

260,635.05

1,632,498.46

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)        T                    //

\   1,217,270.78

231,281.45

1,448,552.23

tocmii


Data:

03.10.2019

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 4


*2) In preturi la data de 03.10,2019
1

2) In preturi la data de 03.10.2019