Hotărârea nr. 263/2019

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. Nr. P.8.1/ 8633 /Ol. 11.2019 al Direcției Economice;

 • - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 1 - Comisia pentru activitati economico - financiare, buget si finanțe;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

 • - Adresa nr. 465924/31.10.2019 a Directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, in trimestrul IV, din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului prevăzut in bugetul de stat pe anul 2019, in valoare de: 40.000,00 mii lei

 • - Bugetul de venituri și cheltuieli propus spre aprobare a fost diminuat cu suma de 13.683,00 mii lei (sursa A), care a fost preluata pe (Sursa F) a Direcției Piețe si Gestionare Activitati Comerciale.

Soldurile conturilor de venituri Sursa A se vor transfera in conturile corespondente de venit

Sursa F.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


“ Anexa nr. 1.1; - Bugetul local detaliat pe venituri pe anul 2019

 • -  Anexa nr. 1.2; -Bugetul local detaliat pe cheltuieli pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.3; 1.3.1; 1.3.2; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2019;

 • -  Anexa nr. 1.4; 1.4.1; 1.4.2; - Bugetul instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019; „Direcția Piețe si Gestionare Activitati Comerciale”;

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.

- 49.02

- Anexa 3.

- capitol bugetar 51.02

- Anexa 3.1

-cap.51.02.01.03

- Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

- Anexa 4.

- capitol bugetar 54.02

- Anexa 4.1

- cap.54.02.10

- Anexa 5

- capitol bugetar 61.02

- Anexa 5.1

- cap.61.02.03.04

- Anexa 6.

- capitol bugetar 65.02

- Anexa 6.1

- cap.65.02.03.01

- Anexa 7

- capitol bugetar 67.02

- Anexa 7.1

- cap.67.02.05.03

- Anexa 7.2

- cap.67.02.50

- Anexa 8

- capitol bugetar 68.02

- Anexa 8.1

- cap.68.02.

- Anexa 8.2

- cap.68.02.04.

- Anexa 8.3

- cap.68.02.05.02

- Anexa 8.4

- cap.68.02.06.01

- Anexa 8.5

- cap.68.02.11.

- Anexa 8.6

- cap.68.02.15.

- Anexa 8.7

- cap.68.02.50.50

- Anexa 9.

- capitol bugetar 70.02

- Anexa 9.1

- cap.70.02.03.30

- Anexa 10

- capitol bugetar 74.02

- Anexa 10.1

- cap.74.02.05.01

- Anexa 11.

- capitol bugetar 84.02

- Anexa 11.1

- cap.84.02.03.03


 • - Buget local

 • - Autorități publice si acțiuni externe

 • - Primăria sector 4 autoritati executive

-D.G.I.T.L.

 • - Alte servicii publice generale

 • - Direcția Generala de Evidență a Persoanelor

 • - Ordine publică și siguranță națională

 • - Direcția Generala de Poliție Locală Sector 4

 • - învățământ

 • - PS4 - învățământ preșcolar

 • - Cultură recreere și religie

 • - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement

 • - Alte servicii in domeniile culturii si religiei

 • - Asigurări și asistență socială

 • - Asistență socială

 • - Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

 • - Asistență socială în caz de invaliditate

 • - Copii

 • - Creșe

 • - Ajutor social

 • - Alte cheltuieli în domeniul asist, sociale

  și asistenței sociale


 • - Locuințe servicii și Dezvoltare Publică-^

 • - Alte cheltuieli în domeniul locui

 • - Protecția mediului

 • - Salubritate


  • - Transporturi

  • - Străzi


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Anexa nr. 12. „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

 • -  Anexa nr. 13; 13.1 „Lista de investiții a Direcției Generale de Impozite si taxe Locale

 • -  Anexa nr. 14; 14.1; 14.2 „Lista de investiții si acțiuni multianuale - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 4”;

Art 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  Anexa nr. 15, „Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor iar comunicarea se va face prin grija Direcției Administrație Publică.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 05.11.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 263/05.11.2019