Hotărârea nr. 262/2019

Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere şi supraetajare locuinţă – corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în proprietate particulară în suprafață de 188,00 mp aparținând soților , situat în str. MIHAIL PETRESCU nr. 17, Sector 4, București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe terenul în nronrietate narticulară în suprafață de 188,00 mp aparținând soțiloi ..              .   ,

situat în str. MIHAIL PETRESCU nr. 17, Sector 4, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4;

Văzând Raportul de specialitate al Arhitectului-Șef cu nr. P. 17.1/354/18.10.2019, Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 înregistrată cu nr. P.17.1/355/18.10.2019 și Raportul informării și consultării publicului înregistrat cu nr; P.17.1/356/18.10.2019;

Văzând Avizul Comisiei tehnice de urbanism cu nr. 10/13 din data de 20.09.2018, ce funcționează în cadrul Primăriei Sectorului 4;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 269/2000, a cărui valabilitate a fost prelungită succesiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 324/2010, nr. 241/2011, nr. 232/2012, nr. 224/2015 și nr. 877/12.12.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. “e”, art. 166 alin. (2) lit. “j”, art. 196 alin. (1), lit. “a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru consolidare, extindere și supraetajare locuință. - corp C2 rezultând o clădire S+P+2E pe un teren situat în Mihail Petrescu nr. 17, Sector 4, București.

Art. 2. Terenul care face obiectul documentației de urbanism este proprietate p^tiqulată a and soților                                           , în suprafață de 188,00 mpT^^^^ix

A» •*


aparținând soților                                                     ______________J____  _______

Art. 3. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul de co


Art.4. (1) Perioada de valabilitate a prezentei documentații de urbanism este de 2 ani.

(2) Documentația de Urbanism de tip P.U.D. aprobată anterior, devine nulă de drept.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 262/29.10.2019