Hotărârea nr. 260/2019

Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, Ia nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 nr. 11304/21.10.2019;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4409/04.07.2019 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Natura Montessori S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal și program prelungit ”Natura Montessori”, cu sediul în municipiul București, strada Biserica Alexe nr. 30, Sector 4, pentru nivelul de învățământ „preșcolar”, limba de predare "română”, program "normal” și program "prelungit”;

Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 20786/11.10.2019, eliberat în baza art.61 alin.(l) și (2) din Legea nr. 1/2011 privind Educația Națională, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. 1), 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 128/10.06.2019 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2019-2020, modificată și completată, se completează cu o poziție nouă, după cum urmează:

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NR. TELEFON

FORMA DE PROPRIETATE

90

Grădinița cu program normal și program prelungit „Natura Montessori”

PRE

STR. BISERICA ALEXE NR.

30

0734010359

PARTICULARArtll Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, unitatea nominalizată la art.I, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 260/29.10.2019