Hotărârea nr. 26/2019

Hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajarepeisagistică

- esplanadă verde Piața Sudului, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul municipiului București

Consiliul Local al Sectorului4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate comun nr. P9.1/155/14.02.2019, întocmit de către Direcția Investiții- Serviciul Investiții și de către Arhitectul Șef al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) lit. k), alin. (2) și alin. (3) Iit. e), art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (2), (5) și (7) din H.G. nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3), și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1    (1) Se solicită Consiliului General al Municipiului București emiterea unei hotărâri pentru

aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafața de 4454 mp. teren și suprafața de 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată de la adresa Șoseaua Berceni nr. 2, sector 4, nr. cadastral 201442, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică .Amenajare peisagistică -esplanadă verde Piața Sudului”, conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul amenajării de spații verzi pe teritoriul Municipiului București.

(2) Justa despăgubire pentru suprafața de 4454 mp. teren și suprafața de 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată menționat mai sus, a fost estimată conform raportului de evaluare realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici la 7.153.608,15 lei, conform listei din anexa nr. 2, sumă la plata căreia U.A.T. Sector 4 își exprimă disponibilitatea de a contribui din punct de vedere financiar.

Art. 2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea suprafeței de 4454 mp. teren și a suprafeței de 1009 mp. construcții, parte din imobilul proprietate privată menționate administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, ulterior finalizării procedurilor de transfer proprietate în domeniul public al unității administrativ teritoriale, în vederea edificării lui publică .Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului”.                   i


Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 18.02.2019


Contrasemnează

Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE


A IMOBILULUI

SCARA 1:1000


Nr. cadastral

201442


Cartea Funciară nr.


Suprafața măsurată


Adresa imobilului:


7327 mp


Șoseaua Berceni nr 2 , București


U.A.T.         Sector 4


Anexa Nr^

.<£<?/$Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

322084.019

589503.159

17.996

2

322098.739

589492.807

50.227

3

322087.794

589443.787

1.848

4

322087.391

589441.983

68.383

5

322024.549

589415.019

20.814

6

322017.956

589434.761

10.240

7

322018.096

589445.000

20.247

8

321998.319

589449.336

16.113

9

322001.058

589465.215

45.684

10

322008.821

589510.235

6.493

11

322015.219

589511.344

3.473

12

322016.035

589514.720

11.994

13

322027.753

589512.160

4.576

14

322032.214

589511.139

3.474

15

322031.489

589507.742

2.973

16

322028.591

589508.405

54.698

17

322017.138

589454.919

2.906

18

322019.980

589454.311

3.587

19

322019.229

589450.803

14.553

20

'322033.459

589447.756

2.764

21

322034.056

589450.455

22.112

22

322055.647

589445.683

1.860

23

322055.245

589443.867

5.228

24

322060.350

589442.739

1.859

25

322060.751

589444.554

1.826

26

322062.534

589444.160

32.060

27

322069.172

589475.525

3.000

28

322069.793

589478.460

2.772

29

322072.505

589477.886

24.120

30

322077.499

589501.483

16.973

31

322060.904

589505.045

18.346

32

322042.967

589508.895

2.927

33

322043.866

589511.680

6.077

34

322037.945

589513.047

19.181

35

322043.840

589531.300

49.054

S=4454mp


Nr. cad.


Situație actuala

(înainte de dezlipire) Suprafața

(mp)


Situație viitoare (după dezlipire)


201442Categoria folosința


Altele


■ TOTAL:


Descrierea imobiluluiSuprafața

(mp)


Categoria _ de. folosința


Descrierea imobilului


Lot 1 ( S= 4454mp)


Lot 2 ( S= 2873 mp)


7327


Altele


Altele


Suprafața afectata de culoarul de expropriere

Rest de proprietateExecuta

Confirm e^bt^ta^EP corectitudinea%itocbinfiiia& si corespondefttțs^gestei


Data: Februarie 2019


ANEXA 2

Tabel cu situația imobilelor afectate de expropriere in proiectul de utilitate publica "Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului"

Nr.

CrL

Nume Proprietar

Adresa

Categorie de folosința

Nr.Cad.

SuDrafata TEREN propusa pentru expropriere, suplimentara (mp)

Construcții :

Suprafața

CONSTRUCȚIE

Valoare teren [Lei]

Valoare construcții [Lei]

propusa pentru expropriere (mp)

1

SC BANEASA JNVESTEMENT SA

Sos. Berceni nr. 2 sector 4

cc aferent spatii comerciale

201442

4.454

C1

103,00

5.135.726,12 leî

219.935,39 lei

C2

455,00

971.559,23 lei

C3

125,00

266.911,88 toi

C4

42,00

89.582,39. Iei

C5

62,00

132.388,29 toi

C6

9,00

19.217,66 toi

C7

16,00

34.164,72 toi

CB

29,00

41.179,16 toi

C9

168,00

238.555,16 leî

Suprafața totala TEREN Droousa SDre exDroDriere fmDl

4.454

5,135.726,12 lei

SuDrafata totala CONSTRUCȚII Dronusa SDre exorooriere IniDl

1.009

2.013.593,86 toi

SuDrafata qard cărămidă Droousa SDre exoroDriere fmll

46

Valoare gard cărămidă

4.288,17 lei

VALOARE TOTALA

7,153.608,15 leî

speciale de mai jos :

ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publica - "Amenajare peisagistică - esplanadă verde Piața Sudului"

ANEXA 2 este realizata in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan aferent spatii comerciale.

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari.                                                                            1

3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor intocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notariala 2019

4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București intocmita de S.C. EURO EXPERT SRL prin adresa 380/13 februarie 2019 emisa de Camera Notarilor Publici București.

5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL.

6. Suprafețele utilizate sî categoriile de folosința reies din Tabel primit de la SC GEOTOPO SRL, in data de 13.02.2019

7.Pentru construcții s-a avut in vedere Nota de informare nr. P.19.1.2/04.02.2019 emisa de Direcția Generala de Politia Locala - Direcția control General - Serviciul

Disciplina in construcții

-poziția 1 - autorizație de construire 146 / 7968 din 29.04.2013 PV recepție 228/08.09.2016

-poziția 2- autorizație de construire 129/13833 din 29.04.2013 PV recepție 236/11.09.2013

-poziția 3 - autorizație de construire 600 / 38441 din 17.11.2014 PV recepție 227/08.09.2016

-poziția 4 - autorizație de construire 63 /1942 din 20.02.2013 PV recepție 229/08.09.2016

-poziția 5 - autorizație de construire 93 / 4836 din 01.04.2013 PV recepție 20/29.01.2015

-poziția 6 - autorizație de construire 601 / 38793 din 17.11.2014 PV recepție 50/17.03.2017

- conform structurii metalice construcțiile au fost incadrate la Tip Spațiu - Chioșc Metai/PVC (construcțiile nu au fundație)

<2.05^/^'- 'fyW5/^</ 'TfS-/' S5&&