Hotărârea nr. 259/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 – 2024


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021,335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 52671/16.10.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Avizul nr. 4/2019 emis de comisia privind incluziunea socială a Municipiului București;

Avizul favorabil nr. SSPFE/cr/3982/09.10.2019 emis de Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în conformitate cu;

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standaid^lri^u[^|h elaborate de către acestea .

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadrjtf* de funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de persqffial

Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției republicată, cu modifi^rile ulterioare.


în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), ari. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 127/10.06.2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 precum și a Planului de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024, după cum urmează:

 • 1. Anexa nr. 1 la HCLS 4 nr 127/2019, Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru perioada 2019 - 2024 se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta.

 • 2. Anexa nr. 2 la HCLS 4 nr 127/2019, Planul de Acțiune pentru Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024, se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezenta.

Art.II. Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 259/29.10.2019

fobieAfr     - *

U

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - CONSILIUL LOCAL AL SECTOHULUT^^^^Jî DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTE^E^feiu^^/ COPILULUI SECTOR 4

“STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2019-2024”

CUPRINS

Introducere

L Caracteristici teritoriale ale sectorului 4

LI Date geografice

 • 1.2 Nivelul de dezvoltare socioeconomîc al zonei

 • 1.3 Structura populației

 • 1.4 Tipuri de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul potențialilor beneficiari

 • II. Direcția generală de asistență socială și protecția copilului al sectorului 4

II. 1 Misiunea și scopul

 • 11.2 Atribuțiile DGASPC

 • 11.3 Principii și valori care stau la baza furnizării serviciilor

 • 11.4 Tipuri de servicii sociale oferite

 • 11.4.1 Domeniul protecția și promovării drepturilor copilului

 • 11.4.2 Domeniul persoanelor adulte cu dizabilități

 • 11.4.3 Domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate

 • 11.4.4 Domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic

 • III. Analiza SWOT a potențialului de realizare a strategiei

 • IV. Obiectivele Strategiei

 • V. Implementarea Strategiei


 • VI. Monitorizarea realizării obiectivelor strategiei

VIII. Surse de finanțare pentru implementarea măsurilor

Anexă: Plan operațional pentru implementarea strategiei

INTRODUCERE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 4, este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului local al sectorului 4, înființată la data de 01.01.2005 în baza Hotărârii de Guvern, nr. 1434/2004 republicată și a Hotărârii Consiliului Local sector 4 cu nr. 14/2005, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

în vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, direcția generală îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al sectorului 4;

 • b) de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul sectorului;

 • c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

 • d) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • e) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la sectorului;

 • f) de reprezentare a consiliului local al sectorului, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,

grupurilor vulnerabile.


în vederea realizării atribuției de strategie, direcția general asigură elaborare

Planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține informații privind obiectivele care strebuie îndeplinite și planul de implementare care cuprinde măsurile, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

Strategia este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificări și completări ulterioare și a H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.

Strategia este elaborată în concordanță cu obiectivele următoarelor documente strategice relevante:

 • >  Strategia locală privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în municipiul București 20172021;

 • > Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020;

 • > Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020;

 • >  Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabiltăți 2014-2020;

 • > Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020;

 • > Programul de Guvernare 2018-2020;

Strategia are scopul de a stabili obiectivele prioritare pe care trebuie să le îndeplinească direcția generală, astfel încât, prin măsuri și acțiuni specifice să fie puse bazele unui cadru instituțional integrat, menit să ducă la promovarea și respectarea drepturilor omului, prin dezvoltarea capacităților individuale sau colective, asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială. Se creează astfel premisele ca toți cetățenii comunității locale să aibă oportunități egale în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască decent, demn, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute.

Prin elaborarea strategiei, Direcția generală își propune să contureze arhitectura unui sistem de servicii sociale unitar, coerent, care să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile din sector.

 • I. Caracteristici teritoriale ale sectorului 4

1.1 Date geografice


Sectorul 4 este cuprins între sectoarele 3 și 5, fiind situat în București, având o suprafață de 32 Km2 din totalul de 228 Km2 c

Coordonatele geografice ale Sectorului 4 sunt 268° 5’ 45” longitudine estică și 448° 24’ 49” latitudine nordică.

începând din P-ța Națiunilor Unite (inclusiv), Sectorul 4 are următoarele limite:

 • > Nord: râul Dâmbovița până Ia circa 1800 m est de podul de pe Dâmbovița de pe Șos. Vitan-Bârzești;

 • > Est: linia convențională cu direcția sud-vest până la Drumul Cheile Turzii, se continuă pe Drumul Cheile Turzii, pe Str. Pechiu Ion până la Șos. Berceni, pe Șos. Berceni până la linia de centură (toate inclusiv) cuprinzând și cimitirul Berceni;

 • > Sud: linia de centură, circa 2400 m spre vest de la Șos. Berceni, cuprinzând unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul fostului Minister al Industriei Metalurgice;

 • > Sud-vest: linia de centură cu direcția nord-vest până la Drumul Bercen arului, continuă pe Drumul Bercenarului (inclusiv) până la Șos. Giurgiului;

 • > Vest: Șos. Giurgiului, Calea Șerban Vodă până la intersecția cu Str. Mitropolitul Iosif, pe Str. Mitropolitul Iosif, Str. Mitropolitul Veniamin Costache până la Str. Cuțitul de Argint, Str. Cuțitul de Argint, Str. Serg. major Ancuța Ilie (toate inclusiv), până la Str. Fabrica de Chibrituri (exclusiv) până la Str. Mitropolitul Filaret, pe Str. Mitropolitul Filaret până la Str. Gazetei, Str.Gazelei până la Calea Rahovei, Calea Rahovei (toate inclusiv) până la Str. Antim, Str. Antim, Str. Sfinții Apostoli până la Str. Apolodor, Str. Apolodor (toate exclusiv) până la P-ța Națiunilor Unite (inclusiv).

1.2. Nivelul de dezvoltare socioeconomic al zonei

Conform datelor furnizate de către Direcția Regională de Statistică a Municipiului București la data de 31.12.2018, populația Sectorului 4 este de 325.179 de locuitori.

Deși se situează în categoria așezărilor urbane mari ca dimensiune, populație și complexitatea activităților economice, Sectorul 4 nu a beneficiat de finanțare în ultimii 20 de anj^.pentr.u a asigura utilitățile și reabilitarea pentru toate străzile aflate în administrare. Cele n.^î^ia?r^rivesliț^\ în infrastructură au fost îndreptate către zona centrală a sectorului.            /f                    *

)

în perioada 2008-2014, criza economică a afectat dinamica investițiilor imobiliare, numărul agenților economici mari s-a diminuat în favoarea unităților mijlocii și mici de producție și, mai ales, de prestări servicii, iar dezvoltarea economică a zonei a scăzut

Sectorul serviciilor s-a dezvoltat preponderent în domeniul telecomunicațiilor, al intermedierilor financiare, al serviciilor către întreprinderi (inclusiv software) și comerțului. Un număr important de angajați sunt în administrația publică, educație, transport, turism și în serviciile culturale.

Pentru atragerea investițiilor private care să contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor o condiție ar fi modernizarea și dezvoltarea infrastructurii. în acest sens, administrația locală a sectorului 4 a alocat fonduri pentru extinderea rețelei publice de alimentare cu apă și pentru extinderea rețelei de canalizare, cu prioritate pe străzile de pământ aflate în zonele periferice, pentru a le apropia de standardul de viață urban și a elimina discrepanțele care s-au manifestat până în prezent între locuitorii din zonele centrale, semicentrale și cei de la periferia sectorului. Locuințele sunt în marea lor majoritate racordate la rețeaua de apă și canalizare dar, rețeaua de locuințe poate fi caracterizată prin zone compacte cu clădiri construite din materiale nedurabile și în stare avansată de uzură, procent ridicat de locuințe necorespunzătoare ca stare, situate atât în blocuri cât și individual, un număr mare de apartamente din categoriile de confort 2 și 3, suprafața locuibilă/persoană fiind sub cea necesară.

1.3 Structura populației1

VAKSTA-AM:

AMBEEESEXE ’

MASCULIN

■' 325179f

0-4 ani

14592

7525

7067

5 - 9 ani

15171

7843

7328

10-14 ani

13245

6826

6419

15-19 ani

10837

5581

5256

20-24 ani

11723

5814

5909

25-29 ani

21644

10208

11436

30-34 ani

29793

14263

15530

35-39 ani

31405

15242

16163

40-44 ani

29602

14349

15253

45-49 ani

27508

12886

14622

50-54 ani

20893

9511

11382

55-59 ani

20395

8887

11508

60-64 ani

24211

10475

13736

65-69 ani

19657

8607

11050

70-74 ani

11570

4716

6854

75-79 ani

9447

3507

5940

80-84 ani

7414

2612

4802

85 ani si peste

6072

2022

4050 L


1 Date preluate de la INS la 01.01. 2018.La data de 31.12.2018 din totalul populației active de 325.179 de locuitori cu domiciliul în sectorul 4, erau înregistrați ca șomeri și au beneficiat de diferite forme de protecție socială un număr de 2835 de lociotori, conform tabelului de mai jos:

I. Numărul șomerilor înregistrați, la data de 31 decembrie 20182

ANUL 2018

Numărul total al șomerilor înregistrați - persoane

2835

- femei

1628

- Șomeri în plată

378

- femei

232

din care: fără experiență în muncă

11

- femei

7

- Șomeri neindemnizați

2457

- femei

1396

2. Șomeri înregistrați, după nivelul de instruire, la data de 31 decembrie 20183

i

1

ANUL 2018

| Numărul total al șomerilor înregistrați - persoane

2835

| din care:

i femei

1628

I din total:

j Nivel de instruire superior

809

! din care:

j femei

494

Pentru populația ocupată s-a înregistrat statutul profesional pe care îl au persoanele în activitatea curentă iar pentru șomerii în căutarea unui loc de muncă s-a înregistrat statutul profesional avut la ultimul loc de muncă.

Date recente arată însă o creștere a populației ca urmare a dezvoltării în ultimii 10 ani a construcțiilor cu caracter rezidențial dar și a dezvoltării serviciilor, creșterii numărului agenților economici, spațiilor comerciale și a creșterii numărului locurilor de muncă.

Cu toate acestea, la nivelul sectorului, ca și la nivelul întregii țări, se constată o îmbătrânire a populației, creșterea ratei celor ale căror venituri depind de populația în vârstă de muncă sau de măsuri de protecție socială.


 • 2 Sursa datelor: Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă Bucureșțfo

 • 3 Sursa datelor: Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă Bucureși


POPULAȚIA STABILĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ


Din graficul de mai sus reiese că populația vârstnică reprezintă aproximativ 17% din totalul populației active a sectorului 4.

1.4 Tipuri de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social, numărul

potențialilor beneficiari

Potrivit Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificări si completări, grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitate^^e^șgtîsfdc^fe^ nevoilor zilnice de trai datorită unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, cnăen sau de alcool, ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică4&L îiOGț&>


Beneficiarii serviciilor de asistență socială din sectorul 4, sunt:

 • > Copiii în situație de risc (abandonați, separați/ cu risc de separare de părinți, victime ale neglijenței, ale violenței domestice, ale exploatării sexuale, confruntați cu sărăcia extremă, copiii străzii etc.);

 • > Persoanele cu dizabilități;

 • > Persoanele vârstnice;

 • > Persoanele dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice;

 • > Persoanele care au părăsit penitenciarele;

 • > Persoanele afectate de violența în familie;

 • > Victimele traficului de ființe umane;

 • > Persoanele fără venituri sau cu venituri mici;

 • > Imigranții;

 • > Persoanele fără adăpost;

 • > Alte persoane aflate în situație de nevoie socială;

 • > Familiii (cu copii mulți, familii monoparentale, cu probleme de dezorganizare socială, familii care trăiesc în condiții inumane/ precare).

II. Direcția generală de asistență socială și protecția copilului sector 4

IL1 Misiunea și scopul

Misiunea Direcției generale este de a asigura persoanelor domiciliate pe raza sa de acțiune un sistem de asistență socială care să răspundă nevoilor identificate și să ofere o securitate socială universală și cuprinzătoare.

Activitatea Direcției generale se axează pe intervenția specializată și dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia, persoanelor cu dizabilități, tuturor persoanelor adulte aflate în dificultate, prin toate mijloacele aflate în aria sa de competență. Familia, indiferent de tipul ei, include într-o formă sau alta toate nevoile persoanelor, începând cu cele ale copilului și sfârșind cu cele ale vârstnicului, ea fiind locul unde se poate crea și măsura bunăstarea individului.

II.2 Atribuțiile

Potrivit HG nr.797/2017, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale atribuțiile Direcției generale sunt de a identifica familiile și persoanele aflate în dificujțate^de a propune Consiliului Local al Sectorului 4 înființarea serviciilor sociale conformitate cu nevoile identificate și de a încheia, în condițiile legii, contacte d public-public și public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor social


Principalele atribuții ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului sector 4 vizează următoarele domenii:

 • A. Beneficii de asistentă socială

 • >  asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială și verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora;

 • >  pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială și întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor acordate din bugetul local al sectorului 4 al municipiului București și Ie prezintă primarului pentru aprobare;

 • > verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local al sectorului, și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • > realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate și elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • > pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară â cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • > efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • B. Organizarea, administrarea și acordarea serviciilor sociale

> elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia sectorului 4'a municipiului București de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare comisiei locale de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

> elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul sectorului și le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale

propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite pers< comunități;                                                         f


1

’A

 • >  identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • >  identifică barierele și acționează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilitați în societate;

 • > asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate;

 • > realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • > încheie, în condițiile legii, contracte de parteneriat public-public și public-privat pentru sprijinirea financiară și tehnică a autorităților administrației publice locale de Ia nivelul sectorului pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

 • > propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • > colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia;

 • > realizează registre electronice pentru toți beneficiarii de servicii sociale prevăzuți de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

 • >  monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

 • > elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • > elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acțiune și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • > asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • > furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilitați, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • > sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

  planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metQ^eJ^ș^-ît^

  i^Ao^aleaflat^


  vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă ser în administrare proprie;

 • >  colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • > îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 • C. Protecțiaei și promovarea drepturilor copilului

 • >  întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

 • > monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

 • > identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;

 • > monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

 • >  identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți maternali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 • >  acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

 • > reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

 • >  îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

 • > identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

 • >  monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-1 informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit;

 • > îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

realizează la nivelul sectorului 4 baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție  specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestri^^^ff)^^^ Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;


 • >  asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii.

Z>. Prevenirea și combaterea violenței domestice

 • > asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • > monitorizează masurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

 • > dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • > fundamentează și propune consiliului local al sectorului 4 al municipiului București înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

 • > . sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale

violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • >  monitorizează cazurile de violență domestică din unitatea administrațiv-teritorială în care funcționează;

 • >  identifică situațiile de risc pentru părțile implicate în cazurile de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

 • > realizează la nivelul sectorului 4 baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

 • E, Persoane adulte cu dizabilități

> promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2Q06f deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007$cu ulterioare; • > asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiilor județene anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

 • > acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

 • >  asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

 • > asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

 • > asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap

grav;

. > respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

 • >  ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități Ia trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

 • >  asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

 • >  asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

 • >  asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;

identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activita


 • F. Protecția persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate

 • > asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • >  acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

 • > depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

 • > verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

 • > asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

 • > depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

 • > asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii.

 • G. Alte atribuții

 • > acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

 • > colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

 • > dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvemamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale;

 • > colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din unitatea adm inistrativ-teri tonală. în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

 • >  asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

 • >  fundamentează și propune consiliului local al sectorului 4 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea serviciilor sociale;

 • >  sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitați, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

 • >  acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial Ia protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

 • > organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

 • >  asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 • > realizează la nivel județean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului București baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

 • > sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

_> contravenient;

 • > organizează activitatea de ăndeplinire a muncii neremunerată ăn folosul comunității ăn baza mandatelor de executare /ordonanțe/decizii pronunțate de Instanțele de Judecată.

 • > Organizează activitatea de soluționare a cererilor privind subvenționarea taxei pentru reabilitarea locuințelor.

 • > îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului local al sectorului 4.

II.3. Principii și valori care stau Ia baza furnizării serviciilor sociale Principii

 • > Universalitate - fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute de lege. Prin acest drept recunoaștem principiul accesibilității egale la serviciile sociale pentru cetățenii din sectorul 4 al municipiului București.

 • > Obiectivitate și imparțialitate - în acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.


 • > Eficiență și eficacitate - în acordarea serviciilor se vor depun rezolvarea situației de criză în care se găsește solicitantul, p caracteristici: calitative, cantitativ adecvate și pe o perioadă de ti

 • > Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale - acordarea de servicii sociale se va baza pe evaluarea nevoilor solicitanților și intervenția asupra tuturor aspectelor problemelor identificate.

 • > Proximitate în furnizarea de servicii sociale - serviciile sociale acordate vor fi adaptate nevoilor comunității și la îndemâna cetățenilor.

 • > Cooperare și parteneriat - serviciile sociale se acordă în parteneriat și cooperând cu ceilalți furnizori de servicii sociale. Se va asigura transferul și monitorizarea beneficiarului atunci când situația o impune, către alte servicii sociale.

 • > Orientarea pe rezultat - Direcția generală are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.

 • > îmbunătățirea continuă a calității - Direcția generală se centrează pe îmbunătățirea continua a serviciilor sociale și pe eficientizarea resurselor disponibile.

Valori

 • > Egalitatea de șanse - toate persoanele beneficiază de oportunități egale cu privire la accesul la serviciile sociale și de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

 • > Libertatea de alegere - fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

 • > Independența și individualitatea fiecărei persoane - fiecare persoană are dreptul să fie parte integrată a comunității, păstrându-și în același timp independența și individualitatea. Aceasta urmărește să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii sociale pe baza principiului că toți cetățenii, indiferent dacă necesită servicii de asistență socială sau nu, sunt ființe umane cu nevoi și aspirații umane normale.

 • > Transparență și participarea în acordarea serviciilor sociale - fiecare persoană are acces la informațiile privind drepturile fundamentale și legale de asistență socială, precum și posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale. Membrii comunității trebuie încurajați și sprijiniți pentru a fi parte integrată în planificarea și furnizarea serviciilor în comunitate.

> Confidențialitatea - furnizorii serviciilor sociale trebuie sa ia măsurile posibile și rezonabile, astfel încât informațiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză

Demnitatea umană - fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă .sî—deplină a personalității. Toți oamenii sunt tratați cu demnitate cu privire la i cultură, credințele și valorile personale.


II. 4 Tipuri de servicii sociale oferite

Scopul activității în domeniul de protecție a copilului se axează pe intervenția specializată și dezvoltarea serviciilor adecvate pentru acordarea de asistență și protecție copilului aflat în dificultate și familiei acestuia, prin toate formele și mijloacele prevăzute de lege.

Strategia se adresează și părinților, atât în calitate de beneficiari direcți ai serviciilor sociale alături de copii, cât și în vederea responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii. Totodată, strategia are în vedere profesioniștii care interacționează cu copiii, precum și sensibilizarea comunității locale.

II.4.1 Domeniul protecția și promovarea drepturilor copilului

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, sprijinul acordat copiilor în dificultate se realizează prin intermediul următoarelor compartimente specializate, prin care sunt implementate prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția lși promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificări și completări:

 • >  Serviciul secretariat Comisii

 • > Serviciul Evaluare Complexă

 • > Serviciul Management de Caz și Alternative Familiale

 • > Serviciul Intervenție în Regim de Urgență

 • > Serviciul de Prevenire a Separării Copilului de Familie

 • > Serviciul Asistență Maternală-corpul asistenților maternali

 • > Serviciul Adopții și Post Adopții

 • > Biroul Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri

Conform statisticilor oficiale, la sfârșitul anului 2018, un număr mediu de 1810 copii se aflau în evidența sistemului de protecție de Ia nivelul sectorului 4 (inclusiv copiii de la Șc.Specială nr.6 ”Sf. Nicolae”) și beneficiau de servicii sociale.

Distribuția copiilor pe tipuri de servicii în cadrul DGASPC Sector 4 - Protecția drepturilor copilului, persoane, număr mediu în anul 2018 respectiv, număr mediu la data de 30.06.2019 este

următoarea:

< W-'        pin ireșcrviciiisociă1V

Nțtmăr mediu; //la dâtă de ? d .31JÎ.2048"

Numărjncdm;

1:!

Centrul de Plasament “Robin Hood”

60

29

26

2.

Centrul de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport “Sfântul Spiridon”

102

88

93

3

Centrul de Primire în Regim de Uregență

30

27

19

4

Centrul de Zi pentru Educație Timpurie “NEGHINIȚĂ”*

45

32

50

5

Centrul de zi “Eu și Prietenii Mei”

45

42

46

6

Centrul de zi pentru Recuperare Copil cu Dizabilități “Harap Alb”

100

99

98

7

Centrul de zi pentru Recuperare Copii cu Dizabilități

20

27

35

8

Centrul de zi “Casa Speranței”

50

54

9

AMP/alternative de tip familial (plasament la rude, alte familii/personae, tutele)

130

118

170

r />* Având în vedere cererea foarte mare de locuri la Centrele Multifuncționale de tip creșă de pe raza sectorului 4 care nu au putut fi soluționate, începând cu data 01.10.2019, conform

 • H.C.L. S4 nr. 190/22.08.2019, se va închide Centrul de zi pentru Educație Timpurie “NEGHINIȚĂ” și deschiderea în aceeași locație a Centrului Social Multifuncțional “NEGHINIȚĂ” (de tip creșă) având o capacitate de 100 de locuri.

Direcția Generală de Astență Socială și Prorecția Copilului Sector 4 a încheiat convenția de colaborare cu Fundația ”HOPE AND HOMES FOR CHILDREN” România (HHC ROMÂNIA) al cărui obiectiv, alături de prevenirea separării copilului de familie îl constituie efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și subsecvent a funcționării Centrului de Plasament ”Robin Hood” și înființarea a două case de tip familial “Cavalerii” si acestea, având o capacitate de 12 (locuri) fiecare.

 • > Până la sfârșitul anului 2019 se are în vedere diminuarea numărului de copii instituțional izați, prevenirea instituțiinalizării copilului și a separării lui de familie, reintegrarea copiilor în familiile naturale sau extinse.în anul 2018 am avut un număr de 5 copii de la Centrul de Plasament “Robin Hood” familia naturală prin susținerea financiară a părinților pentru plata utilităților, plata chiriei, achiziționarea de mobilier, electocasnice și renovarea locuințelor.

 • > Până la data 30,06.2019 din centrele rezidențiale am avut un număr total de 8 copii reintegrați în familia naturală

în ceea ce privește politica publică de conciliere a vieții profesionale cu viața de familie, pentru a veni în sprijinul părinților încadrați în muncă, Direcția generală a dezvoltat rețeaua de centre sociale multifuncționale destinate copilului cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani, astfel:

Denumire hentru •'Țb-D.Ț Ț1-'-'

•Capacitate:;

:Cppii însori^

'2bla^dâtâ-je|fi

;Cqpiiînscriși.

‘ <;;tedȘ(h;def ■

1.

Centrul social multifuncțional

“Mica Sirenă”

180

203

211

2.

Centrul social multifuncțional

“Degețica”

160

192

208

5.

Centrul social multifuncțional

„Crăiasa Zăpezii”

80

89

87

6.

Centrul social multifuncțional

“Scufița Roșie”

75

97

92

7.

Centrul social multifuncțional

„Dumbrava Minunată”

160

187

197

8.

Centrul social multifuncțional

“Micii Magicieni”

180

194

201

Grafic privind situația copiii o r/tinerilor din sistemul de protecție a copilului, protejați în servicii sociale de tip rezidențial, la data de 30.06.2019

a Capacitate B Număr mediu/lunar in 2018CENTRUL DE

PLASAMENT "ROBIN

HOOD"

CENTRUL DE COORDONARE, CONSILIERE, EVALUARE $î SUPORT "SF. SPIRÎDON"


ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL


De-a lungul anilor, serviciile destinate protecției copilului au fost restructurate, trecându-se de la structuri rezidențiale clasice la alternative de tip familial, conform standardelor în vigoare. Restructurarea vechilor centre rezidențiale a condus la crearea de alternative de tip familial - case de tip familial, reintegrarea în familia de origine, plasament la asistenți maternali profesioniști, plasament la rude de până la gradul IV, adopție etc.

La data 31.12.2018 au fost înregistrați 8565 copii și adulți cu dizabilități, din care: 1108 copii și 7457 persoane adulte. Persoanele cu dizabilități reprezintă 2,63% din totalul populației sectorului.

La nivelul sectorului 4 Ia data de 30.06.2019, se aflau în evidență un număr de 8806 persoane/copii cu dizabilități, dintre acestea 7662 fiind persoane adulteCategorii de afecțiuni

« Afecțiuni mintale * Vizual

® Fizic

« Psihic

w Somatic

» Auditiv          « Asociat

» HiV/SIDA

« Boli rare

■ Surdo-cecitate

Activitatea Serviciului Adopții și Post-Adopții a fost optimizată astfel încât un număr mare de copiii cu vârste mai mari de 5-6 ani să fie declarați adoptabili. Pentru atingerea acestui obiectiv, compartimentul cu atribuții în acest domeniu a derulat pe tot parcursul anului 2018 activități de consiliere privind procedura de atestare ca familii apte să adopte, punând accent pe etapa de pregătire a persoanelor/ familiilor în vederea derulării procesului de adopție. Astfel, pentru un număr de 20 de copii s-a stabilit măsura încredințării în vederea adopției, pentru 68 de copii instanța a stabilit încuviințarea deschiderii procedurii de adopție și s-au făcut demersuri de potrivire pentru 9 copii.

Aceste demersuri au fost însoțite și de încheierea unui parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale în vederea promovării adopției, evaluării persoanelor/familiilor cu domiciliul în raza sectorului 4, potențial adoptatoare (aflate în evidență) și asigurării de sprijin și suport familiilor adoptatoare și copiilor adoptați, din comunitatea locală.

Restructurarea rețelei de asistență maternală profesionistă^ astfel încât tot mai mulți asistenți maternali să fie identificați la nivelul sectorului 4, scăderea duratei de instituționalizare a copiilor în centrele de plasament.în cadrul acestei alternative de tip familial la instituționalizare, prin demersuri ce vizează în primul rând reintegrarea copiilor în familia naturală. în cazul în care reintegrarea nu este posibilă, sunt identificați asistenți maternali profesioniști pentru preluarea copiilor în plasament. La data de 30.06.2019 avem un număr mediu de 113 copii se aflau cu măsură de protecție specială în plasament la asistenții maternali profesioniști angajați ai DGASPC sector 4 și alți 165 de copii în plasament la alte persoane/familii/rude până la gradul

IV, inclusiv.

Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție sunt tinerii care au dobândit capac^t^S^imă^^^. exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își conț diOșuTu V au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale, beneficiind Ia cerere, pe o perioadă de până Ia 2 ani, de protecție specială în scopul facilitării integrării lor sociale.


în vederea creșterii gradului de integrare pe piața muncii a acestor tineri dar și a altor persoane aflate în dificultate și în risc de marginalizare socială, Centrul de Asistență și Suport pentru Integrare pe Piața Muncii, aflat în structura D.G.A.S.P.C. Sector 4, furnizează servicii integrate de informare, evaluare, consiliere și activități/programe pentru dezvoltarea și consolidarea de abilități/deprinderi în vederea inserției/reinserției profesionale și identificării unui loc de muncă precum și a menținerii locului de muncă, în scopul îmbunătățirii calității vieții, în completarea acestei măsuri și pentru a facilita integrarea acestor tineri în comunitatea din care fac parte dar și pe piața muncii, DGASPC Sector 4 a încheiat parteneriate cu:

 • > Organizația umanitară "CONCORDIA ”care, la recomandarea Centrului de Sprijin pentru Integrare pe Piața Muncii a furnizat servicii de mediere pe piața muncii în funcție de nevoile tinerilor, resursele organizației și posibilitățile identificate pe piața muncii.

 • > Asociația ”THE SOCIAL INCUBATOR” - cursuri de pregătire și stagii de practică, urmate ulterior de acordarea sprijinului pentru găsirea unor locuri de muncă salarizate, pentru tinerii instituționalizați din cadrul DGASPC Sector 4.

 • > Fundația PRINCIPESA MARGARETA A ROMÂNIEI- parteneriat în vederea implementării programului ,”O meserie pentru viitor”, oferirea cursurilor de formare profesională pentru un număr de doi tineri, aflați în sistemul de protecție.

 • > S.C BIOVET IMPEX S.R.L- pregătire profesională pentru trei copii /tineri din cadrul Centrului de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport ”Sfântul Spiridon” și angajarea lor, în funcție de deprinderea meseriei, în cadrul firmei.

Pentru diversificarea serviciilor acordate copiilor protejați în sistem rezidențial au fost încheiate convenții de colaborare cu parteneri publici sau privați, pe următoarele domenii:

Reintegrare în familie


Dezvoltarea abilităților de viață independentă


Educație, dezvoltarea orizontului și creativității copiilor prin participarea la activități cu caracter educativ, cultural-artistic și activități recreative


 • □ Fundația "HOPE AND HOMES FOR CHILDREN” România (HHC ROMÂNIA)

 • □ Fundația internațională pentru copil și familie” DR.ALEXANDRA ZUGRĂVESCU”


□Asociația "DESENAM VIITORUL TAU”- prin proiectul "Punți către cunoaștere", copii sunt ajutați la efectuarea zilnică a temelor, precum și meditații la diferite obiecte de studiu pentru școală;

□Asociația "HAND 2 HAND” - activități de art-terapie, în vederea punerii în valoare și dezvoltării personalității fiecărui copil, sprijin la pregătirea temelor pentru școală pentru copiii cu dizabilități care frecventează Centrul de zi ”Harap Alb”. □ASOCIAȚIA LINDENFELD-implementajrad programului educațional "Ajungem Mari”;' Asociația pentru forrnare-implementanea derularea proiectului “Casa Experimșpteloicofinanțat prin Programul de Cooperare Elvețiano — Român, adresat copiilor din cadrul serviciilor sociale din structura DGASPC sector 4;

□Fundația "COPIII LUMILBAL JAGAT CHILDREN*S WORLD" - în spațiul pus Ia dispoziție de către Direcția generală de asistență socială și protecția copilului sector 4, fundația a dotat șî amenajat o sală de clasă cu echipament și material didactic necesar aplicării pedagogiei Montessori;

□MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMANIELorganizarea a două vizite lunare pentru copiii aflați cu măsură de protecție în cadrul serviciilor sociale din structura instituției; participarea copiilor la ateliere educative organizate în cadrul muzeului;

□Asociația culturală pentru teatru și origami din România-A. C.T.O.R- implicarea copiilor în acțiuni socio-educative și artistice;

 • □ OPERA COMICĂ PENTRU COPIL în cadrul Stagiunii 2017-2018 organizează proiecte educativ-culturale în beneficiul copiilor din din sistemul de protecție. Opera Comică pentru Copii, asigură transportul copiilor și al însoțitorilor acestora.

□Asociația academică de cercetare în turism și servicii „CACTUS” prin activitățile din cadrul proiectului „Ajutor la teme pentru acasă-activități instructiv-educative și recreative în beneficiul copiilor”, vine în sprijinul copiilor din sistemul de protecție.

 • □ Colegiul național „GHEORGHE ȘINCAI” -programe educative de învățare a limbii engleze; constituirea unor cercuri de creație literară, teatru, matematică distractivă, dans, desen și alte activități de ordin educativ recreativ, cu participarea elevilor colegiului sub coordonarea unui cadru didactic.

  Abilitarea/reabilitarea copiilor cu dizabilități


  Reprezintă o prioritate pentru DGASPC Sector 4 și pentru completarea serviciilor de recuperare existente la nivelul instituției au fost încheiate


  parteneri ate cu:

  □Asociația ”HELP AUTISM” - al cărei obiectiv general îl constituie furnizarea de servicii specializate copiilor diagnosticați cu tulburare de spectru autist, beneficiari ai Centrului de zi ”Harap Alb” pentru copii cu dzabilități.

  □Asociația «NOI ORIZONTURLF AMILI A”-programe specifice de socializare, care să conducă la formarea abilităților de relaționare armonioasă a copiilor cu dizabilități, ieșiri în aer liber,


  activități artistice cu ocazia sărbătorilor creștine și oferirea de donații din partea asociației amintite. □ Fundația ”SENSE INTERNAȚIONAL”


  România- formarea de abilități de lucru pentru specialiștii care lucrează și interacționează cu copiii cu deficiențe senzoriale multiple prin oferirea de cursuri de specialitate în domeni deficiențelor senzoriale multiple/ surdocecj formarea abilităților de viață indepe socializare și relaționare armonioasă a co deficiențe senzoriale multiple  ktr cu și/sau


surdocecitate, activități artistice cu ocazia diferitelor sărbători.

□Asociația de intervenție terapeutică pentru copil și familie ”ACTIVITY”- activități de intervenție psihoterapeutică pentru copii instîtuționalizați în cadrul Centrului de plasament ”Robin Hood”, cu problematică specifică (ADHD, autism.tulburări de comportament și limbaj) și organizarea unor workshop-uri și cursuri pentru formarea de lungă durată a personalului din domeniul îngrijirii, protecției și educației copiilor tipici, cât și a celor cu dizabilități din cadrul Centrului de plasament ”Robin Hood”;

□Asociația ”M1HAI”- proiecte/pro grame pentru copiii cu dizabilități, (părinții acestora) și

Completarea serviciilor de suport și îngrijire acordate copiilor din sistemul rezidențial


□A du Iții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor sociale.______________________________________________

□Asociația "ANCHOR OF HOPE” susținerea activității de îngrijire și îmbunătățirea calității vieții copiilor /tinerilor cu /fără dizabilități aflați în dificultate din rândul copiilor aflați în cadrul Centrului de coordonare, consiliere, evaluare și suport "Sfântul Spiridon”, Centrul de primire în regim de urgență copil abuzat și din Centrul de Plasament ”Robin Hood”;

□Asociația "TOUCHED ROMÂNIA” îmbunătățirea serviciilor de asistență socială și a calității îngrijirii copiilor aflați în casele de tîp familial.

Restructurarea centrului de plasament ”Robin Hood”


□ Fundația ”HOPE AND HOMES FOR CHILDREN” România (HHC ROMÂNIA) al cărui obiectiv, alături de prevenirea separării copilului de familie îl constituie efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare încetării existenței și subsecvent a funcționării Centrului de Plasament ”Robin Hood” și înființarea a două case de tip familial cu o capacitate de 12 (locuri) fiecare, întrucât, în urma analizelor făcute la nivelul


direcției, s-a constatat că nu se justifică funcționarea Centrului matemal din punct de vedere al costurilor dar și al numărului redus de solicitări de găzduire, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4, acesta a fost închis în luna


septembrie 2017.


Pprotocoale de colaborare


□ Asociația ”SEMN DE VIAȚA” care desfășoară activități în domeniul protecției copiilor, pentru acordarea serviciilor de suport pentru cuplurile mamă-copil care au domiciliul în raza sectorului 4 prin "Centrul Maternal Sfanțul Mihail și Gavriil”;


□Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei- pentru consilierea, sprijinirea și asistarea părinților/viitorilor părinți pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile intrafamiliale; sprijinirea femeilor însărcinate și a mamelor aflate în dificultate,


susținerea părinților și viitorilor părinți aflați în_ situații delicate pentru a depăși situațiile de cjj pentru a dezvolta competențe parentale și se integra în societate.11.4.3 Domeniul persoanelor adulte cu dizabilități

Domeniul protecția familiei include protecția persoanelor adulte cu dizabilități, protecția persoanelor vârstnice și a oricărei persoane sau familii aflata în nevoie, acțiunile Direcției generale se îndreaptă către prevenirea și combaterea situațiilor de risc pe care persoanele sau familiile lor sunt incapabile să le soluționeze.

Numărul persoanelor cu dizabilități aflate în evidența

DGASPC Sector 4Următoarelor compartimente specializate din structura DGASPC Sector 4 au în atribuții implementarea prevederilor Legii nr.448/2006, în domeniul beneficiilor sociale și al acordării serviciilor de îngrijire prin asistent personal:

 • > Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulți;

 • > Serviciul Secretariat Comisii;

 • > Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap;

 • >  Serviciu] Rezidențial și îngrijire persoane Vârstnice - sunt angajați 3 îngrijitori la domiciliu care, în anul 2018 au asigurat servicii de îngrijire la domiciliu pentru un număr mediu de 15 persoane vârstnice.

 • > Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte - Corpul Asistenților Personali și Corpul Asistenților Personali Profesioniști;

Caracteristica comună a acestor grupuri țintă o reprezintă situația de dificultate generatoare de marginalizare sau excludere socială și riscul cronicizării acestei situații dacă, în momentul de criză nu există un suport adecvat, acordat de familie sau de comunitate.

Familiile sau persoanele expuse riscurilor de marginalizare și excluziune socială beneficiază de:

 • > Beneficii sociale acordate în conformitate cu prevederile legale;

 • >  Sprijin material/ financiar în vederea depășirii situațiilor de criză: pentru asigurarea


habitatului, asigurarea venitului minim garantat, tichete sociale, ajutoare financiare de urgență pentru utilități (lumina, chirie, întreținere, etc.),ajutoare de înmormântare^ij^^^j^r financiare pentru diverse tratamente medicale care să susțină coeziun^'Țatfiiîici/ prevenirea instituționalizării copilului, a adultului cu handicap sau a vârstniqfei, staWltc^x. prin HCL Sector 4;                                             II l ffpD. >

> Accesul la servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate în comunitatea locală și cerințelor standardelor minime de calitate.

Atribuțiile specifice pentru sprijinirea familiilor/ persoanelor adulte aflate în nevoie sau în risc de marginalizare/excluziune socială au fost atinse atât prin compartimentele și serviciile sociale care se află în structura DGASPC Sector 4 cât și prin încheierea de parteneriate public-private sau public-public.

în graficul de mai jos este evidențiate incidența tipurilor de handicap la adulții cu dizabilitați:

Distribuția adulților pe tipul de handicap


Majoritatea persoanelor cu dizabilitați care au domiciliul pe raza sectorului 4 trăiesc în familie. La data de 30.06.2019 avem în evidență un număr de 455 de asistenți personali.

 • >  Pentru copii 192 de asistenți persoanali;

 • > Pentru persoanele adulte avem un număr de 263 asistenți persoanali.

Altă categorie de facilități acordate persoanelor cu dizabilități încadrate în gradul grav si accentuat, este reprezentată de asigurarea gratuității pe mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul, precum și a gratuității pentru transportul interurban, conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Pentru prevenirea instituționalizării și îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități, DGASPC Sector 4 a încheiat parteneriate de colaborare cu:

 • > Fundația ”ESTUAR”- în cadrul acestui parteneriat s-a derulat proiectul "ȘI EU MERIT O ȘANSĂ", sistem integrat de servicii comunitare pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală în vederea facilitării dezinstituționalizării și prevenirii apelului la servicii rezidențiale (serviciu locativ, consiliere la domiciliu prin, consiliere socială, psihologică, psihiatrică). Acest serviciu facilitează menținerea persoanelor cu probleme de sănătate mintală într-un mediu obișnuit, permițându-le acestora să ducă o viață independentă, în cadrul unor locuințe protejate.


 • > Asociația “PRO ACT SUPORT” - parteneriatul s-a derulat printr-neguvernamentală românească, care promovează drepturile persoanelor cu

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4 incluziunea socială autentică a acestora, în vederea dezinstituțîonalizării persoanelor adulte cu dizabilități mintale și probleme de sănătate mintală, prin acordarea de servicii sociale în cadrul unui centru pilot de incluziune socială.

 • > ASOCIAȚIA “SFÂNTUL TOMA” - pentru acordarea de servicii de îngrijire și asistență personalizată persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihiatrice, aflate în incapacitate de a se îngriji, proveniți din familii în care nu pot beneficia de minimum de îngrijiri, dar și persoanelor adulte aflate în dificultate, încadrate în grad de handicap;

 • > CLINICA HOPE SRL -facilitarea accesului beneficiarilor Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă pentru persoane cu dizabilitățî la servicii medicale, psihiatrice, psihologice și de psihoterapie dar și formarea profesională a specialiștilor din cadrul centrului;

 • > S.C ACTIV ORTOPEDIC S.R.L -facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitățî la dispozitive medicale.

întrucât în cazul persoanelor cu dizabilitățî, barierele (de ordin fizic, psihic, atitudinal și de mediu) au ca și consecință nivelul scăzut de educație/pregătire profesională, excluderea de pe piața muncii și implicit, marginalizarea socială, DGASPC Sector 4 a încheiat convenții de colaborare cu:

 • > UPA TEAM SERVICE ROMÂNIA, în vederea facilitării integrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitățî prin furnizare de servicii de informare, evaluare, consiliere și angajarea în cadrul unității protejate;

 • > UPA SOLUTIONS S.R.L- servicii de informare, evaluare, consiliere și angajarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitățî;

 • > Asociația HANDICAPAȚILOR SOMATICI DIN ROMÂNIA (AHSR) -construirea unei rețele de reabilitare și integrare profesională pentru persoanele cu dizabilitățî în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața muncii;

 • > Asociația ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE- Programul "Dublu click pe educație cu Groupe Renault”- Proiectul "Instruire în IT pentru piața muncii”, ce are drept obiectiv reducerea decalajului informatic în sprijinul unei educații echitabile și identificarea structurilor care au nevoie de calculatoare ca mijloc de educație sau integrare socială și/sau profesională;

 • > FUNDAȚIA MOTIVATION- integrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitățî din comunitate.

Pentru adulțti cu dizabilitățî singuri sau lipsiți de suportul familiei, DGASPC Sector 4 acordă servicii de îngrijire și de recuperare în următoarele servicii sociale de tip rezidențial:

> Centrul de îngrijire și Asistență nr.l în anul 2018 au avut un număr mediu de 81 beneficiari.

Locuința protejată „Dr. Alexandru Obregia”, cu o capacitate de 3 locuri și găzduiește în prezent doi beneficiari cu dizabilitățî.

Centru] de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independenta pentru Persoane cu Dizabîlitați este un centru pilot organizat după sistemul Club House care desfășoară activități în comunitate pentru persoane adulte cu probleme de sănătate ju-lutală. Conform principiilor acestui tip de serviciu persoanele care accese centrului devin membri ai acestuia, relația dintre angajați și mem1, egalitate, iar implicarea în activități este voluntară, accentul fiind pus pe valorificarea abilităților. Membrii sunt implicați în stabilirea deciziiloțjcare ați Rfg


cu viața centrului» participarea lor ducând la bunul mers al activităților. Grupul țintă al centrului îl constituie persoanele adulte cu istoric psihiatric (probleme cronice sau temporare) și cu domiciliul în sectorul 4 al Municipiului București;

 • > începând cu data de 01.09.2019, Centrul de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă pentru Persoane cu Dizabilități s-a reorganizaLAcesta, funcționează conform HCL Sector 4 nr. 190/22.08.2019 ca Serviciul Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “ARCA” dezvoltă servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora cu sopul de a preveni intituționalizarea peroanelor cu dizabilități psihice.Aceștia, beneficiază de activități individuale de informare, grupuri de suport și consiliere, activități terapeutice în vederea gestionării problemelor de sănătate mintală,

 • >

II.4.3 Domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate

Din cauza veniturilor insuficiente, bolilor, lipsa familiei și a relațiilor sociale sau din alte motive, persoanele vârstnice se află într-o situație de risc de marginalizare socială.

îmbătrânirea este asociată adeseori cu pierderea capacităților senzoriale și cu schimbările de mobilitate iar din punct de vedere al vulnerabilității, calitatea vieții persoanelor vârstnice este influențată de următorii factori: veniturile, alimentația, deprecierea stării de sănătate, participarea la viața socială, condițiile de locuit, satisfacția de viață, relațiile cu familia și relațiile cu prietenii sau comunitatea.

Starea de sănătate precară și singurătatea sunt factori care au un impact negativ asupra calității vieții vârstnicului dar lipsa familiei este un factor precipitant al vulnerabilității și dependenței.

La data de 01.01.2019, potrivit Institutului Național de Statistică, la nivelul sectorului 4 au fost înregistrate 54.160 de persoane cu vârsta peste 65 de ani.

Compartimentele responsabile cu aplicarea politicilor publice și implementarea prevederilor legale in domeniul protecției familiei, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, sunt:

> Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie, responsabil cu implementarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, acordat persoanelor sau familiilor cu venituri mici, coroborat cu HCL 91/2016 a instrumentat în anul 2018 un număr de 969 de cereri și cursul în primului semestru al anului 2019 un număr de 449 de cereri pentru ajutor social și ajutor de urgență, după cum urmează:

EkEăTĂih șd<MtE   g

Llă dataȚleA/y; • J

Beneficiari de ajutor social

666

344

Beneficiari de ajutor de urgenta

303

105

Numărul de cereri depuse în baza Lg. nr. 277/2010 actualizată, în primul semestru al anului 2019 pentru alocația de susținerea Familiei (ASF): 131 de cereri. Deasemenea, pentru^ ajutorului pentru încălzirea locuinței, au fost înregistrate un număr de 814 de cercl^p


Pentru menținerea unei vieți active și stimularea participării persoanelor/v|rstnioe^^Ss înființat Clubul Seniorilor, care este un serviciu social de tip centru de zi. Acest serv'fcWșbci deține un spațiu de relaxare, socializare, activități de informare, grupuri de suport și consiliere pentru pensionarii din comunitatea sectorulului 4, fiind destinat stimulării intercomunicarii și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială proactivă.în anul 2018 am avut un număr total de 1600 de beneficari și în primul semestru al anului 2019 la activitățile desfășurate în Centrul de Zi “Clubul Seniorilor” Covasna, au participat un număr de 672 de pensionari.


Persoanele adulte cu vârsta peste 65 de ani din sectorul 4, care au nevoie de informații, consiliere sunt îndrumare către serviciile de specialitate. Din această categorie de beneficiari deseori. întâlnim persoane afectate de izolare socială și sărăcie.

în cadrul programului "Telefonul vârstnicului”, derulat în parteneriat de D.G.A.S.P.C. sector 4 și Fundația “Principesa Margareta”, persoanele vârstnice dependente, singure, fără locuință sau ale căror familii nu pot asigura îngrijirea la domiciliu, pot beneficia de asistență și suport în Centrul Rezidențial - “Sfânta Teodora” Str. Căpitan Grigore Marin nr. 42-44, sector4, beneficiază de suport și sprijin, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Centrul Medico-Social "Sf. Andrei", aflat în subordinea D.G.A.SP.C. sector 4(având personalitate juridică) are o capacitate de 80 de locuri și acordă servicii de îngrijire de tip rezidențial, pentru persoanele adulte. Număr mediu de beneficiari în anul 2018 este de 77 de beneficiari, la data de 30.06.2019 au beneficiat de serviciile centrului în medie, 72 de persoane adulte dependente de servicii medico-sociale.

n.4.4 Domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

Direcția generală derulează programul de prevenire a violenței în familie prin Biroul Prevenirea Violenței în Familie, care desfășoară la nivel local activități de orientare și campanii de informare.în anul 2018 au fost înregistrate un număr total-de 499 de cazuri din care, 93 de cazuri au fost înregistrate pe copii și 106 cazuri pe adulți

în primul semestru al anului 2019, au fost înregistrate și soluționate un număr mediu de 93 de cazuri de violență domestică din care avem un număr de 54 de copii și 39 de peroane adulte în vederea găzduirii în regim de urgență a victimelor violenței în familie, în cadrul Centrului de asistență pentru mamă și copil, DGASPC Sector 4 a încheiat un protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

De asemenea, pentru reintegrarea profesională (orientare către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării), identificarea unei noi locuințe și oferirea de alternative Ia situația de criză socio-psiho-economică, în care se află victimele violenței domestice, s-au încheiat parteneriate cu:

 • > Asociația Diakonia-Centrul Comunitar de Servicii “Patriarh Justinian Marina”;

 • > Asociația ”SOLWOD1”- acordă asistență într-un mod integrat victimelor violenței în familie sau potențialelor victime, în cadrul Centrului de consiliere pentru victimele violenței în familie.

Un alt grup vulnerabil îl reprezintă comunitățile de rromi, datorită sărăciei și lipsei de pregătire profesională. în cadrul acestei comunități, datorită lipsei de educație a părinților, abandonul școlar este mult mai frecvent. Combaterea acestui fenomen se realizarea prin funcționarea de programe de tip “after school” și înființarea de centre de zi pentru copiii proveniți

din familii sărace.


Pentru facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, Direcției generale funcționează Centrul de Sprijin pentru Integrare pe Piața Munci căruia au beneficiat de informare un număr de 48 de persoane, au fost încheiate un de contracte de consiliere vocațională, socială, psihologică st orientare profesională iar un număr de 13 persoane au fost ajutate să se integreze în muncă. Acest serviciu social vine în sprijinul tinerilor, șomerilor, persoanelor cu dizabilități și a celor aflate în căutarea unui loc de muncă prin servicii de consiliere vocațională și profesională și identificarea unor locuri de muncă.

in ca


în același scop, DGASPC Sector 4 în partener iat cu Asociația ”ATELIERE fără FRONTIERE” a desfășurat activități de promovare a drepturilor de (re)integrare socio-profesională a persoanelor aflate în dificultate care sunt supuse riscului de excluziune socială. Alte servicii sociale dezvoltate în sectorul 4 pentru familiile aflate în situație de criză sunt:

 • > Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii, de serviciile căruia, în anul 2018, au beneficiat 35 copii și 45 adu Iți. iar în primul semestru al anului 2019 am avut în evidență un număr mediu de 74 de beneficiari din care: 36 de cazuri pe copii și 38 de peroane adulte

 • > Asociația pentru copii și bătrâni "SFÂNTUL HRISTOFOR"- susținerea minorilor din familii defavorizate prin suport psihologic, activități educative pentru petrecerea timpului liber, ajutor în efectuarea temelor precum și meditații la diferite obiecte de studiu pentru școală;

 • > Asociația ”YOUNG INITIATIVE”-activități socio-educative și dezvoltarea abilităților cognitive, creative și digitale; susținerea minorilor în efectuarea temelor, precum și meditații la diferite obiecte de studiu pentru școală;

 • > BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ ”EMANUEL”- acordarea de articole vestimentare, încălțăminte și ajutor în pregătirea temelor copiilor și persoanelor defavorizate din centre și din comunitatea locală a sectorului 4;

 • > Asociația “SOL MENTIS” -program de educație parentală democratică, organizat sub formă de work-shopuri pentru părinții copiilor beneficiari ai Centrului de zi ”Eu și Prietenii Mei” precum și pentru angajați! centrului;

 • > Fundația Română de Folclor- organizarea unor acțiuni cultural-educative și/sau interactiv-recreative, în interesul copiilor din comunitate;

 • > Asociația MAATKA PHI -suport acordat minorilor (copii, adolescenți) aflați în dificultate și /sau cu nevoi speciale, din comunitatea locală a sectorului 4.

 • >  Fundația Hospice ”CASA SPERANȚEI” care acordă servicii gratuite de îngrijire paliativă pentru copiii și persoanele adulte afectate de boli oncologice;

 • >

O problemă importantă este cea a persoanelor cu boli cronice, boli psihice și cea a persoanelor dependente de alcool sau de droguri. în foarte multe cazuri aceste persoane își pierd familia, locul de muncă, relațiile sociale, proprietățile și sfârșesc prin a-și duce viața ca persoane fără adăpost. Dependența de alcool sau de droguri reprezintă o „epidemie ascunsă”, cu impact direct asupra vieții de familie, degradarea relațiilor sociale și a nivelului de trai.

Situația persoanelor fără adăpost este o problemă care necesită o intervenție socială complexă.


Astfel, în cadrul Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte, din structura D.G.A.S.P.C. Sector 4, are o capacitate de 50 locuri, au fost găzduite în cursul anu^rJ$M’’în$ număr total de 343 de persoane. Beneficiarii centrului, după o evaluare inițială, au p^înSf asistență’  și suport pentru depășirea situațiilor de criză, alături de: găzduire, hrană și orientale către 1 cE|țe'^
servicii specializate, după caz. La data de 30.06.2019 avem în evidență o medie de 34 de beneficiari .Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, DGASPC sector 4, a încheiat convenții de colaborare cu:

 • > Fundația “CHILDREN ACTION” România- informare și consiliere socială în privința consumului de droguri;

 • > CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG BUCUREȘTI -desfășurarea în parteneriat a activităților de prevenire a consumului de droguri și a activităților de asistență pentru persoanele consumatoare de droguri.

 • III. ANALIZA SWOT

Puncte tari

 • > Existența unui sistem integrat de asistență socială la nivelul sectorului 4, care oferă o abordare complexă a problematicilor și nevoilor sociale;

 • >  Servicii dezvoltate și diversificate, centrate pe nevoi reale, la nivelul comunității sectorului 4;

 • > Experiența echipei de management în domeniul asistenței sociale, în coordonarea și dezvoltarea serviciilor sociale;

 • > Experiență în colaborarea și derularea de parteneriate cu instituții si organizații neguvernamentale, în sprijinul creșterii capacității de oferire a serviciilor sociale și diversificarea acestora;

 • > Existența standardelor minime de calitate și de cost care precizează indicatorii de performanță pentru majoritatea serviciilor sociale;

Puncte slabe

 • > Insuficiența promovare a drepturilor și a serviciilor sociale existente la nivelul comunității;

 • > Capacitatea infrastructurii de asistență socială este insuficientă în comparație cu volumul cererii iar unele centre publice necesită lucrări de extindere, reabilitare, modernizare și dotare;

 • > Buget insuficient pentru modernizarea sistemului de servicii sociale din sectorul 4;

 • > Lipsa de experiență a personalului în accesarea fondurilor nerambursabile;

 • > Personalul care lucrează în domeniu nu are studii de specialitate iar numărul insuficient de asistenți sociali cu studii superioare, generează probleme reale în realizarea managementului de caz;

 • > Lipsa serviciilor de recuperare pentru adulți cu dizabilități;

 • > Echipa managerială și personalul de specialitate trebuie să-și consolideze abilitățile privind elaborarea de planuri locale care să fie în consens cu regionale de dezvoltare;

  planurile naționale-și

  kil-uLdin

  /• A -4 • >  Insuficiența resurselor financiare destinate asigurării formării cont sistemul social.

Oportunități

 • > Existența unor documente strategice relevante cu măsuri concrete în privința serviciilor sociale;

 • > Existența finanțărilor nerambursabile externe ce au ca scop atât dezvoltarea/diversificarea șî modernizarea serviciilor sociale, cât și formarea continuă a personalului;

 • > Programele de formare a personalului în colaborare cu partenerii;

 • >  Suport logistic din partea Consiliului Local Sector 4 și a Executivului Sectorului 4;

 • >  Posibilitatea de extindere/continuare a contractării unor servicii sociale de la partenerii privați;

 • > Existența Strategiei de dezvoltare a Municipiului București pentru perioada 2018-2022, a Strategiei locale de dezvoltare a Sectorului 4 pentru perioada 2018-2022 și a Strategiilor naționale pentru grupurile țintă;

 • > Regiunea București - Ilfov este un pol de creștere și creare de locuri de muncă și are cel mai ridicat nivel al investițiilor străine directe din România;

 • > Creșterea populației active a sectorului.

Amenințări

 • > Cadru legislativ insuficient și/sau nepermisiv pentru anumite direcții, de exemplu: protecția vârstnicului, protecția persoanelor cu handicap, serviciile medico-sociale;

 • > Responsabilitate și implicare scăzută a actorilor sociali (grupuri țintă vulnerabile) în realizarea programelor strategice formulate;

 • > Ponderea sectorului non-guvernamental este redusă în furnizarea serviciilor sociale;

 • > Neclarități legislative în privința contractării/externalizării de servicii sociale.

IV. Obiectivele Strategiei

Prezenta Strategie prefigurează liniile directoare pentru dezvoltarea domeniilor majore conturate după criteriul grupurilor țintă și proiectează un cadru instituțional coerent și integrat, menit să asigure un pachet de servicii sociale care să asigure incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, prevenind marginalizarea socială și contribuind la creșterea calității vieții cetățenilor sectorului 4.

Serviciile sociale reprezintă instrumente’ cheie pentru salvgardarea drepturilor fundamentale ale omului și ale demnității umane. Alături de educație, sănătate, ocuparea forței de muncă și probleme legate de locuință, serviciile sociale reprezintă stâlpi ai incluziunii sociale. Pentru a putea găsi soluții la multiplele cerințe ale oamenilor, serviciile sociale trebuie să fie cuprinzătoare și personalizate, concepute și furnizate în mod integrat.

De asemenea, managementul strategic permite centrarea oricăror intervenții sociale pe baza unei analize cost - beneficiu, diferită de abordarea clasică actuală.


Obiectivele din prezenta Strategie se bazează pe respectarea cadrului legislati evaluarea situației actuale în domeniul asistenței sociale și a protecției copilului șj sectorial.

Acțiunile strategice din planul anexat prezentei se bazează pe informațiile rezultate din analiza SWOT și din integrarea măsurilor cuprinse în documente strategice relevante pentru instituție, astfel încât sunt necesare următoarele direcții de bază:

 • 1.  Creșterea capacității infrastructurii sociale;

 • 2. Modernizarea infrastructurii sociale prin dezvoltarea/diversificarea de servicii sociale;

 • 3. Promovarea drepturilor și serviciilor sociale;

 • 4. închiderea până la sfârșitul anului 2019 a Centrului de Plasament “Robin Hood” și deschiderea celor două căsuțe de tip familial “CAVALERII” și “FLOARE ALBASTRĂ” unde vor fi gazduiți copiii preluați de la centrul de plasament pentru care nu s-a reușit din motive obiective (sărăcie, părinți plecați la muncă în străinătate, decesul unui sau ambilor părinți, starea de sănătate a părinților) reintegrarea lor în familia naturală.

 • 5. Totodată, urmează ca până la data de 30 noiembrie 2019 închiderea Centrului de îngrijire și Asistență nr. 1, urmând ca beneficarii acolo unde este posibil să fie integrați în familie sau identificarea unor fundații/asociații prentru preluarea beneficiarilor în funcție gradul de handicap și dependența acestora de serviciile de îngrijire.

 • 6. înființarea unui birou constituit pentru funcționarea „Ambulanței Sociale” destinat beneficarilor D.G.A.S.P.C. Sector 4.

 • 7.  înființarea unui birou în scopul identificării, aplicării și derulării unor proiecte/programe din. fonduri europene nerabursabile sau din alte surse de finanțare în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate către beneficiari, proiect pilot de dezvoltare a unor aplicații și dotarea asistenților personali cu tablete și softul aferent în vederea eficientizării comunicării cu aceștia, a semnalării în timp real a oricăror probleme identificate în rândul persoanelor adulte cu dizabilități.Constituirea unor grupuri de lucru pentru susținerea și încurajarea experiențelor profesionale și a schimbului de opinii între asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.

 • 8. Serviciul Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilități “ARCA” dezvoltă servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu dizabilități și familiile acestora cu sopul de a preveni intituționalizarea peroanelor cu dizabilități psihice.Aceștia, beneficiază de activități individuale de informare, grupuri de suport și consiliere, activități terapeutice în vederea gestionării problemelor de sănătate mintală.

 • 9.  Formarea personalului propriu în vederea dezvoltării capacității administrative a instituției;


 • 10. Formarea, recrutarea și găsirea unor modalități de motivare a asistenților sociaji

 • 11. Dezinstituționalizarea copiilor, persoanelor cu handicap sau a altor tipuj^^’categorii

marginalizate prin înlocuirea cu servicii de calitate;

 • 12. Dezvoltarea unui sitem de monitorizare eficientă a indicatorilor relevanți, atfel încât să se realizeze o actualizare reală a strategiilor și planurilor de dezvoltare a serviciilor sociale, pliate pe problemele reale ale beneficiarilor.

 • V. Implementarea Strategiei

Potrivit Strategiei privind incluziunea socială și reducerea sărăciei în Municipiul București (DGASMB), 2017-2021, Consiliul local al sectorului 4 trebuie să solicite, prin D.G.A.S.P.C. Sector 4, existența avizului D.G.A.S.M.B. pentru aprobarea proiectelor sociale, privind conformitatea lor cu Strategia locală de dezvoltare a Sectorului 4 și cu Strategia Municipiului București, în domeniu, indiferent de sursa de finanțare a acestora.

Coordonarea implementării Strategiei este realizată de către conducătorii instituției, prin intermediul specialiștilor desemnați.O implementare eficientă a prezentei Strategii presupune următoarele acțiuni:

 • >  Asigurarea unui management eficient și corect în implementarea strategiei, inclusiv a gestionării financiare corecte a fondurilor alocate implementării acțiunilor asumate;

 • >  Asigurarea unui circuit informațional adecvat privind implementarea strategiei;

 • >  Desfășurarea unui management coerent al riscurilor ce intervin în implementarea strategiei;

 • >  Asigurarea resurselor tehnice și administrative necesare bunei implementări a strategiei;

 • >  Coordonarea și formarea personalului/echipei responsabile de activitățile care conduc la implementarea strategiei;

 • >  Asigurarea atingerii indicatorilor de progres, impact și rezultat a obiectivelor;

 • >  Monitorizarea stadiului de implementare a strategiei și stabilirea eventualelor revizuiri;

 • >  Raportarea activităților de implementare și de revizuire periodică;


 • >  Evaluarea la sfârșitul perioadei de implementare care are rolul de eficacității, eficienței, impactului și durabilității strategiei.

VI, Monitorizarea realizării obiectivelor Strategiei

Monitorizarea șt evaluarea implementării Strategiei sunt procese corelate și interdependente ce au rolul de a oferi informații despre gradul de implementare a măsurilor și rezultatele obținute în raport cu obiectivele stabilite.

Monitorizarea implementării strategiei este un proces obligatoriu care va presupune realizarea de rapoarte privind gradul îndeplinirii obiectivului general și al obiectivelor specifice ce vor fi transmise Consiliului Local Sector 4, care a aprobat programele de măsuri și proiectele pentru dezvoltarea de servicii sociale.

în vederea obținerii de informații privind modul de implementare al Strategiei și rezultatele obținute, monitorizarea va fi realizată de către echipa de monitorizare desemnată și va urmări două direcții:

 • 1. Monitorizarea implementării strategiei: furnizează informații periodice privind modul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de acțiune anexat prezentei. în acest sens vor fi elaborate rapoarte anuale de monitorizare

 • 2. Monitorizarea atingerii obiectivelor: este necesar ca procesul de monitorizare să se desfășoare atât pe parcursul implementării cât și după ce obiectivele strategiei au fost atinse. Astfel, va fi realizată o raportare anuală cu privire la stadiul îndeplinirii indicatorilor strategiei, la începutul fiecărui an, pentru anul precedent. Dacă se constată că, pe parcursul implementării strategiei, unele activități produc rezultate care ar putea să conducă la modificări ale modului în care au fost concepute, pot fî formulate recomandări privind modul în care profilul activităților poate fi îmbunătățit astfel încât performanța în atingerea obiectivelor strategiei să crească.

Rapoartele vor conține, în mod obligatoriu, informații privind dificultățile întâmpinate în procesul de implementare al strategiei.

Strategia va fi evaluată anual de către echipa de evaluare desemnată, prin analiza următoarelor informații, transmise de către echipa de monitorizare:

 • > Rapoarte de monitorizare;

 • > Raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliți;

Indicatori

Rolul indicatorilor este de a măsura rezultatele intermediare și finale din rapoartele de monitorizare și furnizează informații utile pentru îmbunătățirea calității și eficacității acțiunilor.

VII. Surse de finanțare pentru implementarea măsurilor Strategiei

Pentru implementarea obiectivelor strategiei vor fi utilizate în principal următoarele surse de finanțare:

J Bugetul local în vederea finanțării serviciilor sociale și beneficiilor sociale trebuie să fie evidențiate distinct în buget;

S Fonduri alocate de la bugetul de stat pentru programe de interes național/subvenții pentru asigurarea funcționării serviciilor sociale, prin bugetele instituțiilor responsabile la nivel central;

 • V Donații sau sponsorizări provenite de la persoane fizice sau/și juridice;

 • V Fondurilor externe nerambursabile


ȚȘpelmușDirector General Adjunct,

Protecția Drepturilor Copilului Cristina Georgiana NEACȘU

Director General Adjunct,  Protecția Dreptj/rilor


Monitorizare Analiztatistică și Indicatori Asistență Socială SfedovscfrfiMihaela
Adresa: Șos. Olteniței, Nr. 252-254, BL 151, Parter, Sector 4; Tel: 0372.715.100, 0372.715.101;

Fax: 0372.713.885; Pagină web: www.dgaspc4.ro; Adresă E-mail: contact@dgasDc4.ro

Sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2015; SR ISO IWA 4:2010; CERTIFICAT Nr.183 C
PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2019-2024


Obiectiv general: Identificarea și soluționarea urgențelor sociale individuale și colective ale comunității, prin implementarea acțiunilor antisărăcie, de prevenirea și combatere a marginalizarii sociale.


Obiective specifice

Măsuri

Indicatori

Termene de realizat

Responsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)

Resurse1 financiare/Buget

I. Domeniul protecția și promovării drepturilor copilului

LI. Susținerea eficientă a activității de prevenire a instituționalizării copiilor

1.1.1. Derularea programului de susținere financiară prin acordarea de prestații financiare excepționale și altor tipuri de susținere materială a beneficiarilor, în vederea prevenirii instituționalizării și a abandonului școlar

Creșterea numărului de copii susținuți în familie și

diminuarea numărului de copii aflați în situație de abandon școlar

2019 -2024

Serviciul Prevenirea

Separării Copilului de Familie

Buget       Local

/DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

1.1.2. Asigurarea de servicii de informare, consiliere psihologică și asistență în cadrul programului     de     prevenire     a

instituționalizării

Creșterea numărului de familii informate cu privire la serviciile oferite de D.G.A.S.P.C. sector 4

2019-2024

Serviciul Prevenire

Separării Copilului de Familie

Buget       Local

/DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

1.1.3.      Susținerea      activității      de

dezinstiționalizare a copiilor din centrele rezidențiale de tip vechi - restructurarea Centrului de plasament Robin Hood

închiderea Centrului de Plasament „Robin Hood”

Deschiderea celor două case de tip familial

31.12.2019

Șef Centru de Plasament “Robin Hood”, Șef Serviciu Management de Caz

Șef Centru de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport “ Sf. Spiridon”

Buget Local /DGASPC Sector 4, HHC ROMÂNIA

L2. Creșterea calității serviciului social de tipul

1.2.3. Organizarea de cursuri de specializare pentru asistenții sociali și psihologi în vederea obținerii creditelor minime impuse de regulamentele CNASR / CPR.

Creșterea numărului de profesioniști specializați, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4

2019-2024

Serviciul Resurse Umane -Salarizare

Buget Local

DGASPC Sectojj^' O.N.G. -uri

u

managementului de caz, conform nevoilor, pentru toate categoriilor de beneficiari Ia nivel local

1 Conform bugetului anual aprobat de către Consiliul Local - HCL 61/15.04.2019.Obiective specifice


Măsuri


Indicatori


Termene de realizatResponsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)


1.3. Furnizarea de servicii integrate sociale de sanatate si educaționale accesibile pentru copiii cu dizabilitati si familiile acestora


1.4. înființarea centrelor de intervenție timpurie pentru a pregăti copilul cu dizabilitati in vederea accesării educației formale.


1.5. Susținerea familiilor copiilor cu dizabilitati in vederea creșterii si îngrijirii acestora in mediul familial.


1.6. Dezvoltarea parteneriatului interinstitutional in scopul asigurării dreptului copiilor cu dizabilitati


3.8. Eliminarea barierelor de atitudine si mediu in vederea reabilitării si reintegrării sociale a copiilor cu dizabilitati


1.2.4. Pregătirea personalului din sistemul de protecție a copilului /formarea profesională a educatorilor/personalului de specialitate din serviciile de tip rezidențial.

1.3.2. Prevenirea abandonului școlar și acordarea de servicii de consiliere psihologică și socială, sprijinind pregătirea pentru școală.


1.3.3. Dezvoltarea serviciilor de prevenirea separării copilului de familie.


1.3.5. Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.


1.4.2 Dezvoltarea serviciilor de terapie specifică pentru copilul cu TSA.


Dezvoltarea abilităților parentale specifice, informarea părinților privind dizabilitatea, alternativele de abilitare/reabilitare, tratament si integrare educaționala si sociala disponibile pentru copii.


Stabilirea de parteneriate cu ONG-uri. înființarea echipelor de voluntari.

Construire pagina web adaptata si actualizata permanent.

Forum pentru părinți.

Sensibilizarea opiniei publice si implicarea activă a comunității.


Promovarea educației inclusive cooperare interinstitutionala. Reintegrarea/integrarea școlara a copiilor cu dizabilitati.

Creșterea ponderii populației care dezvolta-atitudini pozitive fata de copiii cu dizabilitati.


Creșterea numărului de profesioniști specializați angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4


2019-2024


Serviciul Resurse (Jmane -Salarizare


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Scăderea numărului de copii aflați în risc de abandon școlar


Scăderea numărului de copii pentru care se instituie măsuri de protecție


Creșterea numărului de părinți participanți la activități specifice promovării drepturilor copilului


Creșterea numărului de specialiști pentru lucrul cu copilul cu Tulburare Spectur Autism, angajați în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 4


Creșterea numărului de copii cu dizabilități integrați în învățămnântul de masă

Număr de protocoale de colaborare încheiate cu celelalte instituții implicate.


2019-2024


2019-2024


2019-2024


2019 -2024

Șef Serviciu Prevenirea Separării Copilului de familie


Buget _ Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Șef Serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie


Șef Serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie


Centrul de

Recuperare Dizabilități.

Centrul de

Recuperare


Zî pentru

Copil cu


Zi pentru Copil cu


Dizabilități "Harap Alb”


Șef Serviciu Evaluare Complexă Centrul de Recuperare Dizabilități.

Centrul de

Recuperare

Dizabilități “Harap Alb1


Zi pentru Copil cu


Zi pentru Copil cu


Șef Serviciu Relații Publice


Zi pentru Copil


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sectar 4,

O.N.G. -uriBuabl Loc

D

O


Obiective specifice

Măsuri

Indicatori

Termene de realizat

. Responsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)

Resurse1 financiare/Buget

Număr de campanii de informare organizate în comunitate

1.9. Asigurarea sprijinului in orientarea profesionala si gasirea unui loc de munca pentru părinți

Sprijin pentru părinți in vederea găsirii unui îoc       de       munca       potrivit

competentelor/studiilor.

Suport pentru reintegrare sociala.

Creșterea numărului de beneficiari ai D.G.A.S.P.C. sector 4 integrați pe piața muncii.

2019 -2024

Șef Centru de Asistență și Suport pentru Integrare pe Piața Muncii

Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri

1.11. Promovarea adopției naționale

11.1. Realizarea unor Campanie pentru informarea si promovarea adopției naționale

Numărul de campanii de informare organizate la nivelul DGASPC sector 4

2019-2024

Șef Serviciu Adopții -Postadopțiî

Buget Local DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

Înființarea unor grupuri de suport pentru familiile din evidența serviciului Adoptii-Postadoptii

Număr de grupuri de suport organizate la nivelul DGASPC sectpor 4 pentru familiile aflate în evidența serviciului Adopții / Postadopțic

2019 -2024

Șef Serviciu Adopții -Postadopții

Buget Local DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

11.3. Campanie de promovare a adopției naționale.

Creșterea numărului de copii adoptați. Reducerea numărului de copii din sistemul.de protecție

2019 -2024

Șef Serviciu Adopții -Postadopții

Buget Local DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri

1.12. Combaterea violenței împotriva copiilor

1.12.1. Campanie de informare / promovare a drepturilor copilului prin Legea 272/2004.

Numărul de campanii de informare organizate

2019-2024

Șef Serviciu Management de Caz

Șef Serviciu Serviciu Intervenții în Regim Urgență

Șef Birou Abuz, Neglijare, Trafic,     Migrație     și

Repatrieri

Șef Serviciu Prevenirea Violenței în Familie

Buget Local DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

1.13.    Promovarea    non-

discriminarii

1.13.1. Informarea membrilor comunității locale cu privire la efectele margînalizării asupra copiilor

Campanie de sensibilizare a opiniei comunității locale față de copilul de etnie rroma precum și, față de copilul cu dizabilităti

2019 -2024

Șef Serviciu Prevenirea Separării Copilului de Familie

Buget Local DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

1.15. Reintegrarea in familie

1.15.1. Consilierea și responsabilizarea părinților cu privire la creșterea si îngrijirea propriilor copii

Numărul de copii reintegrați în familie

2019 -2024

Șef Serviciu Management de Caz

Buget Local DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri

1.16. Extinderea rețelei de asistență maternală

Informarea comunității asupra serviciilor sociale furnizate, cu scopul extinderii rețelei de asistenți materna! i.

Formarea unui număr de asistenți matemali profesiniști pregătiți pentru primirea în regim de urgență a copiilor

Numărul de campanii de promovare și informare cu privire la activitatea de asistență maternală.

Derularea proiectului TEAM -UP “Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” - lărgirea rețelei de asistenți matemali profesioniști proiect derulat în parteneriat cu ANPDCA

2019 -2024

Șef Serviciu Asistenți Matemali

Buget Loc^s^^:

f {

BogetlocaK aMpdcax W/LObiective specifice

Măsuri

Indicatori

Termene de realizat

Responsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)

...

Resurse1 fînanciare/Buget

Numărul de asistenți maternali pregătiți pentru preluarea copiilor în regim de urgență

Creșterea     calitatii     vieții

copilului din sistemul de protecție, respectiv din serviciul asistenta maternala

Cursuri de formare profesională și de specializării a asistenților maternalî profesioniști pentru copii cu dizabilități

Numărul de asistenți maternali profesioniști participanți Ia cursuri

2019-2024

Șef Serviciu Asistență Matemală

Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri

II. Domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice

IL1.        Responsabîlizarea

comunităților locale în vederea implicării în procesul de integrare socială și prevenire a violenței față de persoanele vulnerabile

- Campanii de informare în vederea implicării comunității locale în procesul de integrare socială și prevenire a violenței față de persoanele vulnerabile-întocmirea unei baze de date privind persoanele victime ale violenței în familie;

Derularea acțiunilor privind “Stoparea violenței în unitățile școlare din sectorul 4” în parteneriat cu unitățile de învățământ și Fundații/ONG-uri

Scăderea numărului de persoane victime ale violenței în familie

Dezvoltarea bazei de date la nivelul Serviciului Prevenirea Violenței în Familiei din cadrul DGASPC sector 4

Derularea proiectului privind “Stoparea violenței în unitățile școlare din sectorul 4” - Activități de informare și conștientizare prevenire și combatere a fenomenului de violență-Responsabilizarea părinților și a cadrelor didactice privind stoparea fenomenului de violență.

Implicarea elevilor în activități de simulare a fenomenului de abuz fizic și emoțioanal

2019 -2024

01.01.2020-

31.12.2024

Șef Serviciu Prevenirea Violenței în Familie Direcția          Protecția

Drepturilor Copilului și Direcția          Protecția

Drepturilor Adulțîlor,

Șef Serviciu Intervenții în Regim de Urgență

Șef Serviciu Prevenirea Violenței în Familie

Șef Birou Abuz, Neglijare, Trafic,     Migrație     și

Repatrieri

Unitățile de învățământ de pe raza sectorului 4

Buget Local

DGASPC Sector-4, O.N.G. -uri

Buget Local

DGASPC Sector 4, Fundați i/O.N,G. -uri

Cursuri, care au drept scop formarea de profesioniști in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului de violenta.

Creșterea numărului de angajați formați profesional în acest sens

2019-2024

Direcția Protecția

Drepturilor Copilului șî

Direcția Protecția Drepturilor Adulțîlor, Serviciul Resurse Umane -Salarizare

Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri

II.2. Prevenirea traficului de persoane vulnerabile social ca cetățeni activi în măsură de a-și controla viața

11.2.1.Susținerea programelor/ acțiunilor destinate prevenirii traficului de persoane

II. 2.2. Garantarea accesului persoanelor victime ale traficului de persoane la sistemul de servicii sociale, in scopul reintegrării sociale.

Optimizarea si dezvoltarea procesului de cooperare inter si intra instituționala in procesul de protecție si asistentei specializate a persoanelor victime ale traficului de persoane

Număr de persoane asistate victime ale traficului de persoane conform legislației in vigoare

2019-2024

Șef Birou Abuz, Neglijare, Trafic,     Migrație     și

Repatrieri

Buget Local

DGASPC>£t£EȘXÎ

O.N.G^ârî^P^1

*

li f țojp

V. ^,UL -

Obiective specifice


III. Domeniul persoanelor adulte cu dizabilități


Măsuri

Tprmpn p

Responsabil

Indicatori

de realizat

(nume, prenume, funcție,

compartiment)

Resurse1 fi nan clar e/Buget


III.l. Incluziunea socială persoanelor adulte aflate situații de vulnerabilitate


a în


III. 1.1. Asigurarea accesului la serviciile si beneficiile sociale

Facilitatea accesului familiilor adulților cu probleme sociale la sistemul de beneficii sociale si la programele guvernamentale de securitate sociala si reducere a sărăciei (identificare, evaluare, informare, sprijin si acompaniere, obținerea actelor de identitate).

Cooperarea interinstitutionala între autorîtati publice locale, instituțiile statului si ONG-uri relevante in domeniu, in vederea implementării acțiunilor destinate creșterii gradului de informare si conștientizare a populației, in ansamblu si a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane, cu impact asupra factorilor care duc la victimizare.

Asigurarea accesului grupurilor la risc la informații privind situațiilor cu risc, precum si gestionarea cu responsabilitate a deciziilor personale.


Număr de beneficiari.

încheierea de parteneriate cu ONG-uri.

Nuinăr de campanii de promovarea și informare cu privire la serviciile de asistența socială


Direcția Protecția

Drepturilor Adulților


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


III. 1.2. Protecția si asistarea specializata a persoanelor adulte aflate in situații de vulnerabilitate.

^Dezvoltarea serviciilor de asistenta si sprijin Adăposturi, locuire, ocupare)Șef Centru Adăpost de

Noapte pentru Persoane

Adulte, Serviciul Rezidențial și îngrijire

Persoane Vârstnice, ONG-uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G, -uri


III. 1.3.Susținerea persoanelor adulte aflate in situații de vulnerabilitate in accesarea serviciilor comunitare existente


III.2. Promovarea unor condiții decente de viata pentru persoanele cu dizabilitati prin implementarea masurilor de protecție sociala (servicii sociale de sprijin, locuire, beneficii sociale, drepturi si facilitați, asigurări sociale)


III.2.1. Continuarea procesului de reforma instituționala a serviciilor sociale din cadrul DGASPC prin trecerea de instituționala la îngrijirea comunității

Dezvoltarea unei rețele de asistență și suport pentru


la îngrijirea la nivelul


servicii de adulții cu


dizabilități și familiile acestora, în vederea prevenirii instituționalizării.


Numărul de campanii de promovarea șî informare cu privire la serviciile de asistența socială.

Numărul de persoane beneficare de ajutor de căldură pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece.

Numărul de campanii de promovarea și informare cu privire la serviciile de asistența socială pentru persoanele cu dizabilitati

Dezvoltarea unor servicii specializate sub forma, centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, diagnosticate cu TSA

Deschiderea unui Centru Respira pentru persoanele adulte cu dizabilități înBuget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uriResponsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)Dezvoltarea        alternativelor        la

institutionalizarea de tip clasic si evitarea plasamentului in centre rezidențiale a persoanelor cu dizabilitati ce necesita protecție specializata (sprijin pentru locuire independenta, locuințe protejate, case de tip familial).


I1I.2.2. Tecerea de la ingrijirea instituționala la dezinstitutionalizare.

Dezvoltarea structurii comunitare de sprijin a dizabilitati si a familiilor


de persoanelor cu acestora pentru in


servicii


viata independenta, echipe mobile, serviciile rezidențiale a programelor de dezvoltare /formarea deprinderilor si abilitărilor de viata independenta in vederea pregătirii tranziției acestora din instituții rezidențiale la un mod de viata independenta.

Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabîlități (grav și accentuat) prin dezvoltarea unei rețele de asistenți personali profesioniști.


III.2.3. Imbunatatirea continua a calitatii vieții persoanelor cu dizabilitati, institutionalizate.

Evaluarea centrelor rezidențiale destinate protecției speciale a persoanelor cu dizabilitati sub aspectul infrastructurii, beneficiari, personal, servicii, potențial de dezvoltare, remodelare si elaborarea unor strategii de intervenție astfel in cat sa răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilitati.

Diversificarea tipologiei serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilitati separate de familie valorificând oportunitățile oferite de fondurile structurale.


vederea susținerii aparținătorilor și prevenirii instituționalizării


închiderea Centrului de îngrijire și Asitență Nr. 1 urmând ca beneficarii acolo unde este posibil să fie integrați în ■ familie sau identificarea unor fundații/asociații prentru preluarea beneficiarilor în funcție gradul de handicap și dependența acestora de serviciile de îngrijire.


N.umărul persoanelor cu dizabilitati din comunitate integrate pe piața muncii, numărul, persoanelor cu dizabîlități care beneficiază de servicii de evaluare și suport

Dezvoltarea numărului de asistenților personali profesioniști


30.11.2019Diversificarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice prin înființarea unui centru care să aibă la bază oferirea de servicii comunitare și/sau socio-medicale

Totodată, urmează ca până la data de 30 noiembrie 2019 închiderea Centrului de șî Asistență nr. 1, urmând ca beneficarii acolo unde este posibil să fie integrați! familie sau identificarea unor fundații/ asociații prentru preluarea beneficiarilor în funcție gradul de handicap și dependența de serviciile de îngrijire, înființarea unui birou constituit pentru funcționarea „Ambulanței Sociale” destinat beneficarilor D.G.A.S.P.C. Sector 4.

înființarea unui birou în scopul


2019-2024


01.11.2019


01.11.2019


Direcția Protecția Drepturilor Adulților


Serviciul Asistență Suport pentru Persoane Dizabîlități “ARCA” Centrul de Asistență Suport pentru Integrare Piața Muncii


Și cu


Și pe


Biroul Asistenți Personali, Asistenți Matemali și îngrijitori la Domiciliu Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte


Serviciul Asistență Suport pentru Persoane Dizabîlități “ARCA”


Direcția Protecția Drepturilor Adulților


Și cu


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


Buget Local -DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri


Buget

?GASPaSectbr4

^^^fipâhfareidentificării, aplicării și derulării unor proiecte/programe din fonduri europene nerabursabile sau din alte surse de finanțare în vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate către beneficiari, proiect pilot de dezvoltare a unor aplicații și dotarea asistenților personali cu tablete și aplicațiile specifice destinate personelor cu dizabilități în vederea eficientizării comunicării și semnalării în timp real a oricăror probleme identificate în rândul persoanelor adulte cu dizabilități Constituirea unor grupuri de lucru pentn susținerea și încurajarea experiențelor profesionale și a schimbului de opinii dintre specialiști și asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități.


IV. Domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate


IV. îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin dezvoltarea de programe și proiecte de îmbătrânire activă, având drept obiectiv optimizarea celor trei principii ale strategiei Europa Săn ătate-Pa rtici pare-Securitate.

Creșterea calitatii persoanelor vârstnice


2020:


vieții si


asigurarea condițiilor pentru îmbătrânire activa si viata demnă


Asigurarea și facilitarea accesului persoanelor vârstnice Ia sistemul de servicii si beneficii sociale.

Dezvoltarea serviciilor de recuperare/ reabilitare și creșterea gradului de acces al persoanelor defavorizate la programele sociale si socio-medicale.

Crearea/infîintarea unei structuri destinata asistentei si protecției persoanelor vârstnice la nivelul autoritarilor locale.

Dezvoltarea unui sistem local eficient de evaluare si monitorizare a respectării drepturilor persoanelor vârstnice.

întărirea capacitatii de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vârstnice. Diversificarea serviciilor acordate persoanelor vârstnice prin încheierea de parteneriate public- private.


Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice imobilizate, fără aparținători, venituri mici.V. Dezvoltarea instituțională susținută în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite


Responsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)Buget Local -

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri/alte surse de finanțare


Buget Local -DGASPC Sector 4, O.N.G. -uri


Buget Local

DGASPC Sector 4,

O.N.G. -uri


DG^SPdSectorl’


V. Consolidarea instituționala a sistemului de servicii sociale


V.l. Dezvoltarea capacitatii de a furniza servicii integrate.

înființarea echipei mobile de intervenție la domiciliu în zonele /comunitățile în care dezvoltarea serviciilor de abilitare /reabilitare nu a fost posibilă.

Diversificarea serviciilor sociale pentru familiile aflate în dificultate prin încheierea de parteneriate public-privat.

Elaborarea unui mecanism instituțional de identificare si evaluare a cazurilor de risc social si modul de măsurare efectiva a acestora in teren.

Dezvoltarea structurilor de economie sociala.

Creșterea numărului de profesioniști in asistenta sociala.

Dezvoltarea unui program pentru combaterea discriminării. Promovarea bunelor practici in domeniul serviciilor sociale.


înființarea unui birou având ca principal indicator dezvolatrea și funcționarea „Ambulanței Sociale” destinat 'benefîcarilor D.G.A.S.P.C. Sector 4.


01.11.2019


Responsabil (nume, prenume, funcție, compartiment)


Direcția Protecția Drepturilor Adulților


Buget local DGASPC Sector 4/alte surse de finațare


V.2. Creșterea gradului de implicare a sectorului privat in susținerea dezvoltării serviciilor sociale.

Dezvoltarea competentelor de atragere de fonduri si management de proiect Elaborarea strategiilor locale pentru dezvoltarea serviciilor sociale/ armonizarea cu alte strategii din domeniul social Dezvoltarea parteneriatelor cu furnizorii privați pentru acoperirea nevoii de servicii sociale in comunitate.

Imbunatatirea managementului resurselor umane la nivelul instituției.Direcția Protecția Drepturilor Copilului și

Direcția Protecția Drepturilor Adulților,


Buget DGASPC 4/alte finațare


local

Sector surse deDirector Generai Adjunct, Protecția Drepturilor Copilului Cristina


întocmit,

Șef Serviciu M.A.S.I.A.S. - Sfedovschi Mihaela