Hotărârea nr. 258/2019

Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate întocmit de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, cu nr. 1427/22.10.2019 și Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 5 - Comisia pentru cultură, culte, minorități, sport și tineret;

Dispozițiile O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;

Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (5) din O.G. nr. 21/2007 coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 166 alin.(2) lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă completarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 241/08.10.2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu”, după cum urmează:

1. La art. 1 se introduce alineatul nr. 2, care va avea următorul cuprins: ”(2) Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu” al Sectorului 4 funcționează ca instituție de spectacole sau concerte conform dispozițiilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.”

Art. HI Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către Directorul General al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ”Nicolae Bălcescu”, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 258/29.10.2019