Hotărârea nr. 257/2019

Hotărâre privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ – Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.1, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Blvd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, Sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Compartimentului Spațiu Locativ - Direcția Relații Publice, din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.l, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4,

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. P. 11.2/1597/18.10.2019 al Direcției Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești;

Ținând seama de prevederile:

Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind Normele metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii locuinței nr. 114/1996, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, chiriile pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor și societăților naționale și ai regiilor autonome;

Hotărârii Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea de locuințe sociale-ci

’ ’ ’ ! chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retocedate foștilor proprieiarfc

Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu modificările și completările ulterioare;


Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 313 din 5 decembrie 2018 privind aprobarea modelului contractului de locațiune pentru locuințele construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii, aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2), lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanța de urgența nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Compartimentul Spațiu Locativ - Direcția Relații Publice din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București pentru calcularea și aprobarea modificării valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.l, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4, după adoptarea anuală a valorii nominale a chiriilor de către Consiliul Local Sector 4.

Art. 2 Se împuternicește Direcția Economică din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București pentru avizarea valorii chiriilor aferente titularilor de contracte din blocurile Z.I.l, Z.I.2 și Z.I.3, situate în Șos. Vitan Bârzești nr. 20, Sector 4, după adoptarea anuală a valorii nominale a chiriilor de către Consiliul Local Sector 4.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 al Municipiului București să semneze actele adiționale la contractele de închiriere și fișele de calcul a valorii chiriilor, care se vor încheia cu fiecare titular de contract.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcția Relații Publice - Compartimentul Spațiu Locativ și Direcția Economică, iar comunicarea se va face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


Contrasemnează


Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 257/29.10.2019