Hotărârea nr. 256/2019

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate nr. 54052/22.10.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

Prevederile art. 1 alin. (3) și alin. (5) din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică ;

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 173/30.07.2019 adoptată în 05.08.2019, privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică, în sectorul 4, după cum urmează.

1. Art. 2 va avea următorul cuprins:

” Art. 2 (1) Se desemnează doamna Văduva Georgiana, Șef Serviciu Prevenirea Violenței în Familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4 să coordoneze, ca titular, activitatea echipe mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică în sectorul 4.

  • (2) Se desemnează domnul Petrescu Bogdan - Șef Serviciu Intervenții în Regim de Urgență, să coordoneze, ca supleant, activitatea echipe mobile pentru intervenția de urgență la cazurile de violență domestică în sectorul 4.

  • (3) D.G.A.S.P.C. Sector 4 va aloca și pune la dispoziția echipei mobile cel puțin un autoturism, pentru intervențiile de urgență la cazurile de violență domestică în sectorul 4.

Art. II Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


Nr. 256/29.10.2019


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE