Hotărârea nr. 255/2019

Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1 sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

Având în vedere:

Referat de aprobare a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.P.8.3/8478/28.10 2019;

Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local sector 4

Dispozițiile art. 5, art. 9, ale art. 10, ale art. 11, art. 64 si ale art. 65 din Anexa 1 la Hotararea nr. 955 din 15 iunie 2004, actualizata, pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse si servicii de piața in unele zone publice, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 58/18.11.2004 prin care a fost infiintata Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4, ca instituție publica cu personalitate juridica, finanțata exclusiv din venituri extrabugetare;

Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 145/15.07.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 58/18.11.2004 privind înființarea Direcției de Administrare a Piețelor Sector 4, aprobarea organigramei și statului de funcții al acesteia;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), art. 166 alin. (2) lit. d) și lit. g), alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare


„2 1 (1) Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 va administra zonele aferente tarabelor,, platourilor, țarcurilor și altele asemenea din piețele și complexele agroalimentare aflate în administrarea Consiliului Local Sector 4 precum și Complexul ”Progresul” situat în Sos Giurgiului nr. 94, sector 4

(2) Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 se va autoflnanta din venituri proprii.

Art. III. In termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei, Direcția Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4 are obligația de a modifica Regulamentul de Organizare si Funcționare si de a-și reorganiza activitatea.

Art IV. La data intrării în vigoare a prezentei, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. V. Ca urmare a modificării sursei de finatare din alocații bugetare in autofinanțare, Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 va prelua de la Sectorul 4 al Municipiului București din Art. 21.A.36.50.00, pe art. 21F.36.50.00, suma de 1.000.000 lei provenita din soldul existent la data modificării sursei de finanțare prin HCL S4 nr. 145/15.07.2019 si ramasa neutilizata.

Art. VI. Secretarul General al Sectorului 4, Directorul General al Direcției Piețe si Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Direcția Economica, Direcția de Investiții si Direcția Achiziții Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotarare conform competentelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 255/29.10.2019