Hotărârea nr. 254/2019

Hotărâre privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și a cuantumului acestora în anul școlar 2019-2020, pentru semestrul I

Consiliul Local al Sectorului 4;

Luând act de Raportul de specialitate nr. 11330/21.10.2019 întocmit de Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Având în vedere avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe și avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie;

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (7), art. 12 alin. (2), alin. (3), alin. (5), art. 82 alin. (1), alin.

(2), art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului Sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3191/20.02.2019 privind structura anului școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor prevăzute la art. 139 alin. (1) și alin. (3), art.166 alin. (2), lit. 1) și d), art. 196 alin (1) lit. a) și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă pentru anul școlar 2019 — 2020, semestrul I, un număr de 12.371 burse școlare și cuantumul acestora, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ de pe teritoriul Sectorului 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 — Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 254/29.10.2019Cosmi


tantiif BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE


Nr. crt.

Unitate de învățământ

Performanta

Merit a)

Merit b)

1

COLEGIUL ROMANO-CATOLIC "SF. IOSIF"

25

246

11

2

COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

11

715

75

3

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTE ”DINU LIPATFI”

29

170

45

4

COLEGIUL NAȚIONAL OCTAV ONICESCU

6

221

7

5

COLEGIUL NAȚIONAL ION CREANGA

14

557

48

6

COLEGIUL NATIONAL MIHAIEMINESCU

24

643

16

7

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX

2

15

0

8

LICEUL DE COREGRAFIE FLORIA CAPSALI

67

55

0

9

LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA VULCANESCU"

5

30

0

10

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "ȘTEFAN DEMETRESCU"

0

125

0

11

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL EMANUEL

3

37

0

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE "TRAIAN VUIA"

1

13

0

13

LICEUL TEHNOLOGIC DACIA

0

6

0

14

ȘCOALA. GIMNAZIALA NR 119

0

175

0

15

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.308

23

88

0

16

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 189

21

143

3

17

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 190

1

491

35

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "GENERAL EREMIA GRIGORESCU"

9

94

0

19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ SF.NICOLAE SPECIALA 6

0

14

5

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 4

0

0

0

21

ȘCOALA GIMNAZIALA 194

83

464

56

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 129

46

263

3

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 133

15

155

2

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IONEL TEODOREANU

26

223

20

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ 3

0

8

0

26

SC GIMNAZIALA 165

48

147

0

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘERBAN VODĂ

0

168

2

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.79

52

454

29

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE TOPARCEANU"

16

108

5

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 108

12

86

2

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU"

7

24

1

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 113

57

309

22

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL RACOVITA"

6

121

2

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE BACOVIA”

1

220

10

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "MĂRȚIȘOR"

42

139

3

36

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.99

15

120

0

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”

65

234

0

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 96

19

81

0

39

ȘCOALA GIMNAZIALA 97

73

527

13

TOTAL

824

7.689

415 l

TOTAL Nr. Burse Semestrul I, an școlar 2019-2020

Anexa l#                  /&-!0