Hotărârea nr. 253/2019

Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul , în scopul efectuării unor investigații medicale și tratament


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru domnul                      (în scopul

efectuării unor investigații medicale și tratament

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54817/25.10.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Avizul Comisiei nr. 1 - Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe;

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. d), art. 166 alin. (2) lit. p) și alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1.Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 10.000 lei, pentru investigații medicale și tratament, domnului

Ar t.2.Primarul Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 253/29.10.2019


Contrasemnează

Conform Codului administrativ

Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE