Hotărârea nr. 252/2019

Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ’Tenăchită Văcărescu” din sectorul 4.

9                                                                                     5

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 11352/22.10.2019 al Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 4;

Avizul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru resurse umane, învățământ, protecția copilului, protecție socială, muncă, sănătate și familie și avizul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenești din cadrul Consiliului Local Sector 4;

Adresa Școlii Gimnaziale ”Ienăchiță Văcărescu” nr. 11052/15.10.2019;

Hotărârea Consiliului Local al sectorului 4 nr. 227/2017 privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) art. 166 alin. (2), lit. g) și alin. (4), art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru autorizarea Sectorului 4 al Municipiului București în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4.

Art. 2. Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să organizeze procedurile legale în vederea continuării și finalizării lucrărilor abandonate în anul 2016 la Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” din sectorul 4 precum și să semneze contractele ce se vor încheia.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4, Direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 si va fi transmisă Consiliului General al Municipiului București, iar comunicarea se va efectua prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019


Nr. 252/29.10.2019