Hotărârea nr. 251/2019

Hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile terenuri din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii unor imobile terenuri din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4:

Având în vedere:

Raportul de specialitate cu nr. 53659/21.10.2019 întocmit de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, precum si Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 4;

Avizul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, administrarea piețelor, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și gospodărire comunală

în conformitate cu:

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 17/25.02.2010 privind preluarea în administrare a creșelor de pe raza sectorului 4 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 135/29.08.2013 privind delimitarea suprafețelor imobilelor ( construcții si teren) proprietatea privată a Municipiului București aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), art. 166 alin. (2) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aproba trecerea imobilelor terenuri din Anexa la prezenta, din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București.

(2) Imobilele clădiri existente pe terenurile menționate în anexă rămân în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

Art. 2 Predarea - primirea terenurilor din anexă se va face pe baza de proces-verbal, începând cu data de 01.01.2020, între Direcția Generală de Asistență Social^-șg^ Copilului Sector 4 și Sectorul 4 al Municipiului București.


Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul General al Sectorului 4 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 29.10.2019

Conform Codului administrativ Secretarul General al Sectorului 4 Diana Anca ARTENE

Nr. 251/29.10.2019

1

Central de zi pentru recuperare copil cu dizabilități Harap Alb

Str Șoldanului nr 80A

1970

Teren 4124.18mp

2

Centrul de plasament Robin Hood

Bdul Metalurgiei nr

89

1970

Teren 1988mp

3

Sediul DGASPC sector 4

Str Enache Ion nr

IA

1972

Teren 2486mp

4

Central de Zi Eu și Prietenii mei + Centrul Consiliere Părinți

Str Aliorului nr 8 A

2001

Teren 1736mp

5

Centra de zi pentru recuperare copil cu dizabilități / Centrul Negliiniță

Str Covasna nr 8

1974

Teren 4516mp

6

Central de coordonare consiliere, evaluare si suport Sf Spiridon

Aleea Covasna 2-4

1980

Teren 1381 mp

7

CSM Degețica

Aleea Mirea Mioara Luiza nr IA

1972

Teren 4149 mp

8

CSM Mica Sirenă

Aleea Emil Racoviță nr 2B

1972

Teren 5534 mp

9

CSM Micii Magicieni

Str Izvorul

Mureșului nr 4

1972

Teren 4553mp

10

CSM Dumbrava Minunată

Str Stoian Militaru nr 84

1972

Teren 3428 mp

11

CSM Scufița Roșie

Str Tohani nr 1

1978

teren = 564 mp teren = 370 mp

13

Centrul de îngrijire și

Asistență nr 1

Aleea Reșița nr 9

1972

teren 3664 mp

14

Serviciu prevenire marginalizare socială și intervenții IMGB -PDM

Bdul Metalurgiei nr 89

1972

Teren 1637 mp

15

Teren

Comuna Berceni

Com.Berceni Sola 15

Parcela 648, TI 8

Teren 444 mp

16

Centrul Multifuncțional de sănătate Sf Ana

Str Aliorului nr 6A

2012 Data preluării

Teren 986 mp

17

Adăpost de Noapte persoane adulte

Str Târgu Frumos nr 24

2016 Data preluării

Teren 382 mp

Anexa


La HCL nr
* VV

CSMVrăiasa Zăpezii

Str Oițelor nr 8

1972


teren 648 mp